Strona główna
Logo unii europejskiej

Ogłoszenie o konkursie na wybór dostawcy linii technologicznej do wytwarzania materiałów bazowych dla kompozytów wielowarstwowych na bazie materiału porosa dla produkcji wytłumień i wyciszeń, wraz z dostawą, transportem, montażem i uruchomieniem, w miejscowości Myszków, powiat Myszków, woj. Śląskie.

Data publikacji: 11.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2019

Numer ogłoszenia

1154704

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 12/01/2019r ( włącznie ).
2. Ofertę należy złożyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztową w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego, tj. pod adresem:
PPHU MARCUS, Marek Bartoszek
Ul. Partyzantów 4,
42-300 Myszków.
W przypadku dostarczenia oferty drogą pocztową lub kurierem wiążący jest termin dotarcia oferty do siedziby Zamawiającego, nie data nadania.
3. Na kopercie należy zamieścić:
• Nazwa i adres Zamawiającego,
• Nazwa i adres Dostawcy,
• Dopisek: Oferta w ramach realizacji projektu pt. „ Zastosowanie innowacyjnej technologii wytwarzania materiałów wielowarstwowych na bazie porosa, dla produkcji wytłumień i wyciszeń” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
• Osoba do kontaktu z Dostawcami: Robert Kosman, tel/fax: +48 343130969
4. Pytania Dostawców, odpowiedzi na nie oraz wszelkie inne informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Dostawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań i informacji w formie elektronicznej na adres: robert.kosman@pphumarcus.pl. Przy czym treść pytań i wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego zostanie jednocześnie opublikowana w ten sam sposób w jaki ogłoszono zapytanie ofertowe.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Kosman

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

518993660

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii technologicznej do wytwarzania materiałów bazowych dla kompozytów wielowarstwowych na bazie porosa, dla produkcji wytłumień i wyciszeń, transport linii do miejsca montażu, montaż i uruchomienie linii składającej się z następujących elementów głównych:
A. Sekcja mieszania
Składająca się z otwartych rozluźniarek ciągłych z naważaniem do włókien bawełnianych i wełnianych jak również do poliestrowych włókien bico. Zawierająca również kondenser i wieżę wagową do pracy ciągłej. Uzupełnieniem sekcji powinny być co najmniej: system przenośników poprzecznych i wzdłużnych, zestawy wentylacyjne, system detekcji magnetycznej oraz układ sterujący sekcji mieszania z PLC.
B. Sekcja kształtowania pasma.
Składająca się co najmniej ze zbiornika samowyładowczego do rozluźnienia i homogenizacji mieszaniny, kondensera horyzontalnego, podajnika żywic z systemem ważącym. Ponadto sekcja powinna zawierać co najmniej system ważący przed napowietrzanie, maszynę napowietrzającą oraz nożycę krawędziową. Uzupełnieniem sekcji powinny być co najmniej system podawania pneumatycznego oraz układ sterujący sekcji kształtowania pasma z PLC.
C. Sekcja termoformowania z układem nożyc.
Składająca się co najmniej z jednosekcyjnego pieca spajającego oraz wielosekcyjnego pieca do termoformowania. Ponadto sekcja powinna zawierać co najmniej rozwijarki odprężające, kalender, sekcję chłodzącą, jak również zespół nawijania wraz z nożycą poprzeczną. Uzupełnieniem sekcji powinny być co najmniej detektor metali, nożyce obcinające, generator do pieca spajającego. Sekcja powinna być co najmniej sterowana z PLC i wyposażona w system automatycznej regulacji temperatury.

Powyższe zestawienie stanowi przedmiot opracowania Zamawiającego, i jest nakierowane na osiągnięcie celów zawartych w projekcie.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) pełną specyfikację techniczną linii wraz instrukcjami obsługi urządzeń wchodzących w skład linii w języku polskim
b) pełną dokumentację techniczną, dokumentację połączeń elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych w języku polskim
c) pełną specyfikację części zamiennych szybkozużywających się w języku polskim
d) pełną instrukcję obsługi systemów sterowania i systemów LPC w języku polskim
e) obowiązującym językiem w programowaniu software jest język polski
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) transport od miejsca wykonania linii, bądź jej poszczególnych urządzeń do miejsca montażu, w miejscowości Myszków, powiat Myszkowski, woj. Śląskie, Polska – Ul. Przemysłowa, wraz z rozładunkiem
b) montaż linii przez wyspecjalizowanych pracowników Dostawcy na koszt Dostawcy
c) uruchomienie linii w cyklu produkcyjnym na koszt Dostawcy
d) realizację końcowych testów produkcyjnych na koszt Dostawcy, przy zapewnieniu materiałów wsadowych do produkcji przez Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: myszkowski Miejscowość: Myszków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Ogłoszenie stanowi przedmiot opracowania Zamawiającego, i jest nakierowane na osiągnięcie celów zawartych w projekcie.
W szczególności, celem konkursu jest realizacja koncepcji wnioskodawcy w zakresie wytwarzania materiałów typu poroso.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagane minimalne parametry techniczne, znajduje się w założeniach technologicznych linii produkcyjnej i w koncepcji posadowienia linii w hali, stanowiących Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, na podstawie którego Dostawca ma sporządzić kosztorys ofertowy.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) pełną specyfikację techniczną linii wraz instrukcjami obsługi urządzeń wchodzących w skład linii w języku polskim
b) pełną dokumentację techniczną, dokumentację połączeń elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych w języku polskim
c) pełną specyfikację części zamiennych szybko-zużywających się w języku polskim
d) pełną instrukcję obsługi systemów sterowania i systemów LPC w języku polskim
e) obowiązującym językiem w programowaniu software jest język polski
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) transport od miejsca wykonania linii, bądź jej poszczególnych urządzeń do miejsca montażu, w miejscowości Myszków, powiat Myszkowski, woj. Śląskie, Polska – Ul. Przemysłowa, wraz z rozładunkiem
b) montaż linii przez wyspecjalizowanych pracowników Dostawcy na koszt Dostawcy
c) uruchomienie linii w cyklu produkcyjnym na koszt Dostawcy
d) realizację końcowych testów produkcyjnych na koszt Dostawcy, przy zapewnieniu materiałów wsadowych do produkcji przez Zamawiającego.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia: do 30.09.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - na potwierdzenie powyższego Dostawca składa oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
b) Dostawca wykonał (również jako generalny Dostawca przy współudziale Poddostawców) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 1 dostawę urządzeń obejmującą swoim zakresem dostawę linii technologicznych do produkcji materiałów typu poroso ( felt ) o wartości każdej z dostaw nie niższej niż 1.000.000 PLN Netto lub jej równowartości w EURO (przeliczane wg średniego kursu NPB z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego). Potwierdzeniem tego jest wypełniony Załącznik Nr 3 oraz Załącznik Nr 4, które składający ofertę są zobowiązani do wypełnienia i dołączenia do oferty oraz referencje odbiorców dostaw potwierdzające, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
c) Dostawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami montażowymi, elektrycznymi i mechanicznymi w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Potwierdzenie tego faktu, znajduje się w Załączniku Nr 3, który należy dołączyć do oferty łącznie z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych wyżej uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Według zapisów w załączniku do niniejszego konkursu, w postaci zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

Według zapisów w załączniku do niniejszego konkursu, w postaci zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

Warunkiem uznania potencjalnej oferty za zgodną z wymaganiami formalnymi, jest akceptacja projektu umowy, prezentowanego w załączniku, poprzez złożenie podpisu ( parafowanie ), na każdej stronie projektu umowy.
Brak parafowania każdej ze stron projektu umowy, bądź brak w dokumentach aplikacyjnych projektu umowy, powoduje automatyczne odrzucenie oferty i ocenę jako niezgodną pod względem formalnym.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Dostawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, Dopuszczalne będą zmiany umowy przewidziane we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Dostawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Według zapisów w załączniku do niniejszego konkursu, w postaci zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena Netto – waga punktowa 60 pkt. (60%)
Liczba punktów w kryterium „Cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najniższa cena oferty netto wśród spośród wszystkich ofert nieodrzuconych,
------------------------------------------------------------------------------------------------ x 60
Cena netto wskazana w badanej ofercie

b) Gwarancja w zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonanych robót – waga punktowa – 20 pkt. (20%)
Liczba punktów w kryterium „Gwarancja” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
poniżej 12 miesięcy gwarancji – 0 punktów
12 miesięcy gwarancji – 5 punktów
powyżej 12 miesięcy do 23 miesięcy gwarancji włącznie – 10 punktów
24 miesiące gwarancji – 15 pkt.
powyżej 24 miesięcy gwarancji - 20 pkt.


c) Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – waga punktowa – 20 pkt. (20%)

Liczba punktów w kryterium Czas reakcji serwisu gwarancyjnego będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najkrótszy czas reakcji serwisowej spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20
Czas reakcji serwisowej wskazany w ofercie badanej


Czas reakcji serwisu gwarancyjnego, określony w Formularzu ofertowym, Dostawca podaje w godzinach.

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-c. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania
3. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza –w oparciu o podane wyżej kryteria wyboru, uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę najbardziej korzystną w zakresie oddziaływania na klimat (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu). Zamawiający wezwie Dostawców, których oferty uzyskały tę samą liczbę punktów, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – dodatkowych informacji w tym względzie.
5. Zamawiający przyjmuje na potrzeby niniejszego konkursu, że oferty zbliżone pod względem gospodarczym to te, które uzyskały taką samą liczbę punktów.
6. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo, do podjęcia negocjacji w zakresie ceny z Dostawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od podpisania umowy z Dostawcą w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. O konkretnym terminie negocjacji Dostawca zostanie powiadomiony.
7. Umowa z wybranym Dostawcą (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania) zostanie podpisana w okresie związania ofertą.
8. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Dostawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Dostawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki:
nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Na potwierdzenie powyższego Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferenci nie spełniający tego warunku, będą wykluczeni z niniejszego postępowania konkursowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MARCUS" MAREK BARTOSZEK

Adres

Graniczna 7A/n/d

42-300 Myszków

śląskie , myszkowski

Numer telefonu

34 313 09 69

Fax

34 313 09 69

NIP

5771006799

Tytuł projektu

ZASTOSOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA MATERIAŁÓW WIELOWARSTWOWYCH NA BAZIE POROSA, DLA PRODUKCJI WYTŁUMIEŃ I WYCISZEŃ

Numer projektu

POIR.03.02.01-24-0012/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CORMATEX SRL, Macchinario tessile e Impianti - Textile machinery and plants
Via Parugiano di Sotto, 152-166
59013 Montemurlo ( Po ) Italy
Oferta wpłynęła w dniu 09.01.2019r
Cena oferty - 2.257.000, 00 EURO
Liczba wyświetleń: 237