Strona główna
Logo unii europejskiej

Doposażenie szkolnych pracowni w tablety z oprogramowaniem dla uczniów z niepełnosprawnościami_nr 11/2018/ARKK

Data publikacji: 10.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-12-2018

Numer ogłoszenia

1154443

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 18.12.2018 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
2. Miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz.14:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postepowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.boguszynska@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Boguszyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

071 72 42 298; 795 076 469

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy doposażenia szkolnych pracowni w tablety z oprogramowaniem dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: głogowski Miejscowość: Głogów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w tablety z oprogramowaniem dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Przedmiot zamówienia

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnych pracowni w tablety z oprogramowaniem dla osób mających problemy z mówieniem oraz z niepełnosprawnością ruchową, które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Minimum ( w zał. Zapytanie ofertowe nr 11/2018/ARKK).
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt/ oprogramowanie musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt oraz oprogramowanie będzie pełniło funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystane w szkołach podstawowych. Jakość i parametry oferowanego sprzętu/ oprogramowania muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki.
5. Sprzęty/ oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja (tam, gdzie nie wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów (jeśli dotyczą).
6. Wszystkie sprzęty/ oprogramowanie stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7. Wszystkie sprzęty/ oprogramowania stanowiące przedmiot umowy muszą posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem sprzętów/ instalacją oprogramowania, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Przedmioty zamówienia będę dostarczone do lokalizacji w Głogowie - placówki szkolnej.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu/ oprogramowania na wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV Opis
30213200-7 Komputer tablet
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Kod CPV

30213200-7

Nazwa kodu CPV

Komputer tablet

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż do 22.01.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zadania w standardzie minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Dodatkowe warunki

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu realizacji – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności losowych
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, tj.:
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)

2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego;

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Szczegóły znajdują się w załączniku - Zapytanie Ofertowe_11/2018/ARKK.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
a. równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20%
b. 11 – 13 dni kalendarzowych 10%
c. równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 0%

Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe_11/2018/ARKK.

Wykluczenia

1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

2 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego (pkt. 12. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4 Zapytania Ofertowego 11/2018/ARKK)
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

3 W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429447

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Akademia rozwoju kompetencji kluczowych - ZPS-W w Głogowie

Numer projektu

RPDS.10.02.01-02-0020/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 11/2018/ARKK

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr11/2018/ARKK), realizując zasadę konkurencyjności na Doposażenie szkolnych pracowni w tablety z oprogramowaniem dla uczniów z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta firmy GREGO Grzegorz Król uzyskała najwyższa wagę punktową, jednak ze względu na fakt, że złożona oferta przewyższała budżet Zamawiającego, Oferent został zaproszony do negocjacji.

W wyniku negocjacji strony doszły do porozumienia i oferta firmy GREGO Grzegorz Król została wybrana do realizacji zadania: doposażenie szkolnych pracowni w tablety z oprogramowaniem dla osób mających problemy z mówieniem oraz z niepełnosprawnością ruchową. Wartość zamówienia to 17 200,00 zł brutto.

Dziękujemy za udział w zapytaniu.
Liczba wyświetleń: 298