Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowy węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Al. Prymasa 1000-lecia 98 (Rawska 8) (nr rej. 11). W ramach zadania: Budowa 113 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 13 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-01-2019

Numer ogłoszenia

1154067

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć przy użyciu platformy zakupowej pod adresem https://veolia.ezamawiajacy.pl w
zakładce „Oferta”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Świtalski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 225688477

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Al. Prymasa 1000-lecia 98 (Rawska 8)(nr rej. 11). W ramach zadania: Budowa 113 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 13 węzłów grupowych.W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłówcieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonychdopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Ośpriorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu,POIS.01.05.00-00-0034/16
Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej.

Przedmiot zamówienia

Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Al. Prymasa 1000-lecia 98 (Rawska 8)(nr rej. 11). W ramach zadania: Budowa 113 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 13 węzłów grupowych.W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłówcieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonychdopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Ośpriorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu,POIS.01.05.00-00-0034/16
Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
Data przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 02-12-2018 r.
Termin składania ofert do 14.01.2019 r. dnia do godz. 10:45
SIWZ dostępny na stronie Internetowej zamawiającego: http://www.energiadlawarszawy.pl/ofirmie/
robotybudowlane
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 PLN.

Kod CPV

45231100-6

Nazwa kodu CPV

Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania Zamówienia:
1) dla węzłów cieplnych w budynkach: Dobiszewskiego 1, Dobiszewskiego 5, Magistracka 22 w Warszawie:
a) w zakresie robót budowlanych i przygotowania pomieszczenia węzła do montażu urządzeń w terminie do 10.06.2019 r.,
b) w zakresie odbioru technicznego węzła cieplnego w terminie do 10.07.2019 r.,
c) w zakresie odbioru końcowego węzła cieplnego w terminie do 10.08.2019 r.
2) dla węzłów cieplnych w budynkach: Czorsztyńska 6, Czorsztyńska 2A kl.1, Czorsztyńska 2A kl.2 w Warszawie:
a) w zakresie robót budowlanych i przygotowania pomieszczenia węzła do montażu urządzeń w terminie do 16.07.2019 r.,
b) w zakresie odbioru technicznego węzła cieplnego w terminie do 16.08.2019 r.,
c) w zakresie odbioru końcowego węzła cieplnego w terminie do 16.09.2019 r.
3) w zakresie demontażu węzła grupowego i sieci niskoparametrowej w terminie do 16.08.2019 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie)
wykonali realizację zamówienia/zamówień polegającego/-ych na budowie min. 10 węzłów cieplnych.
Zamawiający nie wymaga, żeby węzły zostały wykonane w ramach jednej umowy;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują odpowiednio
przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia tj. Kierownik budowy: Posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej określone w art.12 ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia
równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie
uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu
zawodowego. Kierownik budowy musi posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących
pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku
dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami
Rozp. Min. Gosp. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 (Dz.U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184
oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Kierownictwa robót branżowych (tj.
instalacyjnych, elektrycznych oraz budowlanych) przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane
stosownymi przepisami uprawnienia lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych
cudzoziemców.
Kierownik budowy musi posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami.
Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien
posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie
remontów,montażu i kontrolno pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozp. Min. Gosp.
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 (Dz.U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141
poz.1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Kierownictwa robót branżowych (tj. instalacyjnych, elektrycznych oraz budowlanych) przez osoby
posiadające odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia lub uprawnienia równoważne wg
rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem
2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych
cudzoziemców.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące
warunki: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 zł lub
równowartość tej kwoty w innej walucie;
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie, w celu przeliczenia na PLN wartości podanych w
innych walutach, średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych
podanych w walutach obcych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty/oświadczenia wymagane od wykonawcy - zgodnie z treścią Rozdziału XI SIWZ. SIWZ
dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego:
http://www.energiadlawarszawy.pl/ofirmie/robotybudowlane

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze Oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami i ich wagami: Kryterium Cena
brutto - waga kryterium - 80%
Kryterium okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały - waga kryterium - 20%

Wykluczenia

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

Adres

Puławska 2

02-566 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 658 50 00

Fax

22 658 53 85

NIP

5250005656

Tytuł projektu

Likwidacja węzłów grupowych wraz budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza - Węzły Indywidualne dla Warszawy ETAP II

Numer projektu

POIS.01.05.00-00-0034/16-00
Liczba wyświetleń: 214