Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa kwalifikowalnego materiału siewnego odmiany IS DURAGOLD, IS DURANEGRA do prowadzenia prac badawczych

Data publikacji: 12.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-01-2019

Numer ogłoszenia

1154027

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, listownie lub pocztą kurierską do dnia 14 stycznia 2019 r. do godziny 12:00 w biurze Zamawiającego, ul. Wrotkowska 1, 20-469 Lublin, Recepcja firmy (decyduje data dotarcia oferty do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Spółki.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze lub nieścieralnym atramentem. Wskazane jest, aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, strony oferty powinny być ponumerowane.
5. Każda ewentualna poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena wyrażona w polskich złotych. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia.
7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie).
8. Wymaga się, aby oferta w wersji papierowej była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań. Powinna być opatrzona dopiskiem:
„Dostawa kwalifikowalnego materiału siewnego odmiany IS DURAGOLD, IS DURANEGRA do prowadzenia prac badawczych”
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 14.01.2019 R. DO GODZINY 12:15
Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia. 2. Wykonawca podaje cenę w złotych polskich lub euro (ceny ofert wyrażone w euro zostaną przeliczone na polskie złote wg średniego kursu NBP aktualnego w dniu otwarcia ofert). Wykonawca podaje cenę netto i brutto (jeśli dotyczy). Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w Polsce podają tylko cenę netto. Dla celów porównania ofert, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawców zagranicznych, kwotę należnego (obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatku VAT, który Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego.

Oferta musi zawierać m.in. następujące elementy:
1. Nazwa i adres Wykonawcy.
2. Datę przygotowania i termin ważności oferty.
3. Zakres i opis oferowanych usług w ramach oferty.
4. Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny oferty.
5. Cenę całkowitą netto i brutto (jeśli dotyczy).
6. Datę/okres realizacji przedmiotu oferty.
7. Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
8. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
Oferty powinny być sporządzone w języku polskim.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Gontarz, Maciej Combrzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 502 199 880 (D. Gontarz), +48 502 199 870 (M. Combrzyński)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa kwalifikowalnego materiału siewnego odmiany IS DURAGOLD, IS DURANEGRA do prowadzenia prac badawczych .

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Wrotkowska 1, 20-469 Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa kwalifikowalnego materiału siewnego odmiany IS DURAGOLD, IS DURANEGRA do prowadzenia prac badawczych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy w celu wykonania dostawy kwalifikowalnego materiału siewnego w postaci pszenicy durum, odmiany: IS DURAGOLD, IS DURANEGRA w stopniu kwalifikacji C1 w ilości: 48 t odmiany IS DURAGOLD oraz 24 t odmiany IS DURANEGRA.

Materiał siewny powinien charakteryzować się czystością nie mniejszą niż 98%, pozbawiony: nasion drobnych, źle wypełnionych i porażonych grzybami, popękanych i uszkodzonych ziarniaków, nasion chwastów, kamieni, resztek słomy i kłosów. Zawartość nasion innych gatunków roślin zbożowych nie powinna przekraczać 7 szt. w próbie 0,5 kg nasion, a sporyszu 0 szt.
Materiał siewny powinien być zabezpieczony odpowiednim opakowaniem w workach typu Big Bag 500 lub 1000 kg. Każdy worek musi być zaopatrzony w etykietę urzędową (w kolorze niebieskim dla materiału siewnego kwalifikowanego, w stopniu C 1).

Kod CPV

03111000-2

Nazwa kodu CPV

Nasiona

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować do dnia 22.02.2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

MMinimalne założenia umowy zawartej z wybranym Wykonawcą:
1. W przypadku gdy dostawy partii towaru nie spełniającej wymaganych umową parametrów, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę oraz ma prawo nie przyjąć towaru.
2. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do jakości dostarczonego materiału siewnego, Zamawiający pobierze próbki dostarczonego materiału oraz przekaże je do wybranego przez Zamawiającego laboratorium rozjemczego w celu ich zbadania. Koszty rozjemczych analiz jakościowych ponosi w całości Strona przegrywająca spór.
3. Warunki płatności: przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku opóźnienia realizacji dostawy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy zobowiązuje się on do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości dostawy. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Strony uzgadniają, że w razie naliczania przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłacić Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku gdy Wykonawca narusza postanowienia umowy i mimo uprzedniego pisemnego wezwania nie usunął wskazanych nieprawidłowości w dodatkowym terminie nie krótszym niż 7 dni.
7. Przeniesienie całości lub części praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
8. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wniknąć w wyniku realizacji umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w szczególności:

a) w zakresie terminu wykonania umowy (lub „harmonogramu realizacji zamówienia”) w przypadku: (i) zaistnienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, (ii) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, (iii) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego (iv) wystąpienia wszelkich innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mających wpływ na realizację umowy, za które to zdarzenia nie ponowi winy żadna ze stron;
b) w przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

3. Zmiany umowy wprowadzone będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków wskazanych w niniejszym ogłoszeniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
2) Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

3) Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (albo informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższego postanowienia nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji przez Zamawiającego jest możliwe na podstawie ewidencji lub innego rejestru, do którego Zamawiający ma dostęp drogą elektroniczną.


2. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania.
3. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z przepisów prawa, do oferty podpisanej przez pełnomocnika należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ujawnioną we właściwej ewidencji lub rejestrze.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dodatkowego zamówienia, którego realizacja byłaby zgodna z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie uzupełniające nie może przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego określonego w umowie z Wykonawcą i musi być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku Zamawiający będzie realizować zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie z Wykonawcą stosowny aneks do umowy, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny uzupełniającego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena 80%
Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
A = (n/b) x waga (waga = 80 pkt)
gdzie:
A– ilość punktów przyznana za kryterium cena dla badanej oferty (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku);
n – najniższa cena spośród ocenianych ofert;
b – cena oferty badanej.
Najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.

2. Czas realizacji zamówienia 20%
A = (n/b) x waga (waga = 20 pkt)
gdzie:
A– ilość punktów przyznana za kryterium czas dostarczenia liczony w dniach kalendarzowych (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku);
n – najkrótszy czas dostarczenia liczony w dniach kalendarzowych spośród ocenianych ofert;
b – czas dostarczenia liczony w dniach kalendarzowych badanej oferty;
Najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaproponuje najkrótszy czas dostarczenia liczony w dniach kalendarzowych.

W ofercie należy starać się odnieść do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Wykonawca pominie jedno lub więcej kryteriów, w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt w danym kryterium. Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ocenę końcową, zostanie powierzone zamówienie do realizacji. W przypadku uzyskania największej ilości punktów przez więcej niż jedną ofertę zostanie wybrana spośród nich oferta, która otrzymała najwięcej punktów w kryterium Cena.

Wykluczenia

Z Postępowania wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia
b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
I. O którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.9)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
II. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
III. skarbowe,
IV. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2) powyżej;
d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);
k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
l) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
m) Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca składa oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PZZ LUBELLA GMW SP. Z O.O. SP. K.

Adres

Wrotkowska 1

20-469 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

+48512409921

Fax

817442255

NIP

5472147612

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenicy durum.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0251/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dnia 14.01.2019 do Siedziby Zamawiającego wpłynęła oferta firmy:
OSIVO a.s.
Kalinciakova 2391
960 03 Zvolen
Slovakia
Liczba wyświetleń: 184