Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót ziemnych i budowlanych węzła betoniarskiego

Data publikacji: 12.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-01-2019

Numer ogłoszenia

1153851

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Zmieniono treść załącznika "Zapytanie ofertowe" oraz treść ogłoszenia w zakresie oceny ofert w kryterium " Doświadczenie zawodowe kluczowych osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie - kierownik budowy P(D)".
Było:
"3. Doświadczenie zawodowe kluczowych osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie - kierownik budowy P(D) - 20%.
Kryterium P(D) „doświadczenie zawodowe kluczowych osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie” dotyczy kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty jednoznacznie potwierdzające, że wskazana osoba pełniła funkcję kierownika przy określonej ilości robót. Brak dokumentu potwierdzającego kierowanie daną robotą budowlaną spowoduje nieuwzględnienie jej podczas przyznawania punktów w danym kryterium."
Jest:
"3. Doświadczenie zawodowe kluczowych osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie - kierownik budowy P(D) - 20%.
Kryterium P(D) „doświadczenie zawodowe kluczowych osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie” dotyczy kierownika budowy w branży drogowej, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty jednoznacznie potwierdzające, że wskazana osoba pełniła funkcję kierownika przy określonej ilości robót. Brak dokumentu potwierdzającego kierowanie daną robotą budowlaną spowoduje nieuwzględnienie jej podczas przyznawania punktów w danym kryterium."

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu. Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu i mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.
5. W skład oferty winny wchodzić, co najmniej oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8.1 niniejszego zaproszenia. Integralną częścią zamówienia jest także wzór umowy.
6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu
będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
8. Oferta winna być wypisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem
albo nieścieralnym atramentem – oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.
9. Pełnomocnictwo obejmujące swoim zakresem umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
10. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. W przeciwnym razie zmiany nie będą uwzględnione.
11. Wszystkie formularze zawarte w niniejszym zaproszeniu, a w szczególności formularz ofertowy Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w zaproszeniu.
12. Wielkość załączonych, do zaproszenia wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać nie zmieniony.
13. Wykonawca umieści ofertę w kopercie/paczce, która będzie zaadresowana do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Nike” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Garnizonowa 7a, 14-100 Ostróda.
OFERTA NA
„Wykonanie robót ziemnych i budowlanych węzła betoniarskiego”
14. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w zaproszenia należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert, składając mailowo wnioski o wyjaśnienie treści zaproszenia.
15. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał i uzasadnił, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
18. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
19. Termin składania ofert upływa dnia: 14.01.2019 r. o godz. 12.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Żelazowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 642 96 54

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, ziemne i drogowe dotyczące wytyczenia płyty fundamentowej węzła betoniarskiego oraz płyty fundamentowej systemu recyklingu.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: Ostróda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym zamówienia jest zwiększenie zastosowania innowacji w PHP NIKE Sp. z o.o. poprzez innowacyjne zastosowanie kombinacji włókien stalowych z organicznymi włóknami modyfikowanej konopi manilijskich Abaca/Manila (EvoCEL-KM) w betonie posadzkowym od grudnia 2019 roku.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, ziemne i drogowe dotyczące wytyczenie płyty fundamentowej węzła betoniarskiego oraz płyty fundamentowej systemu recyklingu.
ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE
- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
- Rozebranie podbudowy betonowej
- Wywiezienie gruzu z terenu budowy na odległość 5km
WYMIANA GRUNTU
- Wykopy pod wymianę gruntu do górnej warstwy poziomu nośnego IIA (zgodnie z dokumentacją badań podłoża gruntowego)
- Nawiezienie pospółki zagęszczanej warstwami o grubości max 20 cm do ID=0,50
- Wywiezienie ziemi z terenu budowy na odległość do 5 km
ROBOTY ZIEMNE
- Wykopy dla płyty fundamentowej do poziomu -3,30 i -4,40 m
- Wywiezienie ziemi z terenu budowy na odległość do 5 km
ROBOTY FUNDAMENTOWE, IZOLACJE
- Podkłady betonowe C12/15 gr. 15 cm pod płyty fundamentowe
- Przygotowanie i montaż zbrojenia dla płyt fundamentowych węzła betoniarskiego i systemu recyklingu oraz ścian fundamentowych
- Płyty fundamentowe C30/37 o gr. 30 cm węzła betoniarskiego i płyty pod recykling
- Ściany fundamentowe C30/37 o gr. cm dla rzędnych płyt fundamentowych -1.20 m, -3.30 m, -4.40m
- Izolacje przeciwwilgociowe z masy dyspersyjnej
- Izolacje przeciwwilgociowe z 1x papa
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
- Obsypanie płyt fundamentowych oraz ścian fundamentowych pospółką z zagęszczeniem
- Uzupełnienie kostką brukową gr. 8 cm nawierzchni po robotach budowlanych wraz z podbudową.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej YOM III Zapytania ofertowego (ZO).
Szczegółowy zakres i przedmiar robót został określony w TOMIE III zapytania.
Wykonawca powinien oszacować wszelkie ewentualne ryzyka związane z jakością i kompletnością dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
(STWiORB) a także nieprzewidzianymi na etapie opracowania dokumentacji, koniecznymi do wykonania w trakcie realizacji inwestycji opracowaniami i pracami.
2. Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia lecz określają wyłącznie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszym zaproszeniu. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w zaproszeniu, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Kod CPV

45200000-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45113000-2 Roboty na placu budowy,
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu,
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwie roboty budowlane, o zakresie rzeczowym podobnym do przedmiotu zamówienia, obejmujące wykonanie robót budowlanych, w szczególności polegających na wykonaniu konstrukcji i elementów z betonu drogowo mostowego, których wartość wynosiła co najmniej 400 000,00 zł brutto każda. Zamawiający nie dopuszcza sumowania kilku mniejszych robót w celu spełnienia w/w warunku.
Za robotę budowlaną wykonaną w sposób należyty Zamawiający uważa robotę budowlaną zakończoną wydaniem bezusterkowego protokołu końcowego po rozliczeniu przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii referencji, poświadczonych za zgodność z oryginałem, dla wskazanych zamówień.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.
1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
3) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości, co najmniej 250 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250 000,00 zł.

2. Przelicznik obcych walut
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku, w którym zostanie on opublikowany.

Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
2. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą.
Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2.1. Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w dziale XI Zapytania ofertowego.
3. Dla zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
3.1. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w dziale XIV Zapytania ofertowego.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania Zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zamawiający nie planuje udzielania zamówień o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia – pracownicy fizyczni oraz operatorzy sprzętu wykonywujący prace objęte zakresem zamówienia wskazanym dokumentacji technicznej oraz niniejszej umowie, w tym prace fizyczne (prace związane z przygotowaniem terenu, prace rozbiórkowe i brukarskie, prace montażowe oraz ogólnobudowlane i specjalistyczne, uprzątnięcie terenu oraz obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu) – których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
7. Koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze zaproszenie ponoszą w pełnej wysokości Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy.
2. Zmianie mogą ulec terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 2, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów umowy o czas trwania wskazanych poniżej okoliczności, w następujących przypadkach:
1) wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,
2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy, przy zastrzeżeniu braku zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 3,
3) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Zamawiający odpowiednio obniży wynagrodzenie wykonawcy o wartość ograniczonego zakresu rzeczowego, na podstawie kwot wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowo realizacji inwestycji,
4) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,
5) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy,
6) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
7) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
8) wystąpienia siły wyższej lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie ze sztuką budowlaną,
9) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy, przy zastrzeżeniu braku zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w niniejszej umowie,
10) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, przy zastrzeżeniu braku zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w niniejszej umowie,
11) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
3. Decyzja o konieczności wstrzymania robót powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz powinna zostać uzgodniona z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającym. O wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić Zamawiającego.
4. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia przedmiotu zmówienia, bez podania przyczyny oraz bez prawa Wykonawcy do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania. Rozliczenie inwestycji nastąpi wówczas na podstawie i do wysokości wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace.
5. Dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje, o których mowa w § 6, jedynie w przypadku gdy nowe osoby powołane do pełnienia ww. funkcji będą spełniały wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem zamówienie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Do oferty Wykonawca załączy:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania.
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
5) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji.
6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
7) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.1 zaproszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3. Pozostałe dokumenty do złożenia wraz z ofertą:
1) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej,

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania Zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zamawiający nie planuje udzielania zamówień o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena P(C) - 60%.

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów (maksymalnie – 60) wynikają ze wzoru:

P(C) = Cmin/Ci ∙ Max (C)
gdzie:
P(C) - Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”,
Cmin - Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Ci - Cena oferty badanej „i”,
Max (C) - Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”.

2. Okres udzielanej Gwarancji i Rękojmi P(GR) - 20%.

Okres oferowanej Gwarancji oraz okres oferowanej Rękojmi jest okresem tożsamym (okres Gwarancji jest równy okresowi Rękojmi). Okres Gwarancji i Rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy pod rygorem odrzucenia oferty i nie dłuższy niż 60 miesięcy, przy czym okres dłuższy jest punktowany jak maksymalny.
W przypadku kryterium „Gwarancja/Rękojmia” minimalną jednostką czasową ocenianą przez zamawiającego oraz jaką może posługiwać się w ofercie Wykonawca jest 1 (słownie: jeden) miesiąc.
W przypadku kryterium „Gwarancja/Rękojmia” oferta otrzyma liczbę punktów (maksymalnie – 20) wynikającą ze wzoru:

P(GR) = (GR)i /(GR)n ∙ Max (GR)
gdzie:
P(GR) - Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Gwarancja/Rękojmia”,
(GR)i - Okres oferty „i” wyrażony w miesiącach,
(GR)n - Najdłuższy okres „Gwarancji/Rękojmi” wyrażony w miesiącach spośród złożonych ofert
Max (GR) - Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Gwarancja/Rękojmia”

3. Doświadczenie zawodowe kluczowych osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie - kierownik budowy P(D) - 20%.

Kryterium P(D) „doświadczenie zawodowe kluczowych osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie” dotyczy kierownika budowy w branży drogowej, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty jednoznacznie potwierdzające, że wskazana osoba pełniła funkcję kierownika przy określonej ilości robót. Brak dokumentu potwierdzającego kierowanie daną robotą budowlaną spowoduje nieuwzględnienie jej podczas przyznawania punktów w danym kryterium.

Punkty w kryterium P(D) będą przyznawane za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy przy realizacji w okresie 5 ostatnich lat (tj. w latach 2014-2018) prac związanych z fundamentowaniem betonem drogowo-mostowym (warunek konieczny), pracach rozbiórkowych ziemnych, układaniu kostki brukowej. Za każdą realizację (punktowane jest nie więcej niż 5) na której osoba pełniła funkcję kierownika budowy, oferta otrzyma 4 punkty (maksymalnie 20 punktów w kryterium).

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
0 realizacji lub brak wskazania – 0 pkt,
1 realizacja –4 pkt,
2 realizacje – 8 pkt,
3 realizacje – 12 pkt,
4 realizacje – 16 pkt,
5 realizacji i więcej – 20 pkt.

W przypadku zmiany osoby na stanowisku kierownika budowy, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić go osobą o nie mniejszym doświadczeniu i uprawnieniach oraz ilością realizacji prac od pierwotnie wskazanej w ofercie.


4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów zgodnie ze wzorem:
P(C) + P(GR) + P(D)

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców w następujących okolicznościach:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
3) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.);
5) który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania nie będzie rozpatrywana (będzie odrzucona).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "NIKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Garnizonowa 7A

14-100 Ostróda

warmińsko-mazurskie , ostródzki

Numer telefonu

(89)6429654

Fax

896429653

NIP

7412080963

Tytuł projektu

Innowacyjna kombinacja włókien stalowych z włóknami modyfikowanej konopi manilijskich Abaca/Manila w betonie posadzkowym firmy PHP „NIKE” Sp. z o.o. Ostróda

Numer projektu

RPWM.01.05.01-28-0011/18-00

Inne źródła finansowania

Środki własne Zamawiającego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "DROMO" Sp. z o. o., ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda.
Data wpłynięcia oferty: 11.01.2019 r., godz. 09:00.
Cena oferty brutto: 692 490,00 zł.
Łączna ilość uzyskanych punktów w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert: 100 pkt.
Liczba wyświetleń: 246