Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja budynków w Krasnymstawie

Data publikacji: 01.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia

1153661

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

- Kompletne oferty w formie papierowej wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście przez reprezentanta lub pracownika Oferenta w siedzibie Aurum GBL Nieruchomości Sp. z o.o Sp.k. ul. Poniatowskiego 4, 22-300 Krasnystaw w terminie do dnia 16.04.2019 do godziny 15:00
- Dla zachowania ważności oferta musi być podpisana i opieczętowana.
- Nie będą brane pod uwagę oferty wariantowe, uzupełniające lub częściowe.
- Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian po upłynięciu ostatecznego terminu jej złożenia.
- Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej fizycznego wpływu do Zamawiającego.
- Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę.
- Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 16.04.2019 o godzinie 17:00 w siedzibie Zamawiającego.
- Ogłoszenie rozstrzygnięcia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aurumsz@onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sławomir Zakrzewski- Prezes

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606441572

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

- ocieplenie stropodachu pełnego;
- wymiana drzwi;
- wymiana kotła gazowego;
- montaż instalacji typu VRF (pompa ciepła);
- montaż automatycznego sterowania natężeniem i czasem oświetlenia;
- montaż instalacji fotowoltaicznej;
- montaż i wdrożenie systemu BMS;
- wymiana oświetlenia na energooszczędne;
- wymiana kurtyny powietrznej;
- montaż programatora czasowego;

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Krasnystaw

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacja projektu pt. "Termomodernizacja budynków handlowo - usługowych Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 4 i ul. Kościuszki 13" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 została podpisana umowa nr: RPLU.05.01.00-06-0041/18-00. Zgodnie z jej treścią jako Beneficjent zobowiązani jesteśmy wykonać wskazany zakres prac oraz podpisać z Wykonawcą Protokół odbioru.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Zadanie określone projektem pt. "Termomodernizacja budynków handlowo - usługowych Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 4 i ul. Kościuszki 13" obejmuje kompleksową i głęboką termomodernizację dwóch obiektów. Optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Kościuszki 13 dotyczy miedzy innymi prac w zakresie:
- ocieplenie stropodachu pełnego przez ułożenie warstwy wełny mineralnej lub styropapy od zewnątrz wraz z wykonaniem nowej izolacji wodoszczelnej;
- wymianę drzwi kotłowni na nowe;
- wymianę kotła gazowego na nowy wyposażony w automatykę pogodową;
- montaż instalacji grzewczo - klimatyzacyjnej typu VRF dla części handlowej (pompa ciepła);
- wprowadzenie automatycznego sterowania natężeniem i czasem oświetlenia;
- montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania instalacji oświetleniowej i podgrzewu ciepłej wody użytkowej;
- montaż i wdrożenie systemu BMS do sterowania i monitorowania poszczególnych instalacji.
ul. Poniatowskiego 4 dotyczy miedzy innymi prac w zakresie:
- montaż instalacji grzewczo - klimatyzacyjnej typu VRF (pompa ciepła);
- wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne np. typu LED;
- montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania instalacji oświetleniowej;
- wymiana kurtyny powietrznej na kurtynę o mniejszym zapotrzebowaniu na energię;
- wprowadzenie przerw w pracy cyrkulacji w instalacji c.w.u. wraz z montażem programatora czasowego;

Kod CPV

45260000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający nie przewiduje innych prac wychodzących poza zakres przedmiotu zamówienia wynikajacego z umowy o dofinansowanie projektu.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin podpisania Umowy nie dłuższy niż 21 dni od daty ogłoszenia o wyłonieniu Wykonawcy, jednak nie dłużej niż 14 dni od wezwania przez Zamawiającego do podpisanie Umowy.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 120 dni kalendarzowych – od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego do daty zakończenia wszelkich prac oraz zgłoszenia Zamawiającemu wykonanego przedmiotu zamówienia do odbioru. W powyższy termin nie wchodzą procedury odbioru końcowego.
3. Z dniem zakończenia wszelkich prac i zgłoszeniem ich do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.
4. Jeżeli koniec terminu realizacji, wynikający ze wskazanego w ofercie terminu wykonania zamówienia, przypadać będzie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za dzień stanowiący koniec terminu zostanie przyjęty najbliższy po tym dniu (lub po tych dniach) dzień roboczy.
5. Dokładny harmonogram realizacji Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Wykonawca, który:
1. Posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
2. W stosunku, do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie

Warunek wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał:
1. co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na kompleksowej realizacji zadania termomodernizacji budynków handlowo - usługowych o powierzchni dachu nie mniejszej niż 500 m2 w szczególności z użyciem pokrycia papą termozgrzewalną.
2. co najmniej dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 10 kW każda, znajdujących się na dachu budynku.
3. posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w montażu instalacji grzewczo - klimatyzacyjnych typu VRF
4. posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie prac elektrycznych (wymiana oświetlenia).

Ocena spełniania wymaganych kryteriów dokonana będzie w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy, do którego winny być dołączone dowody potwierdzające należyty sposób wykonania wykazanych robót, wskazujący na ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
UWAGA: Wykonawca może potwierdzić spełnienie powyższych warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia polegając na zasobach innego podmiotu. W takim przypadku, do swojej oferty Wykonawca musi załączyć pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, obejmujące przede wszystkim:
a) przedstawienie podmiotu dysponującego zasobami;
b) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wraz z Wykonawcą z tytułu gwarancji i rękojmi udzielanej na wykonane roboty.

Potencjał techniczny

Oferent musi dysponować potencjałem technicznym, który zapewni poprawną realizację przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku wymaga udokumentowania faktu dysponowania niżej wymienionymi osobami biorącymi udział w wykonaniu zamówienia:
• 1 osobą będącą w posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
• 1 osobą będącą w posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Sytuacja finansowa i ekonomiczna Oferenta musi zapewnić wykonanie przedmiotu zamówienia (wymogiem jest oświadczenie Wykonawcy o braku toczących się wobec niego postępowań likwidacyjnych oraz upadłościowych).
2. Oferent musi posiadać środki finansowe i/lub zdolności kredytowe, w wysokości umożliwiającej wykonanie zadania
– potwierdzone wyciągiem z konta i/lub opinią z banku, w którym prowadzony jest rachunek Wykonawcy o wysokości posiadanych środków na rachunku bankowym i/lub opinią z banku o posiadanej zdolności kredytowej, wystawionymi nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert.
3. Oferent musi posiadać zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Dodatkowe warunki

I. Oferent musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 100.000,00 zł - weryfikacja spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie dołączonej do oferty kopii ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

II. Wymagane wadia i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Warunkiem objęcia oferty procedurą badania i oceny jest wniesienie wadium w wysokości: 30 000, 00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089, 1475 i 2201).
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku ING nr 61 1050 1562 1000 0090 3067 7240 tytułem: „Wadium”.
4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej liczy się termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Przy wnoszeniu wadium w formie innej niż pieniężna, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa).
6. W gwarancji wadialnej (bankowej lub ubezpieczeniowej) jako Beneficjent gwarancji wskazany musi być Zamawiający oraz zawarty musi być jednoznaczny zapis potwierdzający, że gwarancja jest nieodwołalna i bezwarunkowa, w odniesieniu do prawa Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki tzn. zapewniać, że płatność z gwarancji nastąpi na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
7. W sytuacji, w której oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, wadium może być wnoszone przez jednego wykonawcę w pełnej wartości, bądź kilku wykonawców w całkowitej kwocie odpowiadającej wartości wymaganego wadium – musi zostać spełniony warunek skutecznego zabezpieczenia interesu Zamawiającego, tak jak przy samodzielnym składaniu oferty. Wymagana umowa konsorcjum powinna być dołączona do oferty w formie załącznika.
8. Wykluczony z postępowania zostaje Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej wysokości bądź formie. Oferta takiego Wykonawcy zostaje automatycznie odrzucona.
9. Zamawiający zwróci wadium:
a) niezwłocznie, na wniosek każdego Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po wniesieniu przez Wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania,
c) wszystkim Wykonawcom, którzy je wnieśli niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10. Wadium wniesione w formie pieniężnej podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ofercie.
11. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które ustala się w wysokości 10% ceny netto wynikającej z oferty.
13. Zabezpieczenie musi być wniesione – pod rygorem zatrzymania wadium i odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy – nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
14. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku ING na nr konta 61 1050 1562 1000 0090 3067 7240. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, musi wskazywać jako Beneficjenta gwarancji – Zamawiającego oraz zawierać jednoznaczne zapisy potwierdzające, iż jest nieodwołalna i bezwarunkowa, w odniesieniu do prawa Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki tzn. zapewniać, że płatność z gwarancji nastąpi na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
15. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu dokumentu gwarancji.
16. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 80% jego wartości w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia należytego wykonania Zamówienia, rozumianego jako dokonanie odbioru końcowego wdrożenia (zadania inwestycyjnego). Zabezpieczenie w wysokości 20%, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie 5 letniego okresu rękojmi za wady.

III. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producentów na minimum:
a) Panele fotowoltaiczne – 10 lat na produkt
b) Panele fotowoltaiczne – 25 lat gwarancji spadku mocy
c) Konstrukcja wsporcza – 25 lat
d) Inwertery – 5 lat
e) Papa termozgrzewalna - 15 lat
f) Pozostałe materiały – zgodnie z gwarancją producenta.
Wyżej wymienione okresy liczone są od daty podpisania odbioru .
Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na wszelkie prace budowlane.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane – pod rygorem nieważności - wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:
a) Zaistnienia okoliczności wskazanych postanowieniami pkt. 6.5.2. 22) ZO lit. b) – e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ;
b) Zaistnienia okoliczności wskazanych poniżej:
2.1. Zmiany dotyczące terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach:
a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi, zapewniającymi właściwą jakość wykonania – fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru na piśmie,
b) wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego,
c) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
d) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,
e) następstw wprowadzania zmian w ogólnie obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
f) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pismem. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień rozpoczęcia prac. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
2.2. Zmiany ustalonego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza uprawnienie do dokonania ewentualnej zmiany.
4. Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności lub celowości wprowadzenia zmian do Umowy i opisem wpływu zmiany na warunki, w tym zwłaszcza termin, wykonania Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
3. Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z referencjami
4. Wykaz osób z dołączonymi uprawnieniami
5. Kopia polisy ubezpieczeniowej
6. Wyciąg bankowy lub opinia z banku o posiadanej zdolności kredytowej
7. Warunki udzielonej gwarancji
8. Zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US
9. Umowa konsorcjum- jeśli dotyczy
10. Oświadczenie o braku toczących się wobec Wykonawcy postępowań likwidacyjnych lub upadłościowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 6.
2. Wskazane wagi przyjętych kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej oraz sposób punktacji stanowią rachunkową procedurę obliczenia punktów przy ocenie ofert, której wynik stanowić będzie podstawową przesłankę wyboru oferty.
3. W zakresie kryterium: „Cena” za spełnienie wskazanych parametrów oceny w najwyższym stopniu (najniższa cena) oferta zawierająca takie zobowiązania otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałe oferty będą oceniane proporcjonalnie do wartości parametru najkorzystniejszego, zgodnie ze wskazaną poniżej procedurą.
4. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wyłącznie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonych zasad punktacji.
5. Ocenie i punktacji podlegać będą tylko oferty Wykonawców, którzy potwierdzili w wymagany sposób, spełnienie warunków, a oferty zapewniają wykonanie zamówienia w wymaganym zakresie i na określonych warunkach.
6. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp. Opis kryteriów oceny Waga
1 Cena (K1) 50%
2 Czas realizacji (K2) 50%

Łącznie 100%

6.1 Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania w kryterium „Cena” – K1- to 50 pkt (waga 50%).
a) Oferta z najniższą ceną ofertową Cr otrzyma maksymalna punktację. Poszczególnym badanym ofertom punkty w kryterium K1 przyznawane będą według następującej zależności:
K1 = x 50 pkt
gdzie:
K1 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Cena” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Cr – najniższa cena ze wszystkich ofert [PLN]
Ck – cena oferty badanej [PLN]
50 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (100 * 50%)
b) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wezwie Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
c) Zamawiający oceniając złożone wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędności metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
d) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli oceni, że wyjaśnienia wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

6.2 Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K2 - „Czas realizacji” to 50 pkt. (waga kryterium – 50%).
K2=Tr/Tk x 50 pkt
gdzie:
K2 — liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Czas realizacji” z dokładnością do dwóch miejscy po przecinku
Tr — najkrótszy czas realizacji wszystkich ofert [dni]
Tk — czas realizacji badanej oferty [dni]
50 pkt. — maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (100 * 50%)

6.3 Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą sumą liczby punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
O = K1 + K2
gdzie:
O – suma punktów uzyskana przez ofertę
K1 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
K2 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Czas realizacji”

7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem / przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – wzór treści oświadczenia stanowi załącznik do Formularza ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AURUM GBL-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Poniatowskiego 4

22-300 Krasnystaw

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

606441572

Fax

brak

NIP

5641788823

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynków handlowo - usługowych Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 4 i ul. Kościuszki 13

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0041/18-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Sandra Artur Nowakowski
ul. Romantyczna 9
15-242 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 16.04.2019
Cena: 768 292,68 zł netto ( 945 000 zł brutto)
Liczba wyświetleń: 272