Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup surowców i materiałów dla potrzeb realizacji Projektu badawczego (ŻELAZOCHROM NISKOWĘGLOWY FeCr 0,10)

Data publikacji: 03.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-01-2019

Numer ogłoszenia

1153078

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
PIOMA - ODLEWNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. R. Dmowskiego 38, 97-300, Piotrków Trybunalski,
z dopiskiem na kopercie: „Oferta dot. Projektu nr. POIR.01.01.02-00-0148/16,
lub
elektronicznie na adres e-mail: zamowienia.demonstrator@pgosa.pl

Ważne:
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia.demonstrator@pgosa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Wójtowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691442185

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakupów surowców
i materiałów - ŻELAZOCHROM NISKOWĘGLOWY (FeCr 0,10) stosowanego przy próbnych wytopach o parametrach, zgodnych z wymogami technologicznymi projektu badawczo-rozwojowego pn. „Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji”, oraz zgodnych z parametrami określonymi w MWT – MATERIAŁOWE WARUNKI TECHNICZNE

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Piotrków Trybunalski Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa ŻELAZOCHROM NISKOWĘGLOWY (FeCr 0,10) do próbnych wytopów dla potrzeb Projektu badawczego o parametrach odpowiadających założeniom zgodnym z MWT – MATERIAŁOWE WARUNKI TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia

Oferta obejmuje swoim zakresem zakup i dostarczenie ŻELAZOCHROM NISKOWĘGLOWY (FeCr 0,10) z uwzględnieniem wymogów parametrycznych dla osiągniecia efektu wyprodukowania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji.

Wykaz materiału – ŻELAZOCHROM NISKOWĘGLOWY (FeCr 0,10)

1. ŻELAZOCHROM NISKOWĘGLOWY (FeCr 0,10) – 10 000 Kg
- wymagania zgodne z MWT - MWT-P32E-0100-A
Załącznik nr 5

Wszystkie materiały powinny posiadać „Kartę Informacyjną” produktu, która musi być sporządzona w języku polskim.

Odbiór surowców i materiałów przebiegać będzie jednoetapowo:

1. Odbiór końcowy u Zleceniodawcy polegał będzie na sprawdzeniu jakości zabezpieczenia części przed uszkodzeniem i wpływem warunków zewnętrznych, oraz kontroli atestów, a także innych dokumentów dotyczących zgodności technicznej.

Wymagana gwarancja na jakość surowców i materiałów oraz terminowość realizacji dostaw. Przyjęcie materiałów rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru z uwzględnieniem zapisów potwierdzających poziomy parametrów surowców w siedzibie Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach wymagana będzie możliwość przeprowadzenia konsultacji lub oględzin w miejscu stosowania surowców i materiałów tj. w PIOMA – ODLEWNIA w Piotrkowie Trybunalskim.

Koszt transportu powinien być wliczony w cenę zamówienia.

Kod CPV

14621120-7

Nazwa kodu CPV

Żelazochrom

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny czas realizacji zlecenia: 28.02.2019 r.
Czas realizacji rozumiany, jako termin podpisania protokołu odbioru surowców i materiałów będących przedmiotem zamówienia w siedzibie użytkowania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wypełniony i podpisany załącznik nr 2

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji dostaw zgodnych z przedmiotem zamówienie i zrealizował min 30 dostaw w okresie ostatnich 2 lat. – załącznik nr 2

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe adnotacje dotyczące kar umownych, warunków rozwiązania i odstąpienie od umowy oraz terminy płatności zostaną
przedstawione w treści umowy stanowiącej Załącznik nr 3.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Komplet wypełnionych formularzy stanowiących załączniki do Zapytania ofertowego wymienionych w rubryce Załączniki.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. PIOMA - ODLEWNIA w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Lp. Kryterium Waga kryterium w % Metoda oceny kryterium Maksymalna ilość punktów do zdobycia
1. Cena* 80% (C min: Cn) x 100 x 80%

gdzie:
C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych (PLN.)
C n – wartość zamówienia netto ocenianej oferty

Uwaga: 1 % = 1 pkt 80 punktów
3. Termin realizacji 20% (Tmin: Tn) x 100 x 20%

gdzie:
T min – najkrótszy termin realizacji spośród ofert nieodrzuconych (miesiąc)
T n – termin realizacji ocenianej oferty

Uwaga: 1 % = 1 pkt
20 punktów
Maksymalna suma punktów 100 punktów
* w przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu dokonania oceny ofert

Wykluczenia

Do oceny ofert dopuszczone będą tylko te oferty i ci Oferenci spełniający w całości wymagania określone w punkcie „Przedmiot zamówienia” i „Warunki udziału w
postępowaniu”. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem. Ponadto z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Beneficjentem co potwierdzone musi zostać odpowiednim oświadczeniem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Realizacja przez Oferentów przedstawionego wyżej warunku oceniana będzie na podstawie złożonego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy Wykonawca bądź oferta nie spełni któregoś z ww. warunków oferta nie będzie brana pod uwagę w dalszym postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą wypełniony Załącznik nr 2 niniejszej oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PIOMA-ODLEWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Romana Dmowskiego 38

97-300 Piotrków Trybunalski

łódzkie , Piotrków Trybunalski

Numer telefonu

+48 667 900 464

NIP

7712766908

Tytuł projektu

Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji

Numer projektu

POIR.01.01.02-00-0148/16-00
Liczba wyświetleń: 208