Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup surowców i materiałów dla potrzeb realizacji Projektu badawczego (Surówka Specjalna)

Data publikacji: 03.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-01-2019

Numer ogłoszenia

1153077

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
PIOMA - ODLEWNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. R. Dmowskiego 38, 97-300, Piotrków Trybunalski,
z dopiskiem na kopercie: „Oferta dot. Projektu nr. POIR.01.01.02-00-0148/16,
lub
elektronicznie na adres e-mail: zamowienia.demonstrator@pgosa.pl

Ważne:
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

robert.wojtowicz@pgosa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Wójtowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691442185

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakupów surowców
i materiałów - SURÓWKA SPECJALNA stosowanego przy próbnych wytopach o parametrach, zgodnych z wymogami technologicznymi projektu badawczo-rozwojowego pn. „Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji”, oraz zgodnych z parametrami określonymi w Wymaganiach szczegółowych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Piotrków Trybunalski Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa SURÓWKA SPECJALNA do próbnych wytopów dla potrzeb Projektu badawczego o parametrach odpowiadających założeniom zgodnym z WYMAGANIAMI SZCZEGÓŁOWYMI.

Przedmiot zamówienia

Oferta obejmuje swoim zakresem zakup i dostarczenie SURÓWKA SPECJALNA z uwzględnieniem wymogów parametrycznych dla osiągniecia efektu wyprodukowania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji.

Wykaz materiału – SURÓWKA SPECJALNA

1. SURÓWKA SPECJALNA – 24 000 kg (+/- 3000 kg)

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Surówka specjalna przeznaczona do nawęglania staliwa. Surówka z ograniczona zawartością pierwiastków Mn, P, S.

WŁASNOŚCI
Postać fizyczna: gąski.
Skład chemiczny
C 3,8 ÷ 4,5 %
Mn max. 0,15%
Si max. 1,5 %
P max. 0,05%
S max. 0,015%
Cr max. 0,05 %


Dopuszczalny stopień zanieczyszczeń metalicznych i niemetalicznych – bez zanieczyszczeń.
Stopień skorodowania – niezardzewiały o powierzchni metalicznej lub pokrytej zgorzeliną albo nalotem z rdzy.

ATEST
Atest powinien zawierać dane zgodne z właściwościami i składem chemicznym.
Wymagany dowód dostawy potwierdzający zgodność dostawy z zamówieniem i potwierdzający, że w przesyłce NIE ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDMIOTY NIEBEZPIECZNE, W TYM WYBUCHOWE oraz BRAK MATERIAŁÓW RADIOAKTYWNYCH

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Dostawa luzem, nie wymaga zabezpieczenia przed wilgocią, Materiał musi być składowany w suchym i zadaszonym miejscu.

Odbiór surowców i materiałów przebiegać będzie jednoetapowo:

1. Odbiór końcowy u Zleceniodawcy polegał będzie na sprawdzeniu jakości zabezpieczenia części przed uszkodzeniem i wpływem warunków zewnętrznych, oraz kontroli atestów, a także innych dokumentów dotyczących zgodności technicznej.


Koszt transportu powinien być wliczony w cenę zamówienia.

Kod CPV

14711100-9

Nazwa kodu CPV

Surówka

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny czas realizacji zlecenia: 28.02.2019r.
Czas realizacji rozumiany, jako termin podpisania protokołu odbioru surowców i materiałów będących przedmiotem zamówienia w siedzibie użytkowania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wypełniony i podpisany załącznik nr 2

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji dostaw zgodnych z przedmiotem zamówienie i zrealizował min 30 dostaw w okresie ostatnich 2 lat. Załącznik nr 2

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe adnotacje dotyczące kar umownych, warunków rozwiązania i odstąpienie od umowy oraz terminy płatności zostaną
przedstawione w treści umowy stanowiącej Załącznik nr 3.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Komplet wypełnionych formularzy stanowiących załączniki do Zapytania ofertowego wymienionych w rubryce Załączniki.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. PIOMA - ODLEWNIA w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Lp. Kryterium Waga kryterium w % Metoda oceny kryterium Maksymalna ilość punktów do zdobycia
1. Cena* 80% (C min: Cn) x 100 x 80%

gdzie:
C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych (PLN.)
C n – wartość zamówienia netto ocenianej oferty

Uwaga: 1 % = 1 pkt
80 punktów
2. Termin realizacji 20% (Tmin: Tn) x 100 x 20%

gdzie:
T min – najkrótszy termin realizacji spośród ofert nieodrzuconych (miesiąc)
T n – termin realizacji ocenianej oferty

Uwaga: 1 % = 1 pkt
20 punktów
Maksymalna suma punktów 100 punktów
* w przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu dokonania oceny ofert

Wykluczenia

Do oceny ofert dopuszczone będą tylko te oferty i ci Oferenci spełniający w całości wymagania określone w punkcie „Przedmiot zamówienia” i „Warunki udziału w
postępowaniu”. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem. Ponadto z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Beneficjentem co potwierdzone musi zostać odpowiednim oświadczeniem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Realizacja przez Oferentów przedstawionego wyżej warunku oceniana będzie na podstawie złożonego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy Wykonawca bądź oferta nie spełni któregoś z ww. warunków oferta nie będzie brana pod uwagę w dalszym postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą wypełniony Załącznik nr 2 niniejszej oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PIOMA-ODLEWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Romana Dmowskiego 38

97-300 Piotrków Trybunalski

łódzkie , Piotrków Trybunalski

Numer telefonu

+48 667 900 464

NIP

7712766908

Tytuł projektu

Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji

Numer projektu

POIR.01.01.02-00-0148/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 202