Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,12 MW

Data publikacji: 30.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1152441

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dn. 01-12-2018 r. dodano załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia - załącznik pn."zał. nr 5 - warunki przyłaczenia".W dn. 07-12-2018 r. skorygowano oczywistą omyłkę pisarską we wzorze do kryterium 2, tym samym dokonano zmiany w treści niniejszego ogłoszenia w polu:
1) Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Treść przed zmianą: „W2obl=W2a+W2b+W2c”.
Treść po zmianie: „W2obl=W2a+W2b”.
Mając na uwadze wprowadzone modyfikacje zamieniono dołączony do niniejszego ogłoszenia zał. pn. "Zapytanie ofertowe_PV Gródki 30 11 2018" (w zał. tym dokonano zmian analogicznych jak powyżej).
Jednocześnie zaznaczamy, że kryteria przyznawania punktacji pozostają bez zmian.

W dn. 21-12-2018 r. dokonano zmiany w treści niniejszego ogłoszenia, w polu:
1) Termin składania ofert
Treść przed zmianą: „do dnia 02-01-2019”.
Treść po zmianie: „do dnia 22-01-2019”.
2) Miejsce i sposób składania ofert
Treść przed zmianą: „2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02-01-2019 r. do godz. 10:00”.
Treść po zmianie: „2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22-01-2019 r. do godz. 10:00”.

Ponadto dokonano zmian w dołączonych do niniejszego ogłoszenia zał. (zamieniono załączniki), w tym:
W zał. pn. Zapytanie ofertowe_PV Gródki 30-11-2018, dokonano zmian w następujących częściach:
1) Opis przedmiotu zamówienia
Treść przed zmianą:
„Oferowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań oferent zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
Ad. moduły fotowoltaiczne:
- karta katalogowa wydana przez producenta,
- deklaracja zgodności z dyrektywą 2014/35/UE (deklaracja zgodności lub informacja o zgodności może być ujęta w karcie katalogowej producenta)
- certyfikaty zgodności z: IEC 61215, IEC 61730, UL1703”
Treść po zmianie:
„Oferowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań oferent zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
Ad. moduły fotowoltaiczne:
- karta katalogowa wydana przez producenta,
- deklaracja zgodności z dyrektywą 2014/35/UE (deklaracja zgodności lub informacja o zgodności może być ujęta w karcie katalogowej producenta)
- certyfikaty zgodności z: IEC 61215, IEC 61730.”

oraz

Treść przed zmianą:
„Zamawiający wymaga następujących, minimalnych okresów gwarancji:
- panele fotowoltaiczne –10 lat;
- inwertery - 5 lat;
- konstrukcja wsporcza – 10 lat gwarancji na prace montażowo-budowlane, a także 25 letnia gwarancja na materiał,
- pozostałe elementy (materiały i roboty) - 5 lat.”
Treść po zmianie:
„Zamawiający wymaga następujących, minimalnych okresów gwarancji:
- panele fotowoltaiczne –10 lat;
- inwertery - 5 lat;
- konstrukcja wsporcza – 10 lat gwarancji na prace montażowo-budowlane, a także 25 letnia gwarancja na materiał,
- pozostałe elementy (materiały i roboty) - 5 lat.
Rękojmia liczna jest od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 5 lat.”

2) Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Treść przed zmianą:
„17. 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i udzielonych gwarancji jakości i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie najpóźniejszego terminu udzielonych gwarancji”
Treść po zmianie:
„17. 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie najpóźniejszego terminu udzielonej rękojmi”.

3) Sposób przygotowania oferty
Treść przed zmianą:
„11. Do formularza oferty należy dołączyć:
I. dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia taką jak wymagane przepisami prawa certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające jakość i dopuszczenie do stosowania tj.
Ad. moduły fotowoltaiczne:
- karta katalogowa wydana przez producenta,
- deklaracja zgodności z dyrektywą 2014/35/UE (deklaracja zgodności lub informacja o zgodności może być ujęta w karcie katalogowej producenta)
- certyfikat zgodności z: IEC 61215, IEC 61730, UL 1703”
Treść po zmianie:
„11. Do formularza oferty należy dołączyć:
I. dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia taką jak wymagane przepisami prawa certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające jakość i dopuszczenie do stosowania tj.
Ad. moduły fotowoltaiczne:
- karta katalogowa wydana przez producenta,
- deklaracja zgodności z dyrektywą 2014/35/UE (deklaracja zgodności lub informacja o zgodności może być ujęta w karcie katalogowej producenta)
- certyfikat zgodności z: IEC 61215, IEC 61730.”


4) Termin, miejsce i forma składania ofert
Treść przed zmianą:
„2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02-01-2019 r. do godz. 10:00”.
Treść po zmianie:
„2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22-01-2019 r. do godz. 10:00”.

Mając na uwadze wprowadzone modyfikacje w zał. pn. Zapytanie ofertowe_PV Gródki 30 11 2018, które opisane zostały powyżej, dokonano stosownych modyfikacji i zamieniono zał. jak poniżej:
- zał. nr 1 Wzór - formularz ofertowy 30 11 2018 (w zał. tym dokonano zmian w części „ZAŁĄCZNIKI”)
- zał. nr 2 Wzór - umowa 30 11 2018 (w zał. tym dokonano zmian w §7 ust. 1 oraz §11 ust. 10)

Ponadto w dn. 21-12-2018 r. w sekcji - Pytania i wyjaśnienia - opublikowano pytanie potencjalnego Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią.W dn. 10-01-2019 r. dokonano zmiany w treści niniejszego ogłoszenia oraz dołączonych do niego zał. Z uwagi na ograniczona liczbę znaków w niniejszym polu opis przedmiotowych zmian zawarto w załączniku pn. "Opis zmian z dnia 10-01-2019 r."

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego. Na kopercie należy nanieść adnotację „Oferta – wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,12 MW”.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12-02-2019 r. do godz. 10:00.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Cezary Linek (e-mail: cezar@linek.pl)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,12 MW, w tym wykonanie wskazanych poniżej dostaw i robót związanych z kompleksową budową obiektów budowlanych służących do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne:
a. montaż paneli fotowoltaicznych wraz z podkonstrukcją wsporczą pod panele fotowoltaiczne
b. montaż falowników
c. montaż stacji transformatorowej oraz złącza kablowego z układem pomiarowym
d. wykonanie okablowania strona DC i kablowej linii niskiego napięcia
e. wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej
f. wykonanie ochrony przeciwporażeniowej
g. wykonanie ochrony odgromowej
h. budowa linii średniego napięcia
i. montaż ogrodzenia oraz bramy wjazdowej
j. dostawa falowników
k. wykonanie oświetlenia
l. wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz kontroli dostępu.
ł. wykonanie monitoringu pracy farmy
m. wykonanie drogi dojazdowej
n. dostawa materiałów do wykonania linii średniego napięcia
o. Dostawa stacji transformatorowej oraz złącza kablowego z układem pomiarowym
p. dostawa paneli fotowoltaicznych wraz z podkonstrukcją wsporczą pod panele fotowoltaiczne
r. dostawa materiałów do wykonania okablowania strona DC i kablowej linii niskiego napięcia
s. dostawa ogrodzenia oraz bramy wjazdowej

kod CPV – 09 33 12 00-0 - słoneczne moduły fotoelektryczne
kod CPV – 09 33 20 00-5 - instalacje słoneczne
kod CPV – 45 00 00 00-7 - roboty budowlane
kod CPV – 45 31 10 00-0 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
kod CPV – 71 32 20 00-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: działdowski Miejscowość: Gródki, gmina Płośnica, działka nr 298.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez PV Gródki Sp. z o.o. Projektu p.n. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Gródki - ETAP I”
Głównym celem realizacji projektu jest uruchomienie produkcji energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródło energii pochodzące ze słońca, a następnie wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.

Celem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Gródki, a co za tym idzie uruchomienie produkcji energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródło energii pochodzące ze słońca, a następnie wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,12 MW, w tym wykonanie wskazanych poniżej dostaw i robót związanych z kompleksową budową obiektów budowlanych służących do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne:
a. montaż paneli fotowoltaicznych wraz z podkonstrukcją wsporczą pod panele fotowoltaiczne
b. montaż falowników
c. montaż stacji transformatorowej oraz złącza kablowego z układem pomiarowym
d. wykonanie okablowania strona DC i kablowej linii niskiego napięcia
e. wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej
f. wykonanie ochrony przeciwporażeniowej
g. wykonanie ochrony odgromowej
h. budowa linii średniego napięcia
i. montaż ogrodzenia oraz bramy wjazdowej
j. dostawa falowników
k. wykonanie oświetlenia
l. wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz kontroli dostępu.
ł. wykonanie monitoringu pracy farmy
m. wykonanie drogi dojazdowej
n. dostawa materiałów do wykonania linii średniego napięcia
o. Dostawa stacji transformatorowej oraz złącza kablowego z układem pomiarowym
p. dostawa paneli fotowoltaicznych wraz z podkonstrukcją wsporczą pod panele fotowoltaiczne
r. dostawa materiałów do wykonania okablowania strona DC i kablowej linii niskiego napięcia
s. dostawa ogrodzenia oraz bramy wjazdowej

kod CPV – 09 33 12 00-0 - słoneczne moduły fotoelektryczne
kod CPV – 09 33 20 00-5 - instalacje słoneczne
kod CPV – 45 00 00 00-7 - roboty budowlane
kod CPV – 45 31 10 00-0 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
kod CPV – 71 32 20 00-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym polu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarto w Zapytaniu ofertowym 1/2018 PV Gródki, stanowiącym załącznik pn. "Zapytanie ofertowe_PV Gródki 30 11 2018" oraz wskazanych w nim załącznikach.


W każdym przypadku, gdy w treści dokumentacji projektowej lub innym dokumencie przekazanym przez Zamawiającego, przy opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazaniem producenta, nazwy własnej wyrobu (produktu, materiału itp.) lub innego wyróżnika, który identyfikuje konkretny wyrób, Oferent ma prawo zaoferować produkt (wyrób/ urządzenie) równoważny. Posłużenie się w opisie przedmiotu zamówienia wskazanymi powyżej określeniami miało na celu wyłącznie wskazanie produktu, którego parametry stanowią wymagany poziom (standard) jakości.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do dnia 30-04-2019 r. jako termin zakończenia wszelkich prac, dokonania wymaganych badań i pomiarów wymaganych aktualnymi przepisami prawa oraz normami, przekazanie wskazanej w postanowieniach Umowy dokumentacji, złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z wymaganą dokumentacją, zgłoszenia elektrowni do odbioru przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz zgłoszenia Zamawiającemu wykonanego przedmiotu zamówienia do odbioru. W powyższy termin nie wchodzą procedury odbioru końcowego.

2. Z dniem zakończenia wszelkich prac i zgłoszeniem ich do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, w tym potwierdzenie zgłoszenia elektrowni do odbioru do Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

3. Jeżeli koniec terminu realizacji, wynikający ze wskazanego w ofercie terminu wykonania zamówienia przypadać będzie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za dzień stanowiący koniec terminu zostanie przyjęty najbliższy po tym dniu (lub po tych dniach) dzień roboczy.

4. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 15 dni od daty podpisania umowy.


Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Przypadki, w których Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie, zostały określone w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego 1/2018 PV Gródki (wzór umowy), stanowiącym załącznik pn. "zał. nr 2 Wzór - umowa 30 11 2018".
Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę przy uwzględnieniu ustanowionych w zapytaniu warunków zmian w umowie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do wiedzy i doświadczenie zawarto w Zapytaniu ofertowym 1/2018 PV Gródki, stanowiącym załącznik pn. "Zapytanie ofertowe_PV Gródki 30 11 2018".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do osób zdolnych do wykonania zamówienia zawarto w Zapytaniu ofertowym 1/2018 PV Gródki, stanowiącym załącznik pn. "Zapytanie ofertowe_PV Gródki 30 11 2018".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do sytuacji ekonomicznej i finansowej zawarto w Zapytaniu ofertowym 1/2018 PV Gródki, stanowiącym załącznik pn. "Zapytanie ofertowe_PV Gródki 30 11 2018".

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do dodatkowych warunków zawarto w Zapytaniu ofertowym 1/2018 PV Gródki, stanowiącym załącznik pn. "Zapytanie ofertowe_PV Gródki 30 11 2018".

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Przypadki, w których Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie, zostały określone w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego 1/2018 PV Gródki (wzór umowy), stanowiącym załącznik pn. "zał. nr 2 Wzór - umowa 30 11 2018".
Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę przy uwzględnieniu ustanowionych w zapytaniu warunków zmian w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły dotyczące listy dokumentów oraz oświadczeń wymaganych od Wykonawcy zawarto w Zapytaniu ofertowym 1/2018 PV Gródki, stanowiącym załącznik pn. "Zapytanie ofertowe_PV Gródki 30 11 2018".

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu uzupełniających zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów albo zwiększeniu bieżących dostaw, w sytuacji gdy zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena zebranych ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów dopuszczających oraz kryteriów punktowych.

Kryteria dopuszczające
Kryterium 1: materiały pochodzące z recyklingu – spełnia/nie spełnia
Pozytywną ocenę w ramach przedmiotowego kryterium uzyskają oferty, wskazujące wykorzystanie do realizacji zamówienia wyprodukowanych z użyciem materiałów pochodzących z recyklingu: okablowania DC/AC (w którym do produkcji zostały wykorzystane m.in. materiały pochodzące z recyklingu) lub konstrukcji wsporczej (w której minimum 15 % materiałów użytych do produkcji pochodzi z recyklingu).

Kryteria dopuszczające oceniane są metodą „zero-jedynkową” (spełnia/nie spełnia). Niespełnienie chociażby jednego kryterium dopuszczającego skutkuje odrzuceniem oferty.


Kryteria punktowe
Oferty spełniające określone powyżej kryteria dopuszczające zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów punktowych i ich znaczenia:

Kryterium 1: Cena brutto*, waga 55 pkt.

Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana na podstawie poniższego wzoru:

W1obl=(C min)/(C obl)*W1max

W1obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W1max - waga kryterium 1 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium 1
Cmin - wartość najniższej ceny brutto spośród złożonych ofert wykonawców
Cobl - wartość ceny brutto ocenianej oferty

* Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, w przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, powiększy wskazaną przez Oferenta cenę brutto o inne obciążenia podatkowe ponad wskazaną cenę brutto, które miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Kryterium 2: Wydłużony okres gwarancji wykonawcy, waga 25 pkt.

W2obl=W2a+W2b

W2obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W2a. Panele fotowoltaiczne
Minimalny wymagany okres gwarancji dla paneli fotowoltaicznych wynosi 10 lat. Za każdy dodatkowy rok gwarancji ponad wartość minimalną określoną w zdaniu poprzednim oferent otrzyma 2 punkty, z zastrzeżeniem, iż maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji wynosi 20 lat. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 20 .
W2b. Inwertery
Minimalny wymagany okres gwarancji dla inwerterów wynosi 5 lat. Za każdy dodatkowy rok gwarancji ponad wartość minimalną określoną w zdaniu poprzednim oferent otrzyma 1 punkt, z zastrzeżeniem iż maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji wynosi 10 lat. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 5 pkt.


Kryterium 3: Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej – rozumianej jako realna ilość wyprodukowanej energii z instalacji PV rocznie, waga 20 pkt.

Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana na podstawie poniższego wzoru:

W3obl=(P obl)/(P max)*W3max

W3obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W3max - waga kryterium 3 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium 3
Pmax - najwyższa zaoferowana ilość wyprodukowanej energii rocznie (MWh/rok) spośród wszystkich badanych ofert
Pobl - ilość wyprodukowanej energii rocznie (MWh/rok) zaoferowana w ofercie badanej

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie zostanie wyznaczona poprzez zsumowanie wartości W1obl, W2obl, W3obl

Informacje wykorzystane do oceny punktowej będą pochodziły z przedłożonego przez Oferenta formularza oferty.

Maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia: 100.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty: najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką sama liczbę punktów w ramach oceny punktowej, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczone są podmioty:

1. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest:
• Cezary Linek

Osobą wykonującą w imieniu Zmawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy jest:
• Cezary Linek

Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu ofertowym (Wzór – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), stanowiącym załącznik pn. "zał. nr 1 Wzór - formularz ofertowy 30 11 2018".

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PV GRÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wyzwolenia 12

09-304 Lubowidz

mazowieckie , żuromiński

Numer telefonu

236582157

NIP

5110291231

Tytuł projektu

Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Gródki - ETAP I

Numer projektu

RPWM.04.01.00-28-0448/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 711