Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem sal szkoleniowych na szkolenie zawodowe "Kelner-barman" na terenie województwa lubelskiego dla 10 osób - uczestników projektu „Outplacement na Lubelszczyźnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 27.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-12-2018

Numer ogłoszenia

1151865

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Informacja o zmianie lub wycofaniu oferty powinna być doręczona Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w postaci fizycznej do :
CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR „OMEGA”MARCIN KUSIAK
UL. B.PRUSA 8
20-064 LUBLIN
kurierem/pocztą lub osobiście w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00 – decyduje data dostarczenia

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Magoś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

782730888

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych: 1 sali na zajęcia teoretyczne wraz z wyposażeniem multimedialnym oraz 1 pracowni z niezbędnym wyposażeniem do przeprowadzenia szkolenia grupowego "Kelner-barman" dla 10 osób bezrobotnych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajem sali do przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i pracowni do szkolenia praktycznego „Kelner-barman” na terenie Województwa Lubelskiego przygotowującego do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla 10 osób - uczestników projektu „Outplacement na Lubelszczyźnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

SPECYFIKACJA – WYMAGANIA DOTYCZĄCE SAL I ICH WYPOSAŻENIA:
• zlokalizowane na terenie województwa Lubelskiego;
• przystosowane do prowadzenia zajęć w grupach minimum 10 osobowych
• dostępne zgodnie z ustalonym harmonogramem pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na łączną liczbę 80 godzin zegarowych tj. na 10 dni po 8 godz. (80 godzin na grupę)
• dostępne na 15 minut przed i po szkoleniu w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu szkoleniowego przez Zamawiającego
• autonomiczne nie znajdująca się w suterenie, piwnicy itp.;
• toaleta usytuowana w niewielkiej odległości od sal szkoleniowych;
• wyposażone sali do zajęć teoretycznych:
a) co najmniej 10 miejsc siedzących wraz ze stolikami dla uczestników szkoleń plus stanowisko pracy wykładowcy;
b) posiadająca rzutnik i ekran do prezentacji multimedialnych;
c) posiadająca tablicę typu flip-chart/ ścieralna wraz z wyposażeniem (papier, pisaki);
d) posiadająca do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie laptopa oraz przedłużacz ;
e) posiadająca stolik na sprzęt multimedialny (jeśli potrzeba);
f) posiadająca okna i możliwość ich zasłaniania;
g) klimatyzowana/ogrzewana
h) posiadająca stoły nie zamocowane na stałe i możliwość ich przestawiania oraz wygodne krzesła, z oparciem i siedzeniem miękkim, z możliwością ich przenoszenia( nie są skręcone ze sobą lub przymocowane do podłogi)
i) posiadająca odpowiednie oświetlenie;
j) posiadająca stolik na zapewnienie przerw kawowych;

Pracownia do zajęć praktycznych:
- stół okrągły, stoły kwadratowe, krzesła, pomocnik kelnerski serwisowy na kółkach, wózki kelnerskie: do uzupełniania zastawy, do serwowania dań gorących, do flambirowania, do tranżerowania, witryna chłodzona do ekspozycji i podawania przekąsek sałatek, surówek. perkolator, czajnik bezprzewodowy.
Elementy zastawy stołowej (w ilości odpowiedniej do ilości grupy szkoleniowej): półmisek owalny do ryb, półmisek owalny, półmisek okrągły/podtalerz, pokrywa – klosz, półmisek do serów, małe podstawki pod kieliszki, szklanki, kufle do piwa, świeczniki: pojedynczy, podwójny, serwetnik tulipan, pierścienie do serwetek, sztućce podstawowe: łyżka do zupy, łyżka do bulionu, łyżka do deserów, łyżka, widelec do dań słodkich łyżeczka do herbaty, kakao, czekolady, łyżeczka do mokki, nóż i widelec do przekąsek, nóż i widelec do dań zasadniczych, nożyk i widelczyk do deserów, sztućce specjalistyczne do serwowania i jedzenia: nóż i widelec do ryb, widelczyk do ciast, nóż do masła, nóż do steków, łyżeczka do lodów po., łyżka wazowa, widelec i łyżka półmiskowa do mięs, widelec i łopatka do nakładania ryb, łyżka i widelec do sałatek, łyżeczka do cukru, naczynia porcelanowe i ceramika żaroodporna, talerze płaskie, talerze głębokie, bulionówki, salaterki, flaczarki , filiżanki do różnych napojów, zestawy do przypraw z karafkami i słoiczkiem na wykałaczki, naczynia szklane: kieliszek do wódki , do koniaku, szklaneczka do whisky, do sherry, kieliszek do martini, kieliszek do wina: uniwersalny, klasyczny do wina białego, do wina białego wytrawnego, klasyczny do wina czerwonego, do wina czerwonego wytrawnego, do wina deserowego, do wermutów, do win musujących tradycyjny, do win musujących flet, pucharek do likierów , kieliszek/szklanka/kufel do piwa: kielich, pokal na stopce, pokal – goblet, kufel, kieliszki do koktajli, kieliszek do wody,· szklaneczki: szklanica highballowa, szklanice do long (tall) drinków, naczynia do fizzów, szklaneczka do ponczu, szklaneczka do kruszonu, szklaneczki – kielichy do napojów podanych wieloporcjowo, filiżanki do napojów gorących, z dodatkiem alkoholu, szklaneczki do napojów zimnych podanych, taca czarna antypoślizgowa: prostokątna w trzech wymiarach: mała, średnia, duża; owalna okrągła tacka do rachunków, bielizna stołowa:· molton zmywalny: na pojedyncze stoły, obrus nakrywający, serwety nakrywające serwetka płócienna w 3 kolorach, serwetka do herbaty.
Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Grudzień 2018 - harmonogram zostanie ustalony pomiędzy stronami zamówienia.
2. Niedostosowanie się przez Wykonawcę do potrzeb realizacyjnych projektu skutkować będzie zerwaniem umowy wraz z naliczeniem kar umownych

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Główne kryterium: najniższa cena - 100% wagi oferty

Wykluczenia

1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ANDRZEJ LUBAŃSKI DORADZTWO GOSPODARCZE

Adres

Jasna 6/17

20-077 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

793195075

NIP

5372367834

Tytuł projektu

Outplacement na Lubelszczyźnie

Numer projektu

RPLU.10.02.00-06-0063/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 248