Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór Wykonawcy do przeprowadzenia 80-cio godzinnego szkolenia zawodowego „Kelner-barman” na terenie Województwa Lubelskiego przygotowującego do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla 10 osób - uczestników projektu „Outplacement na Lubelszczyźnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 27.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-12-2018

Numer ogłoszenia

1151840

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Informacja o zmianie lub wycofaniu oferty powinna być doręczona Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w postaci fizycznej do :
CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR „OMEGA”MARCIN KUSIAK
UL. B.PRUSA 8
20-064 LUBLIN
kurierem/pocztą lub osobiście w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00 – decyduje data dostarczenia

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Magoś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

782730888

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do przeprowadzenia 80-cio godzinnego szkolenia zawodowego „Kelner-barman” na terenie Województwa Lubelskiego przygotowującego do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla 10 osób - uczestników projektu „Outplacement na Lubelszczyźnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenia szkolenia „Kelner-barman”, wraz z zapewnieniem materiałów na szkolenie i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego nadającego kwalifikacje zawodowe dla 10 osób - uczestników projektu „Outplacement na Lubelszczyźnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Kelner-barman” na terenie Województwa Lubelskiego przygotowującego do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla 10 osób - uczestników projektu „Outplacement na Lubelszczyźnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kod CPV

80400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1. Wykonawca powinien prowadzić usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według uzgodnionego harmonogramu.
2. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację usług szkoleniowych (m.in. dziennik zajęć, listę obecności)
3. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
4. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
5. Wykonawca musi posiadać możliwość realizacji szkolenia w województwie lubelskim.
6. Wykonawca powinien wykazywać się innowacyjnością, kreatywnością i umiejętnością pracy z grupą, a także wysoką kulturą osobistą i doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi.
7. Wykonawca zapewni surowce i materiały niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA- TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Grudzień 2018 - harmonogram zostanie ustalony pomiędzy stronami zamówienia.
2. Niedostosowanie się przez Wykonawcę do potrzeb realizacyjnych projektu skutkować będzie zerwaniem umowy wraz z naliczeniem kar umownych

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

1. Cena za 1 godzinę brutto w zł - 60% (60 pkt.)
2. Doświadczenie - 30% (30 pkt.)
3. Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje - 10% (10 pkt.)


1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena za 1 godzinę brutto w zł” otrzyma najtańsza oferta według wzoru:
C minimalna
Cena = ------------------------- x 60
C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

2. W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat. Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2.
Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku Nr 2 (kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem).

Liczba godzin oferty ocenianej
Doświadczenie = -------------------------------------------------------------- x 30
(liczba godzin) Największa liczba godzin wśród nadesłanych ofert


3. „Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje”, tj. dodatkowe kwalifikacje w zakresie przeprowadzania szkoleń, także studia podyplomowe. Zamawiający będzie przyznawał punkty za kursy /szkolenia /studia podyplomowe i ich zgodność z przedmiotem zamówienia, w oparciu o dane zawarte w Załączniku nr 3.
Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplomów/zaświadczeń potwierdzonych za
zgodność z oryginałem.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

Wykluczenia

1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ANDRZEJ LUBAŃSKI DORADZTWO GOSPODARCZE

Adres

Jasna 6/17

20-077 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

793195075

NIP

5372367834

Tytuł projektu

Outplacement na Lubelszczyźnie

Numer projektu

RPLU.10.02.00-06-0063/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 242