Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa elementów podzespołów niezbędnych do skonstruowania prototypu napędu granulatora.

Data publikacji: 23.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-01-2019

Numer ogłoszenia

1151445

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

13.12.2018:
w związku z błędnym adresem zamawiającego wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym wprowadzono zmianę polegającą na doprecyzowaniu adresu na jaki należy złożyć ofertę. Oferty składane osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera powinny być składane na adres:
WOOD TRADE Sp. z o.o.
62-571 Modła-Kolonia 5D
W związku z wprowadzoną zmianą wydłużono termin składania ofert do dnia 14.01.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w punkcie „Adres e-mail, na który należy wysłać oferty”, osobiście w siedzibie Spółki lub pocztą tradycyjną/kurierską na adres:
WOOD TRADE Sp. z o.o.
62-571 Modła-Kolonia 5D
Oferty należy składać do dnia 14.01.2019 r. do godz. 16:00. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin złożenia przyjęty będzie dzień otrzymania oferty przez Zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Oferenta oraz zwraca ofertę.
Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).
Oferta musi być ważna w ciągu 90 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego (dane osoby do kontaktu podane są w dalszej części zapytania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert. W przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający przekaże informację Oferentom, do których wysłano zapytanie ofertowe lub którzy złożyli oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magdalena.rosiak@biomasapartner.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Rosiak, magdalena.rosiak@biomasapartner.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

533 447 773

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa elementów podzespołów niezbędnych do skonstruowania prototypu napędu granulatora.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: krośnieński Miejscowość: Bytnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa elementów podzespołów niezbędnych do skonstruowania prototypu napędu granulatora w związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnego procesu produkcji wzbogaconego pelletu z powszechnie dostępnego na rynku zanieczyszczonego surowca” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, działanie 1.1.

Przedmiot zamówienia

Dostawa elementów podzespołów niezbędnych do skonstruowania prototypu napędu granulatora.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

42950000-0

Nazwa kodu CPV

Części maszyn ogólnego zastosowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42000000-6 Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy najpóźniej do dnia 31 marca 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy
w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
• przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
• przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
• gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
• w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego
w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
• powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
• wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający
i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
• zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
• charakterze od nich niezależnym,
• którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
• którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
• której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wskazane w pkt 1 i 2 Zapytania zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryteriami:
1. Cena brutto (waga kryterium: 80 %)
2. Okres gwarancji przedmiotu zamówienia (waga kryterium: 20 %)

Ad 1. Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Ci=Cmin/Cn x waga 80% x 100 pkt
Podane wartości oznaczają: Ci - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Cena”, Cmin – najniższa cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów, Cn - cena całkowita oferty nr „n”.

Cena wzięta pod uwagę podczas badania oferty to wartość wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji przedmiotu zamówienia” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Gi= Gn/Gmax x 20% x 100 pkt
Podane wartości oznaczają: Gi - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „okres gwarancji”, Gn – okres gwarancji wskazany w badanej ofercie, Gmax – najdłuższy okres gwarancji ze wskazanych we wszystkich ofertach. Okres gwarancji wyraża się w liczbie miesięcy.
Minimalny wymagany okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wykonany w ramach przedmiotu Umowy wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego. Maksymalny okres gwarancji przyjęty do oceny nie może przekraczać 120 miesięcy (oznacza to, że jeśli oferent zaproponuje dłuższy okres gwarancji, do oceny zostanie przyjęty okres gwarancji równy 120 miesiącom).

Punktacja będzie przyznawana na podstawie danych zawartych w formularzu ofertowym. Suma punktów Si będąca podstawą wyboru oferty (max 100 punktów=100%) przyznana danemu oferentowi będzie obliczona według wzoru:
Si = Ci + Gi

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOOD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

pl. Wolności 2

62-500 Konin

wielkopolskie , Konin

Numer telefonu

+48602714820

NIP

6652990316

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego procesu produkcji wzbogaconego pelletu z powszechnie dostępnego na rynku zanieczyszczonego surowca

Numer projektu

RPLB.01.01.00-08-0043/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CEDRUS Sp. z o.o. Sp.k., Łążyn 97A, 87-123 Dobrzejewice
Liczba wyświetleń: 257