Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem długoterminowy samochodu osobowego na potrzeby realizacji projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020 oraz na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Data publikacji: 23.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-12-2018

Numer ogłoszenia

1151418

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 28.11.2018 załączony został prawidłowy załącznik nr 1- formularz oferty

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.12.2016 r. do godz. 12:00 (dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej).
Wykonawca może złożyć ofertę:
1. Drogą elektroniczną na adres email sekretariat@mopsostrowmaz.pl
(w tym przypadku należy przesłać podpisany skan oferty wraz z wymaganymi dokumentami)
2. w formie pisemnej (papierowej), w siedzibie Zamawiającego albo przesłać na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warchalskiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka
Decyduje data wpływu oferty do MOPS.
W przypadku składania oferty osobiście lub wysłania oferty pocztą albo kurierem, Zamawiający informuje, że kancelaria Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, w każdy wtorek natomiast w godzinach 8:00-18:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@mopsostrowmaz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Gwardiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

297452445

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem długoterminowy samochodu osobowego na potrzeby realizacji projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020 oraz na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: ostrowski Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem długoterminowy samochodu osobowego na potrzeby realizacji projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020 oraz na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem jednego nowego samochodu osobowego, który będzie spełniał niżej wymienione wymogi techniczne oraz wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji, serwisu i ubezpieczenia .
Przedmiot najmu musi mieć pierwszą rejestrację w Polsce.
Maksymalny przebieg w całym okresie trwania umowy stanowił będzie iloczyn liczby miesięcy najmu
i planowanego średniego przebiegu miesięcznego tj. 2.000 km/m-cznie.
Koszty wynajmu samochodu będą częściowo rozliczane jako wkład własny do projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.
Wymagania techniczne:
1. Rok produkcji: nie starszy niż 2018 (dopuszcza się pojazd z przebiegiem do 1000 km).
2. Silnik o pojemności minimalnej 1395 cm3 i maksymalnej 2000 cm3 oraz mocy minimalnej 140 KM zasilany benzyną lub olejem napędowym.
3. Nadwozie 4 lub 5 drzwiowe typu kombi.
4. Minimalny rozstaw osi 2680 mm.
5. Liczba miejsc: 5.
6. Asymetrycznie dzielone siedzisko i oparcie tylnej kanapy z możliwością rozłożenia i powiększenia pojemności bagażnika.
7. Kolor nadwozia metalik do wyboru: czarny, grafitowy lub granatowy, nie oznaczony przez Wykonawcę np. napisy, naklejki, grafiki itp.
8. Czujnik parkowania – przód i tył.
9. Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu.
10. Instalacja radiowa fabrycznie zamontowana wraz z radiem (minimum 4 głośniki, antena) oraz nawigacją z wyświetlaczem minimum 5”.
11. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa.
12. Komputer pokładowy.
13. Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy oraz pasażera z przodu.
14. Kurtyny powietrzne.
15. Koła letnie - opony letnie nowe na felgach aluminiowych lub stalowych minimum 16” - zamontowane w samochodzie.
16. Koła zimowe - opony zimowe nowe na felgach aluminiowych lub stalowych - jako wyposażenie dodatkowe.
17. Koło zapasowe, klucz do kół i podnośnik.
18. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS.
19. System zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania.
20. System stabilizujący tor jazdy.
21. Maksymalne średnie spalanie paliwa w cyklu mieszanym : 8 l/100 km.
Gwarancja i Serwis
Gwarancja fabryczna oraz obsługa serwisowa w cenie wynajmu.
Serwis techniczny dostępny w odległości maksymalnie 100 km od siedziby Zamawiającego.
W przypadku pozostawienia pojazdu w serwisie na okres dłuższy niż jeden dzień, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy minimum tej samej klasy (na warunkach obowiązującej umowy).
Ubezpieczenia
Pakiet ubezpieczeń na okres wynajmu samochodu: AC, OC, NW, ASSISTANCE w zakresie min. bezpłatnej pomocy drogowej w przypadku awarii na drodze, wypadku, kradzieży samochodu, unieruchomienia auta (spowodowanego np. zagubieniem, złamaniem lub zatrzaśnięciem kluczyków, brakiem paliwa, awarią autoalarmu, uszkodzeniem opon, wyładowaniem akumulatora) poprzez: holowanie do najbliższego autoryzowanego serwisu, naprawę samochodu na drodze, transportu zastępczego dla kierowcy i pasażerów, zakwaterowanie w hotelu albo zwrot kosztów podroży.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
1. Wykonawca przekaże w dniu odbioru pojazdu, minimum dwa komplety kluczyków
z pilotami oraz dokumenty i wyposażenie (tj. trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka oraz kamizelka odblaskowa) związane z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji tj. dowód rejestracyjny, dokument zawarcia ubezpieczenia, wyciąg ze świadectwa homologacji, instrukcja obsługi.
2. Zamawiający przed odbiorem pojazdu dokona jego oględzin na okoliczność zgodności
z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca wyda Zamawiającemu samochód w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Dopuszcza się dostarczenie pojazdu zastępczego o minimum ww. parametrach wyprodukowanego nie później niż w roku 2017 (z przebiegiem nie więcej niż 50 000 km), na okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy do dnia dostarczenia docelowego samochodu.

Kod CPV

34110000-1

Nazwa kodu CPV

Samochody osobowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres najmu: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę

Warunki zmiany umowy

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
b) nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, w zakresie należnego wynagrodzenia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą n/w dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, z którego wynika upoważnienie do podpisania oferty(wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy,
o ile ofertę składa pełnomocnik (Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
„za zgodność z oryginałem”).
2. Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych lub osobowych i innych w formie oryginału.
3. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, Wykonawca przedkłada skany dokumentów, o których mowa powyżej. Jeżeli oferta najkorzystniejsza złożona została za pośrednictwem poczty e-mail, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu oryginały dokumentów.
4. Karta katalogowa pojazdu/katalog modelu lub dokument równoważny zawierający opis pojazdu wraz z opisem spełnianych norm środowiskowych i parametrów technicznych z podpisem wykonawcy.
5. Zał. nr 1 – Wzór formularza oferty.
6. Zał. nr 2 – Wzór umowy.
7. Zał. nr 3 – Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych lub osobowych

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający w pierwszej kolejności oceni, czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni, czy oferty nie podlegają odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert spełniających wymagania zawarte w zapytaniu, z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:
a) Cena za 1 miesiąc wynajmu – waga kryterium 80%
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną (brutto) otrzyma 80 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
Wartość punktowa = (Cmin/Cn) x 80
gdzie:
Cmin - najniższa cena za 1 miesiąc wynajmu spośród złożonych ofert,
Cn - cena oferty badanej.
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po przecinku.
b) Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym – waga kryterium 0%
Zasady przyznawania punktów w kryterium średnie zużycie paliwa:
powyżej 7 l do 8 l/100 km – 0 pkt
od 6,5 l do 7 l/100 km – 5 pkt
poniżej 6,5 l/100 km – 10 pkt.
Zamawiający nie dopuszcza ofert o średnim zużyciu paliwa większym niż 8 l/100 km. Ocena będzie dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o deklaracji producenta.
3. Punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane wg wzoru: C+P= max. 100 pkt,
gdzie:
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
P – punkty przyznane w kryterium „Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym”
Suma punktów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
1%=1 pkt
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną (brutto) za jeden miesiąc wynajmu.

Wykluczenia

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania, w następującym zakresie:
1. Nie mogą być powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym w inny sposób, który naruszałby zasady konkurencyjności.
2. Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3-Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych).
3. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach, oświadczeniach, o których mowa w niniejszym Zapytaniu, dołączonych do oferty wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
4. W przypadku braku złożonego oświadczenia o powiązaniach kapitałowych lub osobowych i innych, Wykonawca zobowiązany zostanie do jednokrotnego uzupełnienia. Brak uzupełnienia skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA

Adres

Mazowiecka 66

07-300 Ostrołęka

mazowieckie , Ostrołęka

Numer telefonu

0296755450

Fax

0296755450

NIP

7591625088

Tytuł projektu

Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Numer projektu

RPMA.09.02.01-14-A684/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W postępowaniu nr 222.17.2018 wpłynęła jedna oferta. Termin składania ofert upłynął 3 grudnia 2018r o godz. 12:00.
1, Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia: 48000,00zł
2. Ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca: Auto-Banasik, ul. Gryfitów 4, 43-600 Jaworzno
3. Cena oferty: 69 372,00zł.
4. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia jest niższa niż kwota oferty w związku z czym postępowanie zostaje unieważnione.
Liczba wyświetleń: 194