Strona główna
Logo unii europejskiej

„Dostawa materiałów do budowy prototypów na podstawie umowy ramowej”

Data publikacji: 21.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-01-2019

Numer ogłoszenia

1150903

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana nr 2

1. Na podstawie pkt. 9.1 Załącznika nr 4 do Zapytania zmienia się Zapytanie w ten sposób, że w Zapytaniu w Rozdziale „Informacja o ogłoszeniu” pkt II. Termin składania ofert otrzymuje brzmienie:
II. Termin składania ofert
14.01.2019 r. godz. 15:00

2. Zmiana wchodzi w życie z dniem publikacji.


Zmiana nr 1

1. Na podstawie pkt. 9.1 Załącznika nr 4 do Zapytania zmienia się Zapytanie w sposób następujący:

1.1. W Zapytaniu w Rozdziale „Informacja o ogłoszeniu” pkt II. Termin składania ofert otrzymuje brzmienie:
II. Termin składania ofert
03.01.2019 r. godz. 15:00

1.2. W Zapytaniu w Rozdziale „Opis przedmiotu zamówienia” pkt V. Harmonogram realizacji za-mówienia otrzymuje brzmienie:
V. Harmonogram realizacji zamówienia
Dla wszystkich Zadań:
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na dane Zadanie zostanie zawarta umowa ramowa na okres od dnia zawarcia umowy ramowej do dn. 31.12.2019 r. a dla Zadania 3 do dn. 31.03.2019 r. Na podstawie umowy ramowej Zamawiający będzie składał zamówienia wykonawcze. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i wydany Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego w terminie zgodnym z ofertą wykonawcy, nie dłuższym niż 30 dni od dnia potwierdzenia przez wykonawcę otrzymania zamówienia wykonawczego. Jeżeli zamówienie wykonawcze w ramach zadania innego niż Zadanie 3 obejmuje więcej niż 20 % ogólnej ilości danego asortymentu wskazanej w umowie ramowej, wykonawca tego zamówienia
w potwierdzeniu zamówienia wykonawczego może przedłużyć termin dostawy ilości asortymentu przewyższającej ten limit na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia zamówienia wykonawczego.

1.3. W Załączniku nr 3 - Istotne postanowienia umowy ramowej pkt III ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Przedmiot zamówienia powinien być wydany Zamawiającemu w terminie wynikającym z oferty wykonawcy, nie dłuższym niż 30 dni od dnia potwierdzenia przez wykonawcę otrzymania zamówienia wykonawczego. Jeżeli zamówienie wykonawcze w ramach zadania innego niż Zadanie 3 obejmuje więcej niż 20 % ogólnej ilości danego asortymentu wskazanej w umowie ramowej, wykonawca tego zamówienia może w potwierdzeniu zamówienia wykonawczego przedłużyć termin dostawy ilości asortymentu przewyższającej ten limit na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia zamówienia wykonawczego.”

2. Zmiana wchodzi w życie z dniem publikacji.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej - osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera - w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
FRAPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mierzeja Wiślana 8
30-832 Kraków
Sekretariat
Uwaga: złożenie oferty jest możliwe w czasie urzędowania Zamawiającego tj. w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

a. sprawy merytoryczne: Pan Piotr Mazur – Zastępca Kierownika Badawczo Rozwojowego ul. Mierzeja Wiślana 8 30-832 Kraków tel.: 609 674 439 e-mail: piotr.mazur@frapol.com.pl b. sprawy formalne: Pan Piotr Pogorzelec – Dział Prawny ul. Mierzeja Wiślana 8 30-832 Kraków tel. (+48) 12 653 27 66 wew. 107 tel. kom. (+48) 785 312 066 e-mail: piotr.pogorzelec@frapol.com.pl Godziny urzędowania: od 8:00 do 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Piotr Mazur: +48 609 674 439, Pan Piotr Pogorzelec: +48 785 312 066

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy prototypów z podziałem na 6 części (Zadań) na podstawie umowy ramowej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w celu wyłonienia wykonawcy(ów) zamówienia pod nazwą „Dostawa materiałów do budowy prototypów na podstawie umowy ramowej” w ramach projektu pt. „Opracowanie zintegrowanego systemu umożliwiającego precyzyjną kontrolę mikroklimatu w dużych obiektach użytkowych w celu spełnienia wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (nZEB)” (dalej także: „Projekt”), ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów niezbędnych do budowy prototypów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania. Przedmiot zamówienia powinien spełniać w szczególności kryteria środowiskowe określone w Załączniku nr 5 do Zapytania.
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z podziałem na części (Zadania). Zamówienie dzieli się na 6 Zadań:
1. Zadanie 1: Dostawa krzyżowo-przeciwprądowych wymienników ciepła. (Kod CPV: 42511100-2 Wymienniki ciepła)
2. Zadanie 2: Dostawa wentylatorów. (Kod CPV: 42522100-2 Części wentylatorów)
3. Zadanie 3: Dostawa blachy ocynkowanej. (Kod CPV: 14622000-7 Stal)
4. Zadanie 4: Dostawa komponentów automatyki programowalnej. (Kod CPV: 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie)
5. Zadanie 5: Dostawa komponentów elektrycznych oraz podzespołów automatyki. (Kod CPV: 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie)
6. Zadanie 6: Dostawa wełny mineralnej. (Kod CPV: 44190000-8 - Różne materiały budowlane)
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na dane Zadanie zostanie zawarta umowa ramowa, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień wykonawczych, jakie zostaną udzielone wykonawcy w okresie obowiązywania umowy.
Umowa ramowa zawarta w niniejszym postępowaniu nie stanowi umowy ramowej w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych.
Istotne postanowienia umowy ramowej stanowią Załącznik nr 3 do Zapytania.

Kod CPV

31000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Dla wszystkich Zadań:
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na dane Zadanie zostanie zawarta umowa ramowa na okres od dnia zawarcia umowy ramowej do dn. 31.12.2019 r. a dla Zadania 3 do dn. 31.03.2019 r.
Na podstawie umowy ramowej Zamawiający będzie składał zamówienia wykonawcze. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i wydany Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego
w terminie zgodnym z ofertą wykonawcy, nie dłuższym niż 30 dni od dnia potwierdzenia przez wykonawcę otrzymania zamówienia wykonawczego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ramowej.
Istotne postanowienia umowy ramowej zostały określone w Załączniku nr 3 do Zapytania.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne Zadania. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane Zadanie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno Zadanie, na kilka Zadań lub na wszystkie Zadania. Złożone oferty muszą obejmować całość Zadania lub Zadań.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Wykonawca nie może uzależniać przystąpienia do realizacji umowy ramowej od wyboru wszystkich zgłoszonych przez niego ofert częściowych na poszczególne Zadania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy ramowej
dla każdej z części zamówienia (Zadania) na następujących warunkach:
a. przesunięcia terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub udzielenia zamówienia wykonawczego, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu; w takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub udzielenia zamówienia wykonawczego oraz o czas trwania ich następstw;
b. przesunięcia terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; w takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw;
c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świad-czenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
d. gdy wystąpi sytuacja, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego
z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą stratą
w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy lub udzielenia zamówienia wykonawczego;
w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy lub udzielenia zamówienia wykonawczego; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
g. zaistnienia, po zawarciu umowy lub udzielenia zamówienia wykonawczego, przypadku siły wyż-szej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
 o charakterze od nich niezależnym,
 którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy lub udzielenia zamówienia wykonawczego,
 którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
 której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy;
h. zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych w pkt 11. Załącznika nr 4 do Zapytania.
Zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy lub zamówienia wykonawczego sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy ramowej
w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. i umową
o dofinansowanie Projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a. wypełniony i podpisany formularz oferty oraz formularz cenowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 1a do Zapytania),
b. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania),
c. dokumenty, z których wynika umocowanie do złożenia (podpisania) oferty w imieniu wykonawcy – jeżeli oferty nie składa osoba fizyczna w swoim imieniu.
Wykonawca składający ofertę na daną część zamówienia (Zadanie) zobowiązany jest załączyć
do oferty tylko te formularze oraz dokumenty, które dotyczą Zadania, na które składa ofertę.
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia, zapytania i oferty itp. muszą być składane w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.
Ofertę (lit. a) oraz dokument wymieniony w lit. b należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i złożyć w oryginale. Dokumenty wymienione w lit. c powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Jeżeli w ramach dokumentów,
o których mowa w lit. c powyżej, wykonawca przedłoży dokument pełnomocnictwa – dokument ten należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
UWAGA: do oferty nie należy załączać Załącznika nr 3 – Istotne postanowienia umowy ramowej, Załącznika nr 4 - Uszczegółowienie Zapytania ofertowego oraz Załącznika nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na Zapytanie jest równoznaczne z akceptacją treści tych załączników.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi odrębnie dla każdego Zadania spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych na dane Zadanie, w oparciu o następujące kryteria i przypisane im wagi:
W ramach każdego Zadania Zamawiający będzie stosował jednakowe kryteria oceny ofert oraz wagi kryteriów.
a. Kryterium 1 - Cena oferty brutto (K1)
Waga kryterium 1: 80%
Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach ww. kryterium (K1), obliczona zostanie
z zastosowaniem następującego wzoru:
K1 = (cena oferty brutto z najniższą ceną / cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 80 %
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta badana w Kryterium 1 - Cena oferty brutto (K1) wynosi 80 punktów.
b. Kryterium 2 - Okres gwarancji jakości (K2)
Waga kryterium 2: 20%
Kryterium dotyczy zaoferowanego okresu gwarancji liczonego w miesiącach od dnia wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach ww. kryterium (K2), obliczona zostanie
z zastosowaniem następującego wzoru:

K2= (okres gwarancji jakości z oferty badanej / okres gwarancji jakości z oferty z najdłuższym okresem gwarancji) x 100 pkt x 20%
Najdłuższy okres gwarancji jakości, jaki zostanie uwzględniony w ramach kryterium oceny ofert wynosi: 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji jakości dłuższego niż 36 miesięcy, na potrzeby kryterium oceny ofert przyjęty zostanie okres gwarancji jakości wynoszący 36 miesięcy.
Najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji jakości dla wszystkich Zadań oprócz Zadania 3 wynosi:
24 miesiące od dnia wydania przedmiotu zamówienia. Oferta wykonawcy dla Zadania innego niż Zadanie 3, który zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 24 miesiące zostanie odrzucona.
Punkty przyznane ofercie badanej w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane:
P= P(K1) + P(K2)
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała łącznie największą liczbę punktów.
W przypadku gdy zostaną złożone dwie oferty najkorzystniejsze przedstawiające taki sam bilans kryteriów oceny ofert wskazanych powyżej w ramach danego Zadania, Zamawiający wybierze ofertę, która jest najbardziej korzystna w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat tj.:
1. W przypadku Zadania 1: krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik odzysku przedstawiający najwyższą sprawność temperaturową podaną w procentach dla wydatku 500 m3/h i temperatur strumieni 20 st.C i -10 st.C. oraz wilgotności względnej 50%.
2. W przypadku Zadania 2: zespół wentylatorowy przedstawiający najniższe średnie zużycie energii elektrycznej w ciągu 1 godziny pracy wyrażone w kWh dla wskazanego punktu pracy.
3. W przypadku Zadania 3: blachę przedstawiającą najniższą ilość % siarki.
4. W przypadku Zadania 4: sterownik przedstawiający najniższe średnie zużycie energii elektrycznej w ciągu 1 godziny pracy wyrażone w kWh dla nominalnego punktu pracy.
5. W przypadku Zadania 5: wentylator do rozdzielnic elektrycznych przedstawiający najniższe średnie zużycie energii elektrycznej w ciągu 1 godziny pracy wyrażone w kWh nominalnego punktu pracy.
6. W przypadku Zadania 6: wełnę mineralną przedstawiającą najniższy współczynnik przewodzenia ciepła λ przy temperaturze 20 st. C wyrażony w W/mK.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo - przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykluczenie z przyczyny wskazanej powyżej nastąpi w odniesieniu do wszystkich Zadań.
Oferta wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uważana jest za odrzuconą i nie podlega badaniu i ocenie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FRAPOL SP. Z O.O.

Adres

Mierzeja Wiślana 8

30-832 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

609 674 439

NIP

6790085168

Tytuł projektu

Opracowanie zintegrowanego systemu umożliwiającego precyzyjną kontrolę mikroklimatu w dużych obiektach użytkowych w celu spełnienia wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (nZEB).

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0720/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

dla Zadania nr 1 – Recair B.V.
dla Zadania nr 2 – Ziehl-Abegg Polska Sp. z o.o.
dla Zadania nr 3 – "Tesko Steel" Sp. z o.o.
dla Zadania nr 4 – Alfaco Polska Sp. z o.o.
dla Zadania nr 5 – Palea Łukasz Palonek
dla Zadania nr 6 – brak ofert
Liczba wyświetleń: 315