Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa Centrum Innowacji i Skalowania Procesów

Data publikacji: 21.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-01-2019

Numer ogłoszenia

1150768

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W wyniku pytań oferentów na Platformie Zakupowej załączono zrewidowany przedmiar, dokumenty załączono także poniżej. (09.01.2019)

W wyniku pytań oferentów na Platformie Zakupowej załączono zrewidowany przedmiar, dokumenty załączono także poniżej. (28.12.2018)

Przetarg na Budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów został przedłużony do 14.01.2019.
Dokumentacja na platformie zakupowej została ujednolicona i uwzględnia dotychczasowe poprawki związane z uwagami oferentów. Zmiany te były wcześniej wysłane do Państwa przez moduł pytań i odpowiedzi. Stan dokumentacji na dzień 20.12.2018.
Pełna dokumentacja znajduje się na Platformie Zakupowej
https://archiwumzakupy.pcc.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=9304
nr ogłoszenia BKZ/BKZ/0086/18.

Dodano pytania i odpowiedzi z dn. 04.12.2018
Dodano pytania i odpowiedzi z dn. 11.12.2018
Dodano pytania i odpowiedzi z dn. 11.12.2018 - druga tura pytań i odpowiedzi
Na Platformie Zakupowej i uzupełniono i doprecyzowano rysunki i przedmiary w nawiązaniu do pytań oferentów (dodano również jako załącznik poniżej, jednak pełna dokumentacja dotycząca przetargu znajduje się na Platformie Zakupowej pod adresem :
https://archiwumzakupy.pcc.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=9304)
Dodano pytania i odpowiedzi z dn. 13.12.2018

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie wskazanym na Platformie Zakupowej w formie elektronicznej (https://zakupy.pcc.pl/servlet/HomeServlet). Składając ofertę w formie elektronicznej, należy wpisać wartości w polach wymaganych przez Platformę Zakupową oraz załączając druk oferty oraz wszelkie niezbędne dokumenty wymagane i opisane w SIWZ w formie kopii (*.jpg, *.pdf, itp.) wraz z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji wraz ze skanami wszystkich
wymaganych przez SIWZ dokumentów.

Wszystkie niezbędne informacje i załączniki, w tym pełna dokumentacja projektowa oraz kompendium BHP, dotyczące postępowania znajdują się na Platformie Zakupowej (https://archiwumzakupy.pcc.pl/servlet/HomeServlet)
nr ogłoszenia BKZ/BKZ/0086/18.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Medyńska - handlowo, Krystian Krzyszkowicz - technicznie

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

667 650 863 handlowo, 667 650 673 technicznie

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem prac jest budowa centrum badawczo-rozwojowego na terenie PCC Rokita składającego się z
dwóch wolnostojących budynków :
- dwukondygnacyjnego budynku mieszczącego laboratoria i halę skalowania, stołówkę i sale konferencyjne o łącznej powierzchni ok 6177 m2.
-jednokondygnacyjnego budynku magazynu substancji chemicznych o powierzchni ok 803 m2.
-wiat na gazy oraz budynku trafostacji.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wołowski Miejscowość: Brzeg Dolny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na wykonanie centrum badawczo-rozwojowego na terenie PCC Rokita składającego się z dwóch wolnostojących budynków :
- dwukondygnacyjnego budynku mieszczącego laboratoria i halę skalowania, stołówkę i sale konferencyjne o łącznej powierzchni ok 6177 m2.
-jednokondygnacyjnego budynku magazynu substancji chemicznych o powierzchni ok 803 m2.
-wiat na gazy oraz budynku trafostacji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem prac jest budowa centrum badawczo-rozwojowego na terenie PCC Rokita składającego się z dwóch wolnostojących budynków:
- dwukondygnacyjnego budynku mieszczącego laboratoria i halę skalowania, stołówkę i sale konferencyjne
o łącznej powierzchni ok 6177 m2.
- jednokondygnacyjnego budynku magazynu substancji chemicznych o powierzchni ok 803 m2.
- wiat na gazy oraz budynku trafostacji

Zakres:
-budowa budynków do Stanu Surowego Zamkniętego wraz z elewacjami i wykończeniem dachów.
-usunięcie części torów i zabezpieczenie pozostających torów kozłami oporowymi
-zagospodarowanie terenu szczególnie drogi, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, oświetlenie, tereny zielone, pylony informacyjne oraz elementy małej architektury.
-instalacje zewnętrzne,
-przekładki/wymiana infrastruktury podziemnej szczególnie przebudowa 4 linii SN
-budowa estakady nad drogą F
-roboty rozbiórkowe obejmujące m. in. rozbiórkę istniejących fundamentów i infrastruktury podziemnej pozostałej po wyburzeniach budynków.
-wykonanie instalacji podposadzkowych
-wykonanie uziomów
-przyłącza.

Pełna dokumentacja znajduje się na Platformie Zakupowej (https://archiwumzakupy.pcc.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=9304) nr ogłoszenia BKZ/BKZ/0086/18.

Kod CPV

45210000-2

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budynków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 74 tygodni od momentu podpisania umowy. Oferent przedstawi szczegółowy harmonogram w oparciu o następujące kamienie milowe:
Zakończenie poszczególnych zakresów prac nie później niż (liczba tygodni od podpisania umowy):
* rozbiórki i przekładki sieci oraz usunięcie torów - 14 tydzień
* fundamenty i instalacje pod posadzkowe -23 tydzień
* konstrukcja I. kondygnacji - 31 tydzień
* strop I. kondygnacji - 36 tydzień
* konstrukcja II. kondygnacji - 45 tydzień
* strop II. Kondygnacji - 50 tydzień
* ściany działowe I. i II. kondygnacja - 51 tydzień
* stolarka okienna - 54 tydzień
* elewacja - 74 tydzień
* pokrycie dachu - 67 tydzień
* sieci i przyłącza - 41 tydzień
* budynek magazynowy - Wszystkie prace - 64 tydzień
* zagospodarowanie terenu, drogi, parkingi itp. - 71 tydzień
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania frontu robót firmom pracujących na zlecenie Zamawiającego
w następującym zakresie:
* instalacje wewnętrzne wod.-kan.- 50 tydzień
* instalacje wewnętrzne elektryczne - 50 tydzień
* instalacje HVAC - 50 tydzień
* instalacje technologiczne w części laboratoryjnej - 50 tydzień
* tynkowanie, posadzki, prace wykończeniowe - 50 tydzień
* stolarka drzwiowa, malowanie, płytki i pozostałe roboty wykończeniowe - 54 tydzień
Oferent ma obowiązek dołączenia do oferty Harmonogram rzeczowy całości prac uwzględniający powyższe warunki.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z pkt. IV SIWZ

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z pkt. IV SIWZ

Potencjał techniczny

zgodnie z pkt. IV SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z pkt. IV SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z pkt. IV SIWZ

Dodatkowe warunki

zgodnie z pkt. IV SIWZ

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z pkt. V i VII SIWZ.
Pełen komplet dokumentów znajduje się na Platformie Zakupowej (https://archiwumzakupy.pcc.pl/servlet/HomeServlet),
nr ogłoszenia BKZ/BKZ/0086/18.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza składanie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości pierwotnej umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Niezmiennymi przez cały czas postępowania kryteriami oceny ofert są:
- cena: 95%
- gwarancja 5%

Oferty zostaną ocenione w następujący sposób:
Dla kryterium cena* ilość punktów liczona będzie ze wzoru:
Najkorzystniejsza oferta
------------------------------- * 100 * procent przeznaczony dla kryterium
Rozpatrywana oferta

* Cena – wartość zostanie wyliczona po przeprowadzonej aukcji lub negocjacjach indywidualnych, którą Zamawiający przeprowadzić może z Oferentami, którzy spełnią wszystkie warunki określone w SIWZ.
Dla kryterium gwarancja* ilość punktów liczona będzie ze wzoru:
Rozpatrywana oferta
------------------------------- * 100 * procent przeznaczony dla kryterium
Najkorzystniejsza oferta
* Gwarancja – z zastrzeżeniem że długość gwarancji nie może być krótsza niż minimalny okres
wskazany w SIWZ.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Henryka Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

dolnośląskie , wołowski

Numer telefonu

717942336

Fax

717943957

NIP

9170000015

Tytuł projektu

Centrum Innowacji i Skalowania Procesów

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Atlas Ward Polska Sp z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu , ul. Zwycięska 41, 53- 033 Wrocław

Oferta z dnia 11.01.2019 r.

Kwota 22.490.000,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 538