Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług fizjoterapeuty w ramach realizacji projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”

Data publikacji: 20.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-11-2018

Numer ogłoszenia

1150452

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warchalskiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka
Termin złożenia 28 listopada 2018r., godz. 12:00/ liczy się data wpływu do MOPS
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
"Oferta na świadczenie usług fizjoterapeuty w ramach realizacji projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”, nie otwierać przed 28.11.2018, godz. 12:00"

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Gwardiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

531763763

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeuty w ramach realizacji projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: ostrowski Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usług fizjoterapii dla uczestników projektu "Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka"

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeuty w ramach realizacji projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”, w tym:
1) Zadanie 1. Opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia (ISW) dla 60 osób- uczestników projektu oraz ich aktualizacja co 6 miesięcy w czasie realizacji projektu;
2) Zadanie 2. Prowadzenie indywidualnych zabiegów z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji dla 60 osób-uczestników projektu;
2. Ilość godzin:
1) Zadanie 1. 2018 r.- 60 godzin, 2019r.- 120 godzin, 2020 r.- 120 godzin.
2) Zadanie 2. 2019 r.- 260 godzin, 2020r.- 220 godzin (średnio 20 godzin w miesiącu)

3. Miejsce świadczenia usług:
1) Zadanie 1.- miejsce zamieszkania uczestników projektu lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie miasta Ostrów Mazowiecka);
2) Zadanie 2.- miejsce zamieszkania uczestników projektu lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie miasta Ostrów Mazowiecka);
4. Wykonawca musi uwzględnić w kalkulacji kosztów koszty materiałów do prowadzenia zajęć oraz koszty dojazdu do miejsc świadczenia usług.
5. Zamawiający nie przewiduje wykonywania usług wyłącznie w oparciu o umowę o pracę zgodnie z wymogami art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych gdyż nie muszą one być wykonywane na podstawie stosunku pracy zawartego w oparciu o art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Szczegółowe terminy wykonywania usług będą ustalane przez Zamawiającego.
Zakres godzin może ulec zmianie zgodnie z potrzebami uczestników a w związku z tym również harmonogram. Harmonogram i ilość godzin ustalać będzie Zamawiający z Wykonawcą do dnia 20 miesiąca poprzedzającego miesiąc,
w którym usługi będą wykonywane.
Zamawiający nie gwarantuje minimalnej ilości godzin, które zostaną wykonane w ramach realizacji niniejszego zadania, ilość ta uzależniona będzie od indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
Wykonawca w okresie świadczenia usługi zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji, w szczególności potwierdzającej wykonanie usług i ich zakresu oraz comiesięcznych raportów dotyczących zrealizowanych usług.
Wzory zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

Kod CPV

85142100-7

Nazwa kodu CPV

Usługi fizjoterapii

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia:
1) Zadanie 1. Opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia (ISW)- opracowanie IŚW musi zostać wykonane do 15 stycznia 2019r., aktualizacja co 6 miesięcy, w terminach do 15 lipca 2019r., do 15 stycznia 2020r., do 15 lipca 2020r. W przypadku zmiany osób będących uczestnikami projektu do obowiązków wykonawcy będzie należało przygotowanie IŚW dla nowych uczestników w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
2) Zadanie 2. Prowadzenie indywidualnych zabiegów z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji dla uczestników projektu- od stycznia 2019r. do października 2020r.
Szczegółowe terminy wykonywania usług będą ustalane przez Zamawiającego.
Zakres godzin może ulec zmianie zgodnie z potrzebami uczestników a w związku z tym również harmonogram. Harmonogram i ilość godzin ustalać będzie Zamawiający z Wykonawcą do dnia 20 miesiąca poprzedzającego miesiąc,
w którym usługi będą wykonywane.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: Doświadczenie: doświadczenie w zakresie prowadzenia rehabilitacji (min. 2 lata) oraz doświadczenie z zakresu prowadzenia rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w warunkach domowych usługobiorcy (min.1 rok). Opis spełnienia warunku: najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty lub ich kopie, potwierdzające posiadane doświadczenie w wyżej wskazanym zakresie przy czym wymiar doświadczenia liczony jest na dzień składania oferty.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: świadczący usługi osobiście Wykonawca lub zaangażowani przez niego do świadczenia usług rehabilitanci/fizjoterapeuci posiadać muszą wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia lub wykształcenie wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja lub kierunkach tożsamych Opis spełnienia warunku: Oświadczenie Wykonawcy w Załączniku nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ponadto najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie dyplomu własnego lub dyplomów rehabilitantów/fizjoterapeutów, którzy realizować będą usługi w ramach umowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Dodatkowe warunki

1. Forma zatrudnienia: umowa cywilno – prawna, samozatrudnienie.
2. W przypadku osoby fizycznej, która w zakresie niniejszego zamówienia nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.). Zamawiający dokona niezbędnych potrąceń niezbędnych danin o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami).
3. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która niniejsze zamówienie wykona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wystawi rachunek / fakturę, należności publicznoprawne (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek VAT itp.) będą opłacane we własnym zakresie.
4. Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązuje się świadczyć ją osobiście jako samozatrudniony.
5. Łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej usługi pielęgniarskie nie może przekroczyć 276 h/miesiąc - na potwierdzenie Wykonawca przedstawiał będzie oświadczenia w tym zakresie. Wykonawca będzie zobowiązany do informowania o wszelkich zmianach związanych z jego zatrudnieniem, w terminie 5 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do przedkładania co miesiąc protokołu odbioru zadań, który zawierać będzie ewidencję przepracowanych w danym miesiącu godzin
6. Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)
7. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za usługi , które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych do realizacji usługi a w przypadku gdy uczestnik przerwie udział w projekcie, wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin wyświadczonych usług.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. punkt 22 lit. c) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, która nie będzie prowadziła do zmiany jej charakteru i zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Jeden Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
2. W celu wykazania spełniania warunków objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, każdy z Wykonawców zobowiązany jest przedłożyć:
a) ofertę przygotowaną na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego;
b) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
c) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym;
d) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie dyplomu własnego lub dyplomów rehabilitantów/fizjoterapeutów, którzy realizować będą usługi w ramach umowy oraz dokumenty lub ich kopie, potwierdzające posiadane doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych (min. 2 lata) oraz doświadczenie Wykonawcy z zakresu prowadzenia rehabilitacji i fizjoterapii osób z niepełnosprawnością w warunkach domowych usługobiorcy (min.1 rok);
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i uzupełniających.
4. Oferta powinna zawierać cenę w PLN wraz z podatkiem VAT oraz obejmować inne podatki oraz daniny publiczne.
5. Cena ofertowa uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
7. Cena może być tylko jedna.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, które będą polegać na powtórzeniu podobnych usług, które stanowią przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena brutto – 50 %
(cena minimalna/ cena badana) x 50 punktów, przy czym 1 punkt odpowiada 1%

Doświadczenie w zakresie prowadzenia rehabilitacji – 50%
W zależności od tego, które zadanie jest oceniane – max. 50 punktów, przy czym 1 punkt odpowiada 1%
Zadanie 1 i 2
Doświadczenie w zakresie prowadzenia rehabilitacji – 50%
Zamawiający przyzna Wykonawcom, którzy wykażą się odpowiednim doświadczeniem w świadczeniu usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych następującą liczbę punktów:
• powyżej 2 do 4 lat – 5 punktów
• powyżej 4 do 6 lat – 10 punktów
• powyżej 6 lat – 25 punktów
Wykazane, w Formularzu ofertowym, doświadczenie musi być potwierdzone dokumentami tj. referencjami, protokołami zdawczo-odbiorczymi itp., z których jednoznacznie będzie wynikać ilość godzin, rodzaj zajęć oraz termin ich wykonania. Wykazane doświadczenie musi dotyczyć bezpośrednio osoby, która będzie wykonywała przedmiot zamówienia.
Wykonawca w ramach kryterium „Doświadczenie” może wskazać tylko jedną osobę dla poszczególnych zadań (może to być ta sama osoba dla wszystkich). W przypadku gdy Wykonawca wskaże więcej niż 1 osobę do realizacji zamówienia, Zamawiający oceniał będzie jedynie doświadczenie osoby, która zostanie wskazana jako pierwsza
w kolejności.
Ocena według kryteriów będzie dokonana dla każdego z zadań oddzielnie a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie wyniku sumy wyników poszczególnych zadań każdej ocenianej oferty podzielonej przez 2.

Wykluczenia

1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014-2020;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie, lub z dokumentów przedłożonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA

Adres

Mazowiecka 66

07-300 Ostrołęka

mazowieckie , Ostrołęka

Numer telefonu

0296755450

Fax

0296755450

NIP

7591625088

Tytuł projektu

Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Numer projektu

RPMA.09.02.01-14-A684/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 269