Strona główna
Logo unii europejskiej

Stanowisko do termicznej obróbki szkła (GWL)

Data publikacji: 06.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1147578

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty, e-mail, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Fibrain Sp. z o.o. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski, dotacje@fibrain.pl, do dnia 07.12.2018 r. do godziny 12.00. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik nr 1). Oferty złożone na innych formularzach zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
2. Złożenie formularza ofertowego wraz z przedstawieniem ceny netto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia. W przypadku ceny netto wyrażonej w innej walucie niż PLN zostanie ona przeliczona po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z ostatniego dnia roboczego sprzed dnia ogłoszenia zapytania ofertowego. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz koszty jakie poniesie Dostawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.
6. Wszystkie pola oferty (załącznik nr 1) muszą być uzupełnione (oznaczone ‘’*’’).
7. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Formularz oferty oraz dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi ze wskazaniem stanowiska.
9. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie i opatrzone datą przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
10. W formularzu oferty należy uzupełnić szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę oferuje wykonawca. Nieuzupełnienie przez oferenta szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty bez rozpatrzenia.
11. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie papierowej jak i elektronicznej. Oferty w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta (ew. opisaną jego adresem) opatrzonej informacją „OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2.1/20181106”. Oferty złożone drogą elektroniczną muszą być wydrukowane, opatrzone pieczątką, podpisane i wysłane w formacie PDF/jpg. W temacie wiadomości mailowej należy wpisać: „OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2.1/20181106” Każda oferta, która wpłynie drogą elektroniczną zostanie potwierdzona przez Zamawiającego mailem, że oferta wpłynęła do Zamawiającego. W przypadku nieotrzymania maila z potwierdzeniem należy zweryfikować poprawność wpisanego adresu mailowego. Zamawiający nie odpowiada za problemy związane np. z poprawnością działania serwerów, łączy itp.
13. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503). Za informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiający uzna tylko dokumenty opatrzone przez oferenta klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”.
14. Zamawiający, poza innymi przypadkami wyżej wskazanymi, odrzuci ofertę:
a) której treść nie odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym,
b) niekompletną,
c) złożoną po terminie,
d) złożoną przez oferenta nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu
UWAGA – z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@fibrain.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Dłubek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 773 64 26

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest Stanowisko do termicznej obróbki szkła – zmotoryzowana stacja obróbcza z uchwytami tokarskimi umożliwiającymi mocowanie szklanych elementów, takich jak preformy ze szkła krzemionkowego, pręty kwarcowe czy też rury szklane, w celu przeprowadzenia ich obróbki termicznej, która może obejmować np. spawanie szkła, polerowanie ogniowe, kolapsowanie rur, przewężanie, itp.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Zaczernie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa Stanowisko do termicznej obróbki szkła w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Fibrain do opracowania włókien światłowodowych", nr POIR.02.01.00-00-0026/17-00, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Stanowisko do termicznej obróbki szkła o parametrach technicznych, minimalnych nie gorszych niż (Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym):
a) Musi posiadać dwa obrotowe wrzeciona, z zmotoryzowanym obrotem.
b) Prędkość obrotowa wrzecion musi byc ustawiana w krokach co 1 RPM, z max. prędkością obrotową co najmniej 200 RPM.
c) Musi pozwalać na chwytanie szklanych elementów o średnicy co najmniej w zakresie 25-190 mm i posiadać przelot wrzeciona co najmniej 150 mm.
d) Efektywna dostępna długość łoża przy wrzecionach w pozycjach krańcowych co najmniej 2800 mm.
e) Musi posiadać palnik tlenowo-wodorowy ze zmotoryzowanym posuwem. Palnik musi mieć wbudowany filtr i regulator ciśnienia.
f) Przepływy tlenu i wodoru muszą być regulowane za pośrednictwem masowych kontrolerów przepływu MFC.
g) Musi posiadać podwójne metalowe głowice palnika, wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej i z tłumikami płomienia na każdej z linii.
h) Średnica płomienia co najmniej 25 mm, przepływ wodoru co najmniej 500 l/min.
i) Musi być wyposażone w co najmniej dwukanałowy czujnik płomienia.
j) Płukanie azotem musi być możliwe.
k) Co najmniej jedno z wrzecion musi być zmotoryzowane, z posuwem wzdłuż osi wzdłużnej maszyny.
l) Stanowisko musi być zautomatyzowane, kontrolowane przez sterownik PLC z panelem HMI.
m) Sterownik PLC musi zarządzać wszystkimi napędami, motorami, masowymi kontrolerami przepływu i innymi tego typu elementami i pozwalać na definiowanie receptur, które są następnie automatycznie wykonywane.
n) Stanowisko musi pozwolić na integrację z zewnętrznym systemem automatyzacji fabryki i zewnętrznymi czujnikami, aby np. umożliwić automatyczne wyłączenie w przypadku wykrycia alarmu.
o) Waga całkowita nie może przekroczyć 3200 kg.
p) Rozmiary nie mogą przekroczyć 4500x2000x1800 mm (LxWxH).
q) Gwarancja min. 24 miesiące
r) Urządzenie musi być fabrycznie nowe
s) Urządzenie musi posiadać certyfikat CE

Kod CPV

42990000-2

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny specjalnego zastosowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja nie później niż w terminie do 11 miesięcy od podpisania umowy z Dostawcą. Dostawa wraz z uruchomieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli oferent złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalającą na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli oferent złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy dysponują potencjałem technicznym pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli oferent złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy dysponują pracownikami pozwalającymi na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli oferent złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy znajdują siew dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli oferent złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.

Dodatkowe warunki

- Oferent jest związany swoją ofertą co najmniej na czas 30 dni od dnia złożenia oferty.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego. Oferenci, którzy złożyli oferty przed wprowadzeniem zmian zostaną poinformowani o tym fakcie i będą mieli prawo do wycofania oferty i złożenia jej ponownie zgodnie z wprowadzonymi zmianami.
- Nie przewiduje się udziału oferentów w otwarciu ofert.
- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niniejszego zapytania.
- Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 5 dni roboczych przed terminem złożenia Oferty. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z prawem polskim. Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego wraz z pytaniami zostanie zamieszczone na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
- Złożone oferty oraz załączniki nie podlegają zwrotowi.
- Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia w formie kilku faktur zaliczkowych/częściowych.
- Termin płatności wynikający z prawidłowo wystawionych faktur nie może być krótszy niż 30 dni od daty wystawienia faktury.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących przypadkach i zakresie:
a) terminu realizacji zamówienia – z przyczyn niezależnych od stron umowy;
b) pojawienia się na rynku po podpisaniu umowy nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych pozwalających na zmniejszenie czasu realizacji zamówienia lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych;
c) zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów wskazanych w ofercie;
d) zaistnienia zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, gdyby zastosowano rozwiązania techniczne lub technologiczne wskazane w ofercie;
e) terminu realizacji umowy spowodowanego siłą wyższą, w tym działaniami sił przyrody albo innymi niezależnymi okolicznościami, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
f) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia wyniknie ze zmiany obowiązujących przepisów prawa;
g) wszelkich zmian umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, mających charakter zmian nieistotnych, tj. takich o których wiedza na etapie postępowania o udzielnie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie lub na wynik postępowania
Zmiany, o których mowa powyżej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) 90% cena netto (wskazana na formularzu ofertowym cena netto z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia).

cena minimalna
---------------------- x 90 (waga kryterium cena)
cena oferty


b) 10% oferowana gwarancja (liczona w miesiącach)

gwarancja oferty
-------------------------------x 10 (waga kryterium gwarancji)
gwarancja maksymalna

Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane w ramach kryterium a) i b). Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie ta, która otrzyma najwyższa liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.

Z oferentem, który uzyskał największą liczbę punktów zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału oferenci, którzy są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- nie pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli oferent złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

36-062 Zaczernie

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

17 8660853

Fax

17 866 0810

NIP

8130336808

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego firmy Fibrain do opracowania włókien światłowodowych

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0026/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Herbert Arnold GmbH & Co. KG
Weilstrasse 6
35781 Weilburg
Niemcy

Data wpływu: 03-12-2018

Cena netto: 215 000,00 euro (przeliczone po kursie z dnia 05.11.2018 – 4,3144 = 927 596,00 zł)
Liczba wyświetleń: 211