Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP CENTRUM CNC

Data publikacji: 10.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-01-2019

Numer ogłoszenia

1147576

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, listownie lub w postaci elektronicznej na adres Zamawiającego:
MAREK WOLIŃSKI” DREWMARK”
Adres: ul. Zimna Woda 114A, 21-400 Łuków
E mail: drewmark@drewmark.com.pl

Termin wpłynięcia ofert upływa 14.01.2019.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty papierowej lub wiadomości e mail).

1. Oferent powinien złożyć kompletną ofertę na załączonym formularzu (załącznik nr 2).
2. Lista załączników:
- przedłożyć podpisane Oświadczenie – załącznik nr 1,
3. Oferta powinna zawierać pełen koszt dla Zamawiającego.
4. Oferent może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej.
5. Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę.
6. Oferta musi być ważna minimum 50 dni.
7. Dopuszcza się możliwość składania ofert w języku polskim. Oferty złożone w innym języku muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
8. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

drewmark@drewmark.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Woliński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605668614

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego środka trwałego: centrum CNC.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: łukowski Miejscowość: Łuków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego środka trwałego: centrum CNC.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego środka trwałego: centrum CNC dostosowanego do wykonywania operacji frezowania, toczenia i wiercenia o parametrach nie gorszych niż:
- regulacja osi X/Y za pomocą oprogramowania,
- opatentowany, automatyczny zacisk wrzeciona,
- wspornik napędu momentu obrotowego,
- wykonywanie operacji frezowania, toczenia i wiercenia.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy.
Do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
a) zmiany terminu płatności wynikające z potrzeb prawidłowej realizacji Projektu oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy/Zamawiającego.
b) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty,
c) zmiany wynagrodzenia (związanej ze zmianą urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego),
d) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć kompletną ofertę na załączonym formularzu (załącznik nr 2).

Lista załączników:
- przedłożyć podpisane Oświadczenie – załącznik nr 1.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny według wagi punktowych następujących kryteriów:

Kryterium I: Cena netto
Kryterium II: Gwarancja

1. Rodzaj kryterium: Cena netto
Waga: 70
Sposób oceny:
Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 70. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
2. Rodzaj kryterium: Gwarancja na urządzenie
Waga: 30
Sposób oceny:
Gwarancja powyżej lub równa 18 miesięcy - 30 pkt.
Gwarancja mniejsza niż 18 miesięcy lub równa 12 miesięcy - 15 pkt.
Gwarancja mniejsza niż 12 miesięcy - 0 pkt.

Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów według następującego wzoru:
P =C min/Cx*70+G
P - liczba punktów
C min – najniższa cena netto spośród analizowanych ofert
Cx – cena netto analizowanej oferty
G – gwarancja

Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej liczby punktów, Zamawiający dokona wyboru oferty wykazującej pierwsze najniższą cenę. Jeżeli cena jest taka sama, w drugiej kolejności będzie brany pod uwagę dłuższy okres gwarancji na urządzenie.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie oferent, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.

Wymogiem formalnym jest dołączenie podpisanego oświadczenia: Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MAREK WOLIŃSKI "DREWMARK"

Adres

Zimna Woda 114 A

21-400 Łuków

lubelskie , łukowski

Numer telefonu

605 668 614

Fax

25 798 58 71

NIP

8250006752

Tytuł projektu

Wdrożenie automatycznej linii optymalizującej wykorzystanie surowca oraz wyników prac B+R własnej metody modyfikacji termicznej drewna, w celu wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie oferty o innowacyjne wyroby z zakresu usług tartacznych i stolarstwa budowlanego.

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0031/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 267