Strona główna
Logo unii europejskiej

2/NN/9.5/2018 Świadczenie na terenie woj. podkarpackiego usług cateringowych dla 150 UP

Data publikacji: 05.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-11-2018

Numer ogłoszenia

1147483

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a) ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b) ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00;
c) ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca dnia 13.11.2018 r. – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d) dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot.: 2/NN/9.5/2018”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505444195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych obejmujących zorganizowanie i dostarczenie obiadu oraz serwisu kawowego dla 150 Uczestników Projektu „Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości”, w ilości nie większej niż 7800 osobodni szkoleniowych, tj:
 5 grup szkoleniowych, łącznie 75 osób x 57 dni szkolenia Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami = 4275 osobodni oraz
 5 grup szkoleniowych, łącznie 75 osób x 47 dni szkolenia Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami = 3525 osobodni szkoleniowych.
Zamówienie będzie realizowane na terenie województwa podkarpackiego – maksymalnie w 10-ciu różnych lokalizacjach (projekt przewiduje 10 grup szkoleniowych, szkolenia odbywały się będą w miejscowościach, w których zbierze się grupa szkoleniowa – adres omawiany będzie wspólnie z Wykonawcą w trakcie realizacji projektu).
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do maksymalnie 31.09.2019 r. lub do zrealizowania wszystkich grup szkoleniowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przygotowania usługi cateringowej usługodawcom lokalnym.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

opisany w załącznikach

Przedmiot zamówienia

opisany w załącznikach

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

opisany w załącznikach

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

opisany w załącznikach

Wiedza i doświadczenie

opisany w załącznikach

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

opisany w załącznikach

Dodatkowe warunki

opisany w załącznikach

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

opisany w załącznikach

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
1. Cena (C) – 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 1 osobodzień (obiady oraz przerwy kawowe) otrzyma max. 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 60,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert, Co = cena badanej oferty.
2. Baza lokalowa (B) – 40%. Wykonawca, który wykaże bazą lokalową (lokale gastronomiczne, które podejmą się współpracy z Wykonawcą dotyczącej serwowania obiadów dla UP bezpośrednio w lokalu lub z dowozem pod wskazany adres szkolenia), w liczbie przekraczającej sugerowane minimum, tj. jeden lokal na każdy powiat województwa podkarpackiego, otrzyma dodatkowe punkty:
Liczba lokali/każdy powiat Liczba punktów:
0 0
1 10
2 20
3 30
4 40
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: SP = C + B
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny,
B – liczba punktów uzyskanych w kryterium Baza lokalowa.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wykluczenia

opisane w załącznikach

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS - JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

505444913

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości.

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 245