Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 3/Parmax 3.4.4.RPMP/2018 - Zakup linii technologicznej do klejenia drzwiowego

Data publikacji: 05.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1147455

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać:
- osobiście lub,
- za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Zamawiającego lub,
- kurierem na adres korespondencyjny Zamawiającego.

Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty na adres korespondencyjny Zamawiającego tj.: . Zegartowice 165, 32-413 Zegartowice

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Paruch, e-mail: paweł@parmax.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 620 904

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup linii technologicznej do klejenia drzwiowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: myślenicki Miejscowość: Zegartowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup linii technologicznej do klejenia drzwiowego., na które Zamawiający pozyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.4.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup linii technologicznej do klejenia drzwiowego.

ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ OBJĘTOŚĆ I ROZBUDOWANĄ SPECYFIKACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, JEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAWARTO W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO, "Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf"

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania zamówienia to 29.03.2019 r.
Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Cena przedmiotu zapytania – cena zaoferowana przez Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania oraz wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Cena nie będzie podlegała podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w formie pisemnej w trakcie realizacji przedmiotu zapytania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wymagania wobec dostawcy:
Dostawca musi przedstawić wraz z ofertą do każdego środka trwałego co najmniej jedno potwierdzenie dostawy na terenie Polski (referencje lub protokół zdawczo-odbiorczy) o parametrach nie gorszych niż w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe warunki

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.

Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta, dane kontaktowe, w tym adres e-mail
- termin realizacji nie późniejszy niż do dnia 29.03.2019 r.
- okres gwarancji dla każdej pozycji z osobna wymienionej w pkt 3.2 w załączniku pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będącej przedmiotem zamówienia
- kosztorys ofertowy ze wskazaną specyfikacją (parametrami)
- informacje o energochłonności poszczególnych urządzeń objętych niniejszym zapytaniem ofertowym
- cenę netto i brutto, warunki i termin płatności
- datę sporządzenia oferty
- datę ważności oferty, co najmniej do 29.03.2019 r.
- pieczęć i podpis oferenta

Oferta musi być ważna co najmniej do 29.03.2019 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje będące przedmiotem zamówienia wymienione w załączniku nr 2 pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.

Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź merytoryczną Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Ponadto poinformuje za pomocą poczty elektronicznej oferentów, od których otrzymał już ofertę lub pytanie.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu).

Informacja o unieważnieniu postępowania lub zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. W przypadku modyfikacji treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony.

O unieważnieniu postępowania lub zmianie treści zapytania ofertowego zostaną poinformowane podmioty, od których Zamawiający otrzymał już ofertę.

Warunki zmiany umowy

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i niezależnych od Dostawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu dostawy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym ( w poniższym rozumieniu) wg załączonego wzoru ("Zał. 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf").
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu powyższym podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym.
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.

2. Oferent składa oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu.

Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO są w punkcie 3.5.2 w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe"

3.Do oferty należy załączyć:
Do każdego środka trwałego co najmniej jedno potwierdzenie dostawy na terenie Polski (referencje lub protokół zdawczo-odbiorczy) o parametrach nie gorszych niż w zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

KRYTERIA OCENY:
Kryteriami wyboru ofert są:
- KRYTERIUM 1: Cena netto (maksymalna liczba punktów do zdobycia to 60 pkt),
- KRYTERIUM 2: Okres gwarancji (maksymalna liczba punktów do zdobycia to 40 pkt),

KRYTERIUM DODATKOWE (ROZSTRZYGAJĄCE)
Jeżeli w ramach zamówienia kilka ofert otrzyma identyczną liczbę punktów Zamawiający wybierze ofertę dostawcy, która określa najniższy poziom energochłonności poszczególnych pozycji będących przedmiotem zamówienia wymienionych w załączniku nr 2 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" (punkt 3.2).

SPOSÓB OCENY:

KRYTERIUM 1: Cena netto *
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru:
60 x cena najniższa** / cena badana***.
* W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu przeprowadzenia oceny.
** Cena najniższa - oznacza najniższą cenę netto dla danej pozycji wymienionej w załączniku nr 2 pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będącej przedmiotem zamówienia określoną w ofertach złożonych przez Oferentów i niepodlegających odrzuceniu.
*** Cena badana – oznacza cenę netto wskazaną w badanej ofercie dla każdej pozycji z osobna wymienionej w załączniku nr 2 pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będącej przedmiotem zamówienia.
KRYTERIUM 2: Okres gwarancji
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru:
40 x czas trwania gwarancji wskazany w badanej ofercie w latach*/ najdłuższy czas trwania gwarancji w latach**

* Czas trwania gwarancji oznacza czas trwania gwarancji (w latach) wskazany w badanej ofercie dla każdej pozycji z osobna wymienionej w załączniku nr 2 pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pkt 3.2) będącej przedmiotem zamówienia.

** Najdłuższy czas trwania gwarancji w latach - oznacza najdłuższą liczbę lat, na którą udziela się gwarancji dla pozycji wymienionej w załączniku nr 2 pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pkt 3.2) będącej przedmiotem zamówienia określoną w ofertach złożonych przez Oferentów i niepodlegających odrzuceniu.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu składania oferty.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą Wspólnicy firmy Zamawiającego.

Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.

Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/niezwłocznie po dokonaniu wyboru Dostawcy. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pomocą poczty elektronicznej.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

F.P.H.U. ‘’PARMAX” S.C. PAWEŁ PARUCH, ARTUR PARUCH

Adres

32-015 Łężkowice

małopolskie , wielicki

Numer telefonu

601620904

Fax

N/D

NIP

6831825717

Tytuł projektu

Wdrożenie do produkcji innowacyjnego skrzydła drzwiowego stanowiącego wzór użytkowy.

Numer projektu

RPMP.03.04.04-12-0106/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1) PIŁA DO FORNIRU – Kazimierz Moszyński PIRUS
2) PRASA – Kazimierz Moszyński PIRUS
3) PRASA (maszyna robocza, której działanie polega na wywieraniu nacisku na przedmiot umieszczony pomiędzy jej elementami roboczymi - Kazimierz Moszyński PIRUS
4) Odpylacz stanowiskowy - Nawara Serwis S.C. Marzena i Rafał Nawara
Liczba wyświetleń: 240