Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa stanowiska do diagnostyki ponaprawczej zestawów kołowych podwozi pojazdów szynowych w trakcie przejazdu (nowe) 1 kpl

Data publikacji: 06.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1147406

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert do 07.12.2018 r., osobiście w siedzibie firmy ASCO RAIL Sp. z o.o., ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice lub e-mailem: biuro@ascorail.pl, artur.sonek@ascorail.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@ascorail.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Sonek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 2304570, 32 3327003

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacja projektu pn.: Wzrost konkurencyjności dzięki wdrożeniu innowacyjnego stanowiska do diagnostyki kwalifikacyjnej i ponaprawczej podwozi pojazdów szynowych w trakcie przejazdu planowanego do realizacji w ramach Działania 3.2. RPO WSL 2014-2020 proszę o wycenę dostawy stanowiska do diagnostyki ponaprawczej zestawów kołowych podwozi pojazdów szynowych w trakcie przejazdu (nowe) 1 kpl.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: gliwicki Miejscowość: a. podzespół dynamiczny (wyważanie dynamiczne zestawów kołowych i wirników oddział firmy ASCO RAIL sp. z o.o., ul. Chorzowska 113, Gliwice. b. pozostałe podzespoły, tj.: laserowy, tensometryczny, informatyczny, oddział firmy ASCO RAIL sp. z o.o., ul. Piaskowa 2, Pyskowice.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

-rozwój Firmy poprzez wdrożenie i komercjalizację na rynek krajowy i zagraniczny innowacji produktowej (w skali świata dla rynku i Firmy),
-poprawa BHP dzięki zastąpieniu pracy ręcznej,
-zmniejszenie zużycia energii,
-zwiększenie niezawodności pracy dzięki rozwiązaniom TIK: integracja systemu informat. stanowisk z siecią informat, użytkownika i bazą danych, instalacja systemu do diagnostyki on–line urządzeń, lokomotyw w okresie gwarancyjnym, nowa strona www w j. hiszpański i chiński z możliwością powiększania dla osób słabowidzących
-zwiększenie wydajności, dokładności dzięki otrzymaniu dotacji, zaangażowaniu środków prywatnych Firmy, wprowadzeniu innowacji organizacyjnej i marketingowej,
-zwiększenie konkurencyjności dzięki wprowadzeniu innowacji, skutkujące wzrostem l. klientów i utworzeniem nowych miejsc pracy, wzrostem zatrudnienia.

Przedmiot zamówienia

Dostawa stanowiska do diagnostyki ponaprawczej zestawów kołowych podwozi pojazdów szynowych w trakcie przejazdu (nowe) 1 kpl

Parametry równoważne lub wyższe niż:
Moduł ponaprawczy:
Podzespoły
- laserowy do pomiaru geometrii zestawów kołowych o wysokiej dokładności wyników pomiarów
*laserowy system automatyczny do pomiaru wielkości geometrycznych zestawów kołowych jak średnica, rozstaw kół i ich równoległość
*laserowy system półautomatyczny do pomiaru geometrii wózka

-tensometryczny do pomiaru nacisków zestawów kołowych na szyny, pozwalający na bardzo dokładną diagnostykę i regulację nacisków kół zestawów kołowych
*system 3 kpl. tensometrycznych pomostów wagowych umożliwiających precyzyjną regulację zawieszenia wózka

- podzespół dynamiczny (wyważanie dynamiczne zestawów kołowych i wirników silników),
*umożliwia wyważanie dynamiczne podzespołów wózka, np. zestawy kołowe, wały wirników maszyn elektrycznych.

- podzespół informatyczny
*precyzyjna informacja diagnostyczna z wskazówkami dot. sposobu dalszego postępowania
*baza danych pozwalająca na śledzenie i porównywanie zmian w czasie

koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, szkolenia

Okres gwarancji: minimum 2 lata.

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej.

CPV
34940000-8 Urządzenia kolejowe
34943000-9 Kolejowe systemy monitorowania
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania
3424100-5 Sprzęt do wyważania kół
30200000-1 Urządzenia komputerowe

Kod CPV

34940000-8

Nazwa kodu CPV

Urządzenia kolejowe

Harmonogram realizacji zamówienia

ermin wykonania zamówienia: do 31.03.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Określenie zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1. Umowa może być rozwiązana przez stronę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga strona pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy.
2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających do dnia jej rozwiązania.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:
3.1 obniżenia ceny przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę – w takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie obniżona do poziomu nowych cen oferowanych przez Wykonawcę;
3.2 zmiany stawki podatku od towarów i usług – w takim wypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie obliczona z uwzględnieniem nowej stawki VAT.
4. Każda zmiana i uzupełnienie Umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Poza innymi przypadkami określonymi w treści Umowy, zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy. Wskazane powyżej okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy.
6. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
7. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej, którą należy rozumieć, jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas. Zdarzenie, któremu nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
8. Strona, która zamierza żądać zwolnienia od odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.
9. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez stronę powołującą się na nią.
10. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
11. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych pomiędzy nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
12. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru: 90% cena netto, gwarancja 10%.

Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Cenę stanowi całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego.
2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena netto – 90%, gwarancja– 10%, liczone w następujący sposób:

Cno
------ x 90 pkt = … pkt
Cbo
gdzie „Cno” oznacza cenę najtańszej oferty, „Cbo” – cenę badanej oferty

+

Gbo
------ x 10 pkt = … pkt
Glo
gdzie „Gmo” oznacza okres gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją (nie dłuższy niż 7 lat), „Gbo” – okres gwarancji w ofercie badanej, „Glo” – limit okresu gwarancji maksymalny ustalony przez zamawiającego (7 lat).
Wymagany minimalny okres gwarancji to 2 lata.

3. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert.

Wykluczenia

Wykluczenia
Zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Beneficjentem osobowo lub kapitałowo, tj. wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w i mieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ASCO RAIL SP. Z O.O.

Adres

Wielowiejska 53

44-120 Pyskowice

śląskie , gliwicki

Numer telefonu

(32) 332 70 03

Fax

(32) 233 21 34

NIP

9691433260

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności dzięki wdrożeniu innowacyjnego stanowiska do diagnostyki kwalifikacyjnej i ponaprawczej podwozi pojazdów szynowych w trakcie przejazdu

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-00F1/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. PROjekt M. Odziemkowski P. Harhaj Sp.J., ul. Usługowa 1a, 73-110 Stargard Szczeciński, marek.odziemkowski@wp.pl
NIP 854-240-30-17 Oferta nr brak
Oferta z dnia 04.12.2018 r.
Data wpływu: email 04.12.2018 r.
Cena
Podzespół laserowy:
Netto 265000,00 PLN
Brutto: 325950,00 PLN

Podzespół tensometryczny
Netto: 170000,00 PLN
Brutto: 209100,00 PLN

Podzespół dynamiczny
Brak w ofercie

Podzespół informatyczny
Netto: 60000,00 PLN
Brutto: 73800,00 PLN

Razem:
Netto: 495000,00 PLN
Brutto: 608850,00 PLN

Gwarancja 2 lata.

2. AFM Consulting Piotr Sztwiertnia
Ul. Miła 10
41-500 Chorzów
NIP 548-147-07-55

Oferta Nr brak
Oferta z dnia: 06.12.2018 r.
Data wpływu: email 07.12.2018 r.
W dniu 13.12.2018 r. odczytano wiadomość wysłaną 12.12.2018 r. jako odpowiedź na pytania z dnia 12.12.2018 r.
Podzespół dynamiczny
Netto 214000,00 PLN
Brutto:
263220,00 PLN
Gwarancja 2 lata.
Liczba wyświetleń: 219