Strona główna
Logo unii europejskiej

Ubezpieczenie komunikacyjne samochodów przeznaczonych dla Centrum Integracji Społecznej w Gminie Sławno

Data publikacji: 31.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-11-2018

Numer ogłoszenia

1146775

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Sławno, ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno w terminie do dnia 08 listopada 2018 r., do godz. 09.30. Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
„Ubezpieczenie komunikacyjne samochodów przeznaczonych dla Centrum Integracji Społecznej w Gminie Sławno”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 08.11.2018 r. godz. 10:00

Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Sławno, ul. M. Curie – Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, pokój nr 55 dnia 08 listopada 2018 r. o godz. 09.30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Jacyno - Cukrowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

59 810 66 50

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenie autocasco (AC) oraz ubezpieczenie NNW środków transportu będących własnością Gminy Sławno z przeznaczeniem na działalność Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie, Gmina Sławno:
1) nowy samochód ciężarowy:
a) marka: Peugeot
b) model: Boxer
c) rok prod.: 2018
d) VIN: VF3YC2MHU12H72188
e) liczba miejsc w pojeździe: 7
f) pojemność: 1997 cm3
g) moc: 130 KM
h) DMC (dop. masa całkowita pojazdu): do 3,5 t.
i) ładowność: 955 kg
j) ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia min. 10.000,00 zł
k) ubezpieczenie AC – suma ubezpieczenia 117.390,00 zł

2) używany samochód ciężarowy
a) marka: Peugeot
b) model: Boxer
c) rok prod.: 2012
d) VIN: VF3YCTMHU12196372
e) liczba miejsc w pojeździe: 7
f) pojemność: 2200 cm3
g) moc: 130 KM
h) DMC (dop. masa całkowita pojazdu): 3,5 t.
i) ładowność: 1150 kg
j) ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia min. 10.000,00 zł
k) ubezpieczenie AC – suma ubezpieczenia 28.000,00 zł

Ubezpieczeniem Autocasco objęte są szkody powstałe wskutek min.:
a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
b) uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji,
c) pożaru,
d) wybuchu,
e) uderzenie pioruna oraz następstw uderzenia pioruna,
f) upadku statku powietrznego,
g) huraganu,
h) zatopienia,
i) deszczu nawalnego,
j) gradu,
k) powodzi,
l) lawiny,
m) osuwania się i zapadania ziemi,
n) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu,
o) samoistnego otwarcia pokrywy przedniej silnika lub bagażnika,
p) użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.
q) kradzieży,
r) kradzieży wyposażenia podstawowego pojazdu,
s) rabunku (rozboju),

Zakres ubezpieczenia Autocasco obejmuje:
a) zniesienie udziału własnego
b) zniesione potrącenia amortyzacji części do wymiany
c) zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie
d) wariant serwisowy likwidacji szkód (uwzględniający ASO)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: sławieński Miejscowość: Sławno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest ubezpieczenie samochodów ciężarowych, które przeznaczone będą na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie, Gmina Sławno

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenie autocasco (AC) oraz ubezpieczenie NNW środków transportu będących własnością Gminy Sławno z przeznaczeniem na działalność Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie, Gmina Sławno:
1) nowy samochód ciężarowy:
a) marka: Peugeot
b) model: Boxer
c) rok prod.: 2018
d) VIN: VF3YC2MHU12H72188
e) liczba miejsc w pojeździe: 7
f) pojemność: 1997 cm3
g) moc: 130 KM
h) DMC (dop. masa całkowita pojazdu): do 3,5 t.
i) ładowność: 955 kg
j) ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia min. 10.000,00 zł
k) ubezpieczenie AC – suma ubezpieczenia 117.390,00 zł

2) używany samochód ciężarowy
a) marka: Peugeot
b) model: Boxer
c) rok prod.: 2012
d) VIN: VF3YCTMHU12196372
e) liczba miejsc w pojeździe: 7
f) pojemność: 2200 cm3
g) moc: 130 KM
h) DMC (dop. masa całkowita pojazdu): 3,5 t.
i) ładowność: 1150 kg
j) ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia min. 10.000,00 zł
k) ubezpieczenie AC – suma ubezpieczenia 28.000,00 zł

Ubezpieczeniem Autocasco objęte są szkody powstałe wskutek min.:
a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
b) uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji,
c) pożaru,
d) wybuchu,
e) uderzenie pioruna oraz następstw uderzenia pioruna,
f) upadku statku powietrznego,
g) huraganu,
h) zatopienia,
i) deszczu nawalnego,
j) gradu,
k) powodzi,
l) lawiny,
m) osuwania się i zapadania ziemi,
n) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu,
o) samoistnego otwarcia pokrywy przedniej silnika lub bagażnika,
p) użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.
q) kradzieży,
r) kradzieży wyposażenia podstawowego pojazdu,
s) rabunku (rozboju),

Zakres ubezpieczenia Autocasco obejmuje:
a) zniesienie udziału własnego
b) zniesione potrącenia amortyzacji części do wymiany
c) zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie
d) wariant serwisowy likwidacji szkód (uwzględniający ASO)

Kod CPV

66510000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi ubezpieczeniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

66512100-3 – Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66514110-0 – Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych
66516100-1 – Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia podpisania polisy i będzie trwał przez okres 12 miesięcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium: Cena Oferty
Waga kryterium: 100 %
Łącznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
2. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punków poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad:

a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 100 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w wyniku oceny oferty.
5. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej.
6. Komisja sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi zapytania ofertowego.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli
1) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego i załączników
2) Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki
7) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
10. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jego siedzibę i cenę oferty.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, do unieważnienia postępowania.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, niewykluczeni z postępowania.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa
w 24 ust 1, art. 24 ust. 2 oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. Nr 1986 ze zm.)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA SŁAWNO

Adres

Marii Curie-Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

zachodniopomorskie , sławieński

Numer telefonu

598106710

Fax

59 810 67 00

NIP

4990523666

Tytuł projektu

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie gmina Sławno - instytucją wspomagającą aktywizację społeczno-zawodową nieaktywnych mieszkańców.

Numer projektu

RPZP.07.02.00-32-K004/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 181