Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do świetlic środowiskowych w gminie Sławno

Data publikacji: 29.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-11-2018

Numer ogłoszenia

1146154

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Sławno, ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno w terminie do dnia 06 listopada 2018 r., do godz. 10.00. Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
„Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do świetlic środowiskowych w gminie Sławno”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 06.11.2018 r. godz. 10:30
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Sławno, ul. M. Curie – Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, pokój nr 55 dnia 06 listopada 2018 r. o godz. 10.30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Gozdal

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

598106716

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do świetlic środowiskowych w miejscowościach:
• Część nr 1: Żukowo 65, 76-100 Sławno (zastępczo Łętowo 40, 76-100 Sławno) – dostawa obejmuje: słodkie bułki drożdżowe z nadzieniem, pączki z nadzieniem, ciastka biszkopty, jogurty owocowe z kawałkami owoców, jabłka, cytryny ekologiczne, cukier, herbatę czarną, napoje kakaowe instant, banany, soki pomarańczowe 100%, paluszki solone, wodę niegazowaną, herbatniki typu petit buerre, mleko pasteryzowane, świeże, 3,2%, chrupki kukurydziane, jogurty pitne owocowe.
• Część nr 2: Tychowo 23a,76-100 Sławno - dostawa obejmuje: słodkie bułki drożdżowe z nadzieniem, pączki z nadzieniem, ciastka biszkopty, jogurty owocowe z kawałkami owoców, jabłka, cytryny ekologiczne, cukier, herbatę czarną, napoje kakaowe instant, banany, soki pomarańczowe 100%, paluszki solone, wodę niegazowaną, herbatniki typu petit buerre, mleko pasteryzowane, świeże, 3,2%, chrupki kukurydziane, jogurty pitne owocowe.
• Część nr 3: Smardzewo 32,76-100 Sławno - dostawa obejmuje: słodkie bułki drożdżowe z nadzieniem, pączki z nadzieniem, ciastka biszkopty, jogurty owocowe z kawałkami owoców, jabłka, cytryny ekologiczne, cukier, herbatę czarną, napoje kakaowe instant, banany, soki pomarańczowe 100%, paluszki solone, wodę niegazowaną, herbatniki typu petit buerre, mleko pasteryzowane, świeże, 3,2%, chrupki kukurydziane, jogurty pitne owocowe.
• Część nr 4: Wrześnica 111,76-100 Sławno - dostawa obejmuje: słodkie bułki drożdżowe z nadzieniem, pączki z nadzieniem, ciastka biszkopty, jogurty owocowe z kawałkami owoców, jabłka, cytryny ekologiczne, cukier, herbatę czarną, napoje kakaowe instant, banany, soki pomarańczowe 100%, paluszki solone, wodę niegazowaną, herbatniki typu petit buerre, mleko pasteryzowane, świeże, 3,2%, chrupki kukurydziane, jogurty pitne owocowe.
• Część nr 5: Kwasowo 1C,76-100 Sławno - dostawa obejmuje: słodkie bułki drożdżowe z nadzieniem, pączki z nadzieniem, ciastka biszkopty, jogurty owocowe z kawałkami owoców, jabłka, cytryny ekologiczne, cukier, herbatę czarną, napoje kakaowe instant, banany, soki pomarańczowe 100%, paluszki solone, wodę niegazowaną, herbatniki typu petit buerre, mleko pasteryzowane, świeże, 3,2%, chrupki kukurydziane, jogurty pitne owocowe.
• Część nr 6: Warszkowo ul. Słupska 56, 76-100 Sławno - dostawa obejmuje: słodkie bułki drożdżowe z nadzieniem, pączki z nadzieniem, ciastka biszkopty, jogurty owocowe z kawałkami owoców, jabłka, cytryny ekologiczne, cukier, herbatę czarną, napoje kakaowe instant, banany, soki pomarańczowe 100%, paluszki solone, wodę niegazowaną, herbatniki typu petit buerre, mleko pasteryzowane, świeże, 3,2%, chrupki kukurydziane, jogurty pitne owocowe.
Zamawiający zaznacza przy tym, że dostawy przeznaczone do świetlicy w Żukowie będą przez pewien czas realizowane do świetlicy w Łętowie.
Szczegółowa specyfikacja zawierająca rodzaj oraz ilość zamawianych artykułów do poszczególnych świetlic znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania. Wybrany Wykonawca będzie dostarczał do wyżej wymienionych świetlic artykuły sukcesywnie w okresie od dnia następnego po dniu podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Dostawy będą odbywać się 5 dni w tygodniu. Lista artykułów spożywczych, które mają być dostarczone do świetlic w danych miejscowościach będą przekazywane w dniu dostawy do godziny 8.00 przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, iż ilość produktów podana w załączniku nr 1 jest ilością orientacyjną, służącą do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w załączniku nr 1, gdyż mogą one ulec zmianie ilościowej, bez zmiany ceny jednostkowej.
Dostarczane artykuły spożywcze muszą być świeże, w nienaruszonym stanie. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty nie spełniają tych wymogów, Wykonawca wymieni je na nowe na własny koszt

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: sławieński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do świetlic środowiskowych w Gminie Sławno, celem zapewnienia poczęstunku uczestnikom projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do świetlic środowiskowych w miejscowościach:
• Część nr 1: Żukowo 65, 76-100 Sławno (zastępczo Łętowo 40, 76-100 Sławno), Część nr 2: Tychowo 23 a, 76-100 Sławno, Część nr 3: Smardzewo 32, 76-100 Sławno, Część nr 4: Wrześnica 111, 76-100 Sławno, Część nr 5: Kwasowo 1C, 76-100 Sławno, część nr 6: Warszkowo, ul. Słupska 56, 76-100 Sławno –
Do każdej z poszczególnych świetlic dostawa obejmuje: słodkie bułki drożdżowe z nadzieniem, pączki z nadzieniem, ciastka biszkopty, jogurty owocowe z kawałkami owoców, jabłka, cytryny ekologiczne, cukier, herbatę czarną, napoje kakaowe instant, banany, soki pomarańczowe 100%, paluszki solone, wodę niegazowaną, herbatniki typu petit buerre, mleko pasteryzowane, świeże, 3,2%, chrupki kukurydziane, jogurty pitne owocowe.

Zamawiający zaznacza przy tym, że dostawy przeznaczone do świetlicy w Żukowie będą przez pewien czas realizowane do świetlicy w Łętowie.
Szczegółowa specyfikacja zawierająca rodzaj oraz ilość zamawianych artykułów do poszczególnych świetlic znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania. Wybrany Wykonawca będzie dostarczał do wyżej wymienionych świetlic artykuły sukcesywnie w okresie od dnia następnego po dniu podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Dostawy będą odbywać się 5 dni w tygodniu. Lista artykułów spożywczych, które mają być dostarczone do świetlic w danych miejscowościach będą przekazywane w dniu dostawy do godziny 8.00 przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, iż ilość produktów podana w załączniku nr 1 jest ilością orientacyjną, służącą do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w załączniku nr 1, gdyż mogą one ulec zmianie ilościowej, bez zmiany ceny jednostkowej.
Dostarczane artykuły spożywcze muszą być świeże, w nienaruszonym stanie. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty nie spełniają tych wymogów, Wykonawca wymieni je na nowe na własny koszt.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Sposób podziału zamówienia na części określony jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

15800000-6

Nazwa kodu CPV

Różne produkty spożywcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

15500000-3 – Produkty mleczarskie
15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja umowy rozpocznie się w dzień następny po dniu podpisania umowy i odbywać się będzie sukcesywnie przez 5 dni w tygodniu nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku, zgodnie z harmonogramem wskazanym przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, niewykluczeni z postępowania.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa
w 24 ust 1, art. 24 ust. 2 oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. Nr 1579 ze zm.)

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w szczególności
w zakresie ewentualnych zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na zwiększeniu bieżących dostaw.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w szczególności
w zakresie ewentualnych zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na zwiększeniu bieżących dostaw.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty
2. Przyznawanie liczby punków poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad:
Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 100 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w wyniku oceny oferty.
4. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej.
5. Komisja sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi zapytania ofertowego.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
7. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli
1) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego i załączników
2) Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki
7) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
9. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jego siedzibę i cenę oferty.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, do unieważnienia postępowania.

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziału lub akcji.
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA SŁAWNO

Adres

Marii Curie-Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

zachodniopomorskie , sławieński

Numer telefonu

598106710

Fax

59 810 67 00

NIP

4990523666

Tytuł projektu

SŁAWIEŃSKIE ŚWIETLICOWO

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K105/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 160