Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/EUPHORA/1.2.2/2018

Data publikacji: 30.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1146134

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 05.11.2018 r. dokonano zmiany treści ogłoszenia - dodano pytania i odpowiedzi do zapytania oraz uszczegółowiono specyfikację techniczną dla urządzenia - KOMORA KLIMATYCZNA
W dniu 07.11.2018 r. dokonano zmiany treści ogłoszenia - dodano pytania i odpowiedzi do zapytania
W dniu 21.11.2018 r. dokonano zmiany treści ogłoszenia - dodano pytania i odpowiedzi do zapytania
W dniu 23.11.2018 r. dokonano zmiany treści ogłoszenia - dodano pytania i odpowiedzi do zapytania

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać:
- osobiście i/lub
- za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Zamawiającego i/lub
- pocztą elektroniczną na adres biuro@euphora.pl z kopią do m.stypula@euphora.pl

Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania
na adres mailowy wskazany powyżej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@euphora.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Stypuła, adres e-mail: m.stypula@euphora.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

531 492 910

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZONYM PLIKU "Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją.pdf"
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń wymienionych w niniejszym zapytaniu wraz z wszelkimi kartami katalogowymi oraz gwarancyjnymi.
Przedmiot zamówienia prezentuje się następująco:
- MIESZADŁO MAGNETYCZNE
- MIKROSKOP
- WIRÓWKA
- KOMORA KLIMATYCZNA
- TERMOMETR ELEKTRYCZNY
- WAGA LABORATORYJNA
- LEPKOŚCIOMIERZ (WISKOZYMETR) Z AKCESORIAMI
- KONDUKTOMETR
- KOMPUTER PRZENOŚNY
- URZĄDZENIE PRZENOŚNE Z SYSTEMEM OPERACYJNYM ORAZ MOŻLIWOŚCIĄ WYKONYWANIA ZDJĘĆ (NP. TABLET)
- KOMORA OCENY KOLORU
- REJESTRATOR ZDARZEŃ TRANSPORTOWYCH
- SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE Z PODŚWIETLENIEM

Jego szczegółowa specyfikacja została opisana w załączniku "Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją
przedmiotu zamówienia" (punkt 3.2).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: myślenicki Miejscowość: Jawornik 510, 32-400 Myślenice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń wymienionych w niniejszym zapytaniu wraz z wszelkimi kartami katalogowymi oraz gwarancyjnymi. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Rozwój laboratorium badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie Euphora Grzegorz Wnęk spółka jawna”, na realizację którego Zamawiający pozyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.2 „Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń wymienionych w niniejszym zapytaniu wraz z wszelkimi kartami katalogowymi oraz gwarancyjnymi.
Przedmiot zamówienia to:
- MIESZADŁO MAGNETYCZNE
- MIKROSKOP
- WIRÓWKA
- KOMORA KLIMATYCZNA
- TERMOMETR ELEKTRYCZNY
- WAGA LABORATORYJNA
- LEPKOŚCIOMIERZ (WISKOZYMETR) Z AKCESORIAMI
- KONDUKTOMETR
- KOMPUTER PRZENOŚNY
- URZĄDZENIE PRZENOŚNE Z SYSTEMEM OPERACYJNYM ORAZ MOŻLIWOŚCIĄ WYKONYWANIA ZDJĘĆ (NP. TABLET)
- KOMORA OCENY KOLORU
- REJESTRATOR ZDARZEŃ TRANSPORTOWYCH
- SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE Z PODŚWIETLENIEM

ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ OBJĘTOŚĆ I ROZBUDOWANĄ SPECYFIKACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, JEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAWARTO W ZAŁĄCZNIKU DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO, "Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia" punkt 3.2

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania zamówienia to 29.03.2019 r.
Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.
Na każdym etapie realizacji Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Cena przedmiotu zapytania - cena zaoferowana przez Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania koszty zakupu, montażu, uruchomienia oraz wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami) oraz inne koszty jakie Wykonawca poniesie w celu prawidłowej i zgodnej z wymaganiami niniejszego zapytania i prawa realizacji zamówienia. Cena nie będzie podlegała podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w formie pisemnej w trakcie realizacji przedmiotu zapytania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosi się do przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów - tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 229 ze zm.)oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 459 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.

Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail
- termin realizacji
- okres gwarancji dla każdej pozycji z osobna wymienionej w pkt 3.2 załącznik "Zapytanie ofertowe wraz ze
specyfikacją przedmiotu zamówienia" będącej przedmiotem zamówienia
- kosztorys ofertowy ze wskazaną specyfikacją (parametrami)
- informacje o mocy znamionowej urządzeń objętych niniejszym zapytaniem ofertowym
- cenę netto i brutto dla każdej pozycji z osobna wymienionej w pkt 3.2 załącznika będącej przedmiotem zamówienia oraz cenę netto i brutto łącznie na wszystkie pozycje wymienione w pkt 3.2
- warunki i termin płatności
- datę sporządzenia oferty
- datę ważności oferty
- pieczęć i podpis oferenta

Oferta musi być ważna co najmniej do 29.03.2019 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych przez dwóch lub większą ilość oferentów(konsorcja).

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje będące przedmiotem zamówienia wymienione w pkt 3.2. załącznika "Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia", tak więc Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą jedną, kilka lub wszystkie pozycje sprzętowe wskazanie w pkt 3.2. załącznika "Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją przedmiotu
zamówienia".

Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z
przyczyn formalnych.

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie
przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź merytoryczną Zamawiający zamieści na portalu www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz poinformuje za pomocą poczty elektronicznej oferentów, od których otrzymał już ofertę lub pytanie bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego (szczegóły w
załączniku pn. „Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia” w pkt 8.8.)

Warunki zmiany umowy

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i niezależnych od woli i działania Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu dostawy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym ( w poniższym rozumieniu) wg załączonego wzoru ("Zał. 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf").
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b)posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu powyższym podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym, a jego oferta zostaje odrzucona.
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum we własnym zakresie zobowiązany jest złożyć odrębne oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.

2. Oferent składa oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu.

Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO są w punkcie 3.5.2 w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia "

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Kryteriami wyboru ofert są:
- KRYTERIUM: Cena netto* (max liczba pkt do zdobycia to 100 pkt),
W ramach tego kryterium przyznawane są podpunkty poszczególnym pozycjom wymienionym w pkt 3.2 zapytania ofertowego.
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru (wynik zaokrąglony zostanie do dwóch miejsc po przecinku):
100 x cena najniższa** / cena badana***.
* W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu przeprowadzenia oceny.
**Cena najniższa - oznacza najniższą cenę netto na daną pozycję wymienioną w pkt 3.2 załącznik "Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia" będącą przedmiotem zamówienia określoną w ofertach złożonych przez Oferentów i niepodlegających odrzuceniu.
*** Cena badana – oznacza cenę netto wskazaną w badanej ofercie (złożonej przez Oferenta i niepodlegającej odrzuceniu) na daną pozycję wymienioną w pkt 3.2 załącznik "Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia".

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUPHORA GRZEGORZ WNĘK SPÓŁKA JAWNA

Adres

Orszańska 43

30-698 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

516142188

NIP

6792992628

Tytuł projektu

Rozwój laboratorium badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie Euphora Grzegorz Wnęk spółka jawna

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0024/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. MIESZADŁO MAGNETYCZNE
Nazwa oferenta:
Container Construction Damian Kudrel
Ul. Krańcowa 4i
22-100 Chełm

Przedmiot oferty: MIESZADŁO MAGNETYCZNE
Data wpłynięcia: 07.12.18
Cena netto: 1199,00 zł

2. MIKROSKOP
Nazwa oferenta:
VWR International Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5
Gdańsk, 80-175

Przedmiot oferty: MIKROSKOP
Data wpłynięcia: 04.12.18
Cena netto: 7599,12 zł

3. WIRÓWKA
Nazwa oferenta:
Container Construction Damian Kudrel
Ul. Krańcowa 4i
22-100 Chełm
Przedmiot oferty: WIRÓWKA
Data wpłynięcia: 07.12.18
Cena netto: 3800,00 zł

4. KOMORA KLIMATYCZNA
Nazwa oferenta:
DONSERV WOJCIECH KACA
ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa

Przedmiot oferty: KOMORA KLIMATYCZNA
Data wpłynięcia: 30.11.2018
Cena netto: 40500,00 zł

5. TERMOMETR ELEKTRYCZNY
Nazwa oferenta:
Container Construction Damian Kudrel
Ul. Krańcowa 4i
22-100 Chełm

Przedmiot oferty: TERMOMETR ELEKTRYCZNY
Data wpłynięcia: 07.12.18
Cena netto: 200,00 zł

6. WAGA LABORATORYJNA
Nazwa oferenta:
Container Construction Damian Kudrel
Ul. Krańcowa 4i
22-100 Chełm

Przedmiot oferty: WAGA LABORATORYJNA
Data wpłynięcia: 07.12.18
Cena netto: 3500,00 zł

7. LEPKOŚCIOMIERZ (WISKOZYMETR) Z AKCESORIAMI
Nazwa oferenta:
LABINDEX SPÓŁKA CYWILNA MARCIN GRZELKA, MICHALIS STAMBULDZYS
ul. Nutki 3-5
02-785 Warszawa

Przedmiot oferty: LEPKOŚCIOMIERZ (WISKOZYMETR) Z AKCESORIAMI
Data wpłynięcia: 06.12.18
Cena netto: 27000,00 zł

8. KONDUKTOMETR
Nazwa oferenta:
Container Construction Damian Kudrel
Ul. Krańcowa 4i
22-100 Chełm

Przedmiot oferty: KONDUKTOMETR
Data wpłynięcia: 07.12.18
Cena netto: 780,00 zł

9. KOMPUTER PRZENOŚNY
Nazwa oferenta:
Container Construction Damian Kudrel
Ul. Krańcowa 4i
22-100 Chełm

Przedmiot oferty: KOMPUTER PRZENOŚNY
Data wpłynięcia: 07.12.18
Cena netto: 3 999,00 zł

10. URZĄDZENIE PRZENOŚNE Z SYSTEMEM OPERACYJNYM ORAZ MOŻLIWOŚCIĄ WYKONYWANIA ZDJĘĆ (NP. TABLET)
Nazwa oferenta:
Container Construction Damian Kudrel
Ul. Krańcowa 4i
22-100 Chełm

Przedmiot oferty: URZĄDZENIE PRZENOŚNE Z SYSTEMEM OPERACYJNYM ORAZ MOŻLIWOŚCIĄ WYKONYWANIA ZDJĘĆ (NP. TABLET)
Data wpłynięcia: 07.12.18
Cena netto: 980,00 zł

11. KOMORA OCENY KOLORU
Nazwa oferenta:
Container Construction Damian Kudrel
Ul. Krańcowa 4i
22-100 Chełm

Przedmiot oferty: KOMORA OCENY KOLORU
Data wpłynięcia: 07.12.18
Cena netto: 9236,00 zł

12. REJESTRATOR ZDARZEŃ TRANSPORTOWYCH
Nazwa oferenta:
Container Construction Damian Kudrel
Ul. Krańcowa 4i
22-100 Chełm

Przedmiot oferty: REJESTRATOR ZDARZEŃ TRANSPORTOWYCH
Data wpłynięcia: 07.12.18
Cena netto: 49500,00 zł

13. SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE Z PODŚWIETLENIEM
Nazwa oferenta:
Container Construction Damian Kudrel
Ul. Krańcowa 4i
22-100 Chełm

Przedmiot oferty: SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE Z PODŚWIETLENIEM
Data wpłynięcia: 07.12.18
Cena netto: 500,00 zł
Liczba wyświetleń: 483