Strona główna
Logo unii europejskiej

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń strychu na pomieszczenia użytkowe wraz z przebudową i rozbudową polegającą na wykonaniu okien doświetlających pomieszczenia w piwnicy w budynku Hotelu Podklasztorze

Data publikacji: 26.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1145910

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

30.11.2018
Ze względu na wpływ w dniu 29.11.2018 zapytań od potencjalnego wykonawcy i konieczność udzielenia wyczerpujących odpowiedzi, przedłużony zostaje termin składania ofert do dnia 07.12.2018. Pytania wraz z odpowiedziami zostaną udostępnione niezwłocznie po uzyskaniu wyjaśnień od projektanta.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem e-maila: dyrektor@bwtrybunalski.pl (w postaci skanów podpisanych dokumentów) z informacją w temacie wiadomości „OFERTA – ROBOTY BUDOWLANE - PODDASZE”,
w terminie do dnia 7 grudnia 2018 roku do godziny 15.00.
2. Oferta złożona po terminie wskazanym wyżej zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dyrektor@bwtrybunalski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Wiśniewski – Prezes, tel. 601 869 352 Radosław Groblewski – Dyrektor, tel. 607 555 628

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń strychu na pomieszczenia użytkowe wraz z przebudową i rozbudową polegającą na wykonaniu okien doświetlających pomieszczenia w piwnicy w budynku Hotelu Podklasztorze.
UWAGA: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zakres zapytania ofertowego nie obejmuje zakupu wyposażenia ujętego w zadaniu 4; potencjalnym wykonawcom (po złożeniu deklaracji poufności) udostępnione zostaną przedmiary robót dla zadania 3, które dotyczą prac budowlanych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: piotrkowski Miejscowość: Sulejów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy robót budowlanych - PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ZAŁĄCZNIKU.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń strychu na pomieszczenia użytkowe wraz z przebudową i rozbudową polegającą na wykonaniu okien doświetlających pomieszczenia w piwnicy w budynku Hotelu Podklasztorze (UWAGA: PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ZAŁĄCZNIKU).
Przedmiotem planowanych robot budowlanych jest adaptacja części przestrzeni nieużytkowanego strychu w funkcjonującym w chwili obecnej budynku hotelu „Podklasztorze” z przeznaczeniem na pomieszczenia użytkowe związane z funkcjonowaniem hotelu. W ramach inwestycji zostały zaprojektowane dodatkowe klatki schodowe umożliwiające swobodną komunikację z poziomu pietra hotelu oraz wykonanie nowych i powiększenie istniejących otworów okiennych doświetlających pomieszczenia piwniczne w ścianie zewnętrznej od strony dziedzińca wewnętrznego.
W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano:
a) pomieszczenia użytkowe na poddaszu związane z funkcjonowaniem hotelu (biuro, salę gier typu bilard, tenis stołowy, salę ćwiczeń, salę zabaw, salę konferencyjno-multimedialną do 10 os.) do których dostęp będzie możliwy z przebudowanych klatek schodowych;
b) dodatkowe biegi schodowe w żelbetowej z piętra na poddasze dla trzech istniejących klatek schodowych usytuowanych:
- przy bramie Krakowskiej
- przy kotłowni na poddaszu
- przy baszcie Opackiej;
c) dodatkowe biegi schodowe nawiązywać będą formą oraz materiałem do istniejących na niższych kondygnacjach biegów schodowych i ze względu na wymogi p.poż wykonane w konstrukcji żelbetowej monolitycznej;
d) dodatkowe otwory okienne w ścianach zewnętrznych:
- przy bramie krakowskiej – 3 otwory okienne nieotwieralne
- przy bramie opackiej – 2 otwory uchylno-rozwieralne
e) tunelowe, systemowe świetliki dachowe zlokalizowane i ukryte bezpośrednio przy istniejących kominach wentylacyjnych o średnicach dostosowanych do gabarytów istniejących kominów oraz jeden w nowym miejscu imitującym komin;
f) dodatkowe otwory okienne doświetlające pomieszczenia piwniczne części basenowej w ścianie zewnętrznej od strony dziedzińca wewnętrznego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45262520-2 - Roboty murowe
45422100-2 - Stolarka drewniana
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45410000-4 - Tynkowanie
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45431000-7 - Kładzenie płytek
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
45432200-6 - Wykładanie i tapetowanie ścian
45442100-8 - Roboty malarskie
45262300-4 - Betonowanie
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45311100-1- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie od dnia 02.01.2019 do dnia 31.05.2019, przy czym w okresie 01.04.2019 – 31.05.2019 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w sposób nie kolidujący w żadnej mierze z bieżącą działalnością Zamawiającego, co oznacza, iż w ww. terminie wykonywane mogą być tylko prace ciche, nie utrudniające prawidłowego funkcjonowania obiektu hotelowego, w którym te prace są prowadzone.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości funkcjonowania wszelkich mediów w budynku, szczególnie w okresie 01.04.2019 – 31.05.2019. Tym samym wszelkie roboty związane z wykonywaniem przyłączy (w tym CO, energia, woda, ścieki) muszą zostać zrealizowane najpóźniej do 31.03.2019. O konieczności czasowego odłączenia mediów Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem włączenia instalacji w daną sieć.
3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć realizację przedmiotu zamówienia, w tym uzyskać ostateczną, bezwarunkową, prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w terminie do dnia 31.05.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
c) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2. Zamawiający wymaga brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym, co potwierdzone zostanie oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał przynajmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto, której przedmiotem była przebudowa lub rozbudowa budynku polegająca na pracach wielobranżowych (w tym pracach w branży elektrycznej oraz dotyczących instalacji wentylacji i klimatyzacji). Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie oraz terminowo, zgodnie z określającymi je warunkami technicznymi i prawidłowo ukończone. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem wymaganej roboty budowlanej w pełnym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą mogącą pełnić funkcję kierownika budowy w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.), jak i posiadającą co najmniej 2 –letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Dodatkowo osoba ta powinna posiadać wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum 5 pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub robót (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się dysponowaniem wymaganą osobą.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
2. W ramach zabezpieczenia należytego wykonania robót i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto podanej w ofercie, w następującej formie:
a) pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego; albo
b) gwarancji bankowej, w treści uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego; albo
c) gwarancji ubezpieczeniowej, w treści uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Oferent akceptuje, iż ww. dokumentacja projektowa stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, w związku z czym jej udostępnienie będzie uzależnione od zobowiązania się potencjalnego Oferenta do zachowania poufności. Oferent będzie zobowiązany do podpisu oświadczenia o poufności zgodnie z Załącznikiem nr 6. Dokumentacja będzie udostępniona w wersji elektronicznej – na wniosek potencjalnego Oferenta. Podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności wraz z prośbą o udostępnienie ww. dokumentów należy wysłać w formie mailowej na adres dyrektor@bwtrybunalski.pl wraz z (w formie skanu z informacją w temacie wiadomości „UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI – PODKLASZTORZE - STRYCH”). Dokumentacja zostanie przesłana na wskazany we wniosku adres email Oferenta w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia o zachowaniu poufności.

Warunki zmiany umowy

1. Dopuszcza się zmiany w umowie w następujących przypadkach:
a) Terminy wykonania robót przedłuża się ile przeszkoda spowodowana jest :
- przez okoliczność, za którą odpowiedzialny jest Zamawiający,
- przez siłę wyższą,
- przez wstrzymanie robót przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- zawieszenia robót przez Zamawiającego,
- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
Przedłużenie terminu wykonania robót nastąpi o tyle dni, ile trwała przeszkoda w ich wykonaniu bez możliwości ubiegania się o odszkodowanie przez Wykonawcę. Podstawą do przesunięcia terminu jest wniosek Wykonawcy dostarczony Zamawiającemu lub oświadczenie Zamawiającego o konieczności zawieszenia robót.
b) Zmiany podwykonawców - po akceptacji Zamawiającego.
c) Zmiany jakichkolwiek przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych, mających wpływ na realizację umowy.
d) Zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami - po akceptacji Zamawiającego.
e) Konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi złożyć następujące dokumenty:
a) uzupełniony formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
b) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (skan dokumentu potwierdzony „za zgodność z oryginałem”); pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy);
c) wykaz wykonanych robót budowlanych opracowany na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
d) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca należycie zrealizował roboty wskazane w załączniku nr 2 (listy referencyjne, opinie, protokoły odbioru itp. – skany dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem”); dokumenty potwierdzające wykonanie przez Wykonawcę robót muszą być wystawione przez bezpośrednich inwestorów, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu wystawiającego je i muszą posiadać datę ich wystawienia;
e) wykaz osób będących w dyspozycji Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
f) kopie odpowiednich dokumentów (m.in. uprawnień, dyplomu, referencji) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących potencjału kadrowego wskazanego w załączniku nr 3;
g) oświadczenie o braku powiązań, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;
h) oświadczenie o braku wykluczeń, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2) oraz wykaz osób będących w dyspozycji Wykonawcy (załącznik nr 3) składa Wykonawca, który potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim on sam wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 4) oraz oświadczenie o braku wykluczeń (załącznik nr 5) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny formalnej złożonych ofert, wg następujących kryteriów:
a) kompletność oferty, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie V niniejszego zapytania;
b) poprawność dokumentów tj. uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oferty (w tym dat, miejscowości, podpisów, pieczęci – jeśli dotyczy, potwierdzenia za zgodność z oryginałem);
c) spełnienie wymaganych warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie IV niniejszego zapytania.
2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone powyżej.
3. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
CENA – waga 100%
4. Opis sposobu przyznawania punktacji:
oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt; pozostałe oferty otrzymają punktację według wzoru:
C min
P = ----------------------- x 100
C n
C min – najniższa zaoferowana cena
C n – cena oferty badanej
P - liczba punktów przyznana ofercie
5. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w powyższym kryterium.
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia i ocenie oferty uzyskał największą ilość punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-HANDLOWE „TRYBUNALSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Generała Stefana Grota-Roweckiego 5

97-300 Piotrków Trybunalski

łódzkie , Piotrków Trybunalski

NIP

7710108124

Tytuł projektu

ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ HOTELU PODKLASZTORZE ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE KLASZTORNYM OPACTWA CYSTERSKIEGO W SULEJOWIE - OBIEKCIE NA EUROPEJSKIM SZLAKU CYSTERSKIM RADY EUROPY ORAZ WPISANYM PRZEZ PREZYDENTA RP NA LISTĘ POMNIKÓW HISTORII

Numer projektu

RPLD.06.02.01-10-0085/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Usługi Ogólnobudowlane mgr inż. Antoni Rek, ul. Jarzębinowa 27, 97-300 Piotrków Trybunalski (wpływ oferty: 07.12.2018, godz. 14.58; cena: 2.270.000,00 PLN netto + VAT = 2.792.100,00 PLN brutto)
Liczba wyświetleń: 372