Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż aparatury naukowo-badawczej do działu badawczo-rozwojowego firmy Meblomir

Data publikacji: 26.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-11-2018

Numer ogłoszenia

1145903

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, kuriera bądź dostarczona osobiście na adres: Ul. Namysłowska 7, 63-640 Bralin, woj. wielkopolskie, adres email: meblomir@meblomir.pl. w terminie do 05.11.2018r. do godz. 16:00 otwarcie ofert nastąpi 06.11.2018r. o godzinie 8:00 w siedzibie Zamawiającego przy ulicy ul. Namysłowska 7, 63-640 Bralin. woj. wielkopolskie

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:
meblomir@meblomir.pl

Dla ofert przesyłanych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera liczy się data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Wszelkie zapytania należy kierować wyłącznie w formie pisemnej drogą e-mail na adres: meblomir@meblomir.pl. Odpowiedzi zostaną udzielone drogą e-mail.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dotyczących składanych ofert znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

meblomir@meblomir.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Mirowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(62) 78 12 907

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż aparatury naukowo-badawczej do działu badawczo-rozwojowego firmy Meblomir zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: kępiński Miejscowość: Bralin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i montaż aparatury naukowo-badawczej do działu badawczo-rozwojowego firmy Meblomir zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatury naukowo-badawczej do działu badawczo-rozwojowego firmy Meblomir zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42000000-5 Rożne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie: do 26 listopada 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"MEBLOMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Warszawska 46A

98-400 Wieruszów

łódzkie , wieruszowski

Numer telefonu

+48 62 7812907

Fax

+48 62 7812907

NIP

5252134116

Tytuł projektu

Utworzenie działu badawczo-rozwojowego w firmie Meblomir, celem rozpoczęcia prac badawczych nad opracowaniem kompozytowych tapicerowanych mebli ogrodowych.

Numer projektu

RPWP.01.02.00-30-0036/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NAZWA: Allcomp Polska Sp. z o.o.
ADRES: ul. Krakowska 1, 40-391 Katowice
DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY: 5.11.2018 r.
CENA NETTO: 722 400,00 zł
CENA BRUTTO: 888 552,00 zł
Liczba wyświetleń: 350