Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup surowców o kodzie CPV:24300000-7 w związku z realizacja projektu „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC”urchasing of raw materials with code no. CPV:24300000-7 in relations to the project called: „Ceramizable composites project”

Data publikacji: 24.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-11-2018

Numer ogłoszenia

1145297

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

W przypadku zainteresowania nasza propozycją prosimy o przystąpienie do postępowania poprzez złożenie oferty drogą e-mailową na adres: anna.jankowska@anwil.pl lub pocztą na poniższy adres:
ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
Biuro Zakupów Anna Jankowska

If you are interested in our request for quotations, please join the tender procedurę via email: anna.jankowska@anwil.pl or sending the offer to the below address:
ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
Purchasing Department Anna Jankowska

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.jankowska@anwil.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Jankowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 24 202 14 15

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie dostawcy, który zrealizuje dostawy surowców o kodzie CPV:24300000-7 (Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne).
Uszczegółowione opisu surowców znajduje się w Załączniku nr 5.
The subject of the tender procedurę is choose a supplier who will deliver row materials with code CPV:24300000-7 (Basic organic and inorganic chemicals).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Włocławek Miejscowość: Włocławek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie dostawcy, który zrealizuje dostawy surowców
The subject of the tender procedurę is choose a supplier who will deliver row materials

Przedmiot zamówienia

Zakup surowców według Załacznika nr 5
Purchasing of raw materials according Enclosure no. 5

Kod CPV

24300000-7

Nazwa kodu CPV

Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferty należy złożyć do dnia 06.11.2018. Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie w formie e-mailowej na adres: anna.jankowska@anwil.pl. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą. Jednocześnie ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo odmowy udzielania odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn. Ewentualne pytania można zgłaszać do dnia 06.11.2018. Zakładany termin realizacji dostawy – preferowany termin 2 tygodnie od momentu otrzymania umowy.
The offer must be submitted by 06.11.2018. Please sen dany questions about additional information and explanations only in an electronic from through the e-mail: anna.jankowska@anwil.pl. An answer shall be provided in the same way. At the same time ANWIL S.A. reserves the right to refuse to provide an answer to sent questions without giving reasons. Any questions may be submitted by 06.11.2018. Estimated delivery date – preferable 2 weeks after receiving the contract.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wszystkie informacje zawarte są w Załączniku: “Zapytanie ofertowe”
Alla information are included in Enclosure “Request for quatation)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Toruńska 222

87-805 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

24 202 14 68

NIP

8880004938

Tytuł projektu

Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0022/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informujemy, że w związku z realizacją projektu „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC” (nr projektu POIR.01.02.00-00-0022/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I, Działanie 1.2 oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, ANWIL S.A. zakończył postępowanie na zakup surowców w ramach projektu: „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC”.
INFORMUJEMY, ŻE W OPARCIU O USTALONE KRYTERIA NAJWYŻSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW OTRZYMAŁY OFERTY:
Torrecid Poland Sp. z o.o
Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o.
Wybrane oferty wpłynęły do ANWIL S.A. w wyznaczonym terminie, zawierały wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty, nie zawierały wad formalnych warunkujących dopuszczenie do postępowania, w wyniku których zostały wybrane jako najkorzystniejsze.
Liczba wyświetleń: 253