Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa polegająca na dostawie środków farmakologicznych do wykonywania badań kolonoskopowych, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski” II postępowanie

Data publikacji: 22.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-10-2018

Numer ogłoszenia

1144740

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. - sekretariat
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań

o Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@open.poznan.pl . Przez ofertę należy rozumieć całość wymaganej dokumentacji.
o Ofertę należy sporządzić na papierze firmowym oferenta lub opatrzyć pieczątką firmową lub podpisem (imieniem i nazwiskiem) w przypadku osób fizycznych.
o Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
o Jeżeli Oferent będzie składał ofertę w wersji papierowej, to całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, w zabezpieczonym odpowiednio opakowaniu – zaklejona koperta -
z czytelnym dopiskiem: „Usługa polegająca na dostawie środków farmakologicznych do wykonywania badań kolonoskopowych, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski” II postępowanie. Nie otwierać przed dniem 30 października 2018 r. godz. 9:00.”
o Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy wynika, iż do reprezentowania upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby).
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania Oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie w oryginale podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
o Oświadczenia, o których mowa w Warunkach udziału w postępowaniu i Warunkach wykluczenia z postępowania mogą zostać ujęte w samej treści Oferty lub w postaci załączników do Oferty. W przypadku dołączanych dokumentów do Oferty należy ująć ich nazwy w Ofercie.
o Zamawiający może wezwać jednorazowo w wyznaczonym przez siebie terminie (minimum 2 dni roboczych) do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub uzupełnienia Oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@open.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Nowaczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

618518627

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje zakup i sukcesywną dostawę do magazynu Zamawiającego środków farmakologicznych do wykonywania badań kolonoskopowych, zgodnie z warunkami przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projekt pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski” zakłada zapobieganie dezaktywizacji zawodowej spowodowanej rakiem jelita grubego poprzez zwiększanie udziału w badaniach profilaktycznych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w Wielkopolsce.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje zakup i sukcesywną dostawę do magazynu Zamawiającego środków farmakologicznych do wykonywania badań kolonoskopowych, zgodnie z niżej przedstawionymi warunkami.
1. Wykaz środków farmakologicznych niezbędnych do wykonywania badań kolonoskopowych, zawierający rodzaj leku (nazwę), jego postać, jednostki dawki, formę opakowania oraz ilości potrzebne do realizacji całego projektu, zawarty został w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia musi posiadać termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie realizował zamówienie sukcesywnie, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.08.2020 r., według złożonego szczegółowego zamówienia w formie pisemnej – faksem lub e-mailem.
4. Wykonawca każdorazowo dostarczy zamówienie bezpłatnie, w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na produkt. Miejscem dostawy zamówienia jest magazyn OPEN SA przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu.
5. Oferent wskazuje w ofercie kwotę wynagrodzenia obejmującą sprzedaż i dostawę produktów leczniczych wymienionych w Załączniku nr 1 oraz wszystkie inne czynności nie wymienione powyżej, a które są niezbędne do wykonania zamówienia.
6. Cena usługi nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy.
7. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy sprawnej i terminowej współpracy, a także pozostawania w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym z Zamawiającym.
8. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wystawieniu faktury za dostarczone produkty lecznicze.

Kod CPV

33600000-6

Nazwa kodu CPV

Produkty farmaceutyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie świadczona od momentu podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent przedstawi, że posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi.
Na etapie składania ofert wystarczy złożyć oświadczenie, natomiast przedłożenie odpowiednich zezwoleń będzie wymagane po wyborze Wykonawcy zamówienia, na etapie podpisywania umowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty lub osoby, które nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji Przedmiotu zamówienia przez Oferenta podwykonawcy.
o Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego.
o Oferta musi w pełni odpowiadać Zapytaniu ofertowemu, zawierać wszystkie informacje wskazane w Zapytaniu ofertowym i udzielać odpowiedzi na wskazane sprawy.
o Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym ponosi podmiot składający ofertę.
o Umowy z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, zostaną zawarte po pełnym przeprowadzeniu procedury wyboru Wykonawców.
o Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną
na adres: sekretariat@open.poznan.pl nie później niż na 2 (dwa) dni przed terminem złożenia ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i zastosowane wagi:
1. Cena oferty 100%

Razem 100%

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach (metodologia liczenia punktów):
1. Cena oferty
Ilość punktów dla oferty ocenianej = cena najniższa spośród złożonych ofert / cena z oferty ocenianej x 100% x 100 punktów

W postępowaniu ofertowym brane będą pod uwagę jedynie oferty w sposób pełny odpowiadające treści Zapytania ofertowego, tzn. oferta zawierać musi ustosunkowanie się Oferenta do każdego z punktów przedstawionych powyżej.

Wykluczenia

Oferent nie może być podmiotem/osobą powiązanym/ą osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Kazimierza Wielkiego 24/26

61-863 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

+48618518627

Fax

+48618518627

NIP

7831708018

Tytuł projektu

Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski

Numer projektu

RPWP.06.06.01-30-0022/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 270