Strona główna
Logo unii europejskiej

Doposażenie I LO w pomoce dydaktyczne

Data publikacji: 17.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-10-2018

Numer ogłoszenia

1143773

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: „Doposażenie I LO w pomoce dydaktyczne". Nie otwierać przed godz. 15:00 dnia 24 października 2018 r.” Na kopercie należy podać dane Wykonawcy (nazwa, adres, telefon, adres e-mail). Ofertę można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail kmikluszka@1lo.rzeszow.pl w tytule wiadomości wskazując „Doposażenie I LO w pomoce dydaktyczne"
Miejsce składania ofert: I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, ul. 3 Maja 15, 35-030 Rzeszów, Sekretariat pok. nr 29.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kmikluszka@1lo.rzeszow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Mikluszka, Agnieszka Śliwińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609051311, 17 74 82 820

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Doposażenie pracowni chemicznej, fizycznej, biologicznej w sprzęt i pomoce do realizacji zajęć metodą eksperymentu, doświadczenia, aby proces kształtowania kompetencji kluczowych mógł być efektywnie realizowany i wdrażany metodami aktywnymi

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej w ramach projektu „Kształcimy nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum w Rzeszowie ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Doposażenie I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni chemicznej, fizycznej, biologicznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 Formularz cenowy do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39 16 20 00 – 5 Pomoce naukowe 
39 16 21 10 – 9 Sprzęt dydaktyczny
24 000000 – 4 Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 30 dni dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę. Zmiany mogą być dokonane w razie: 1) wystąpienia siły wyższej,
2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
3) jeżeli nastapi zwiekszenie zakresu przedmiotu umwy wraz ze wzrostem należnego wykonawcy wynagrodzenia
4) wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy.
5) zmiany dotyczące przedmiotu umowy, w tym w przypadku:
a) niedostępności na rynku sprzętu i/lub oprogramowania wskazanego w ofercie, spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku sprzętu i/lub oprogramowania – dopuszczalne jest dostarczenie sprzętu i/lub oprogramowania o parametrach nie gorszych niż parametry oferowanych sprzętów i/lub oprogramowania wykazanych w ofercie,
b) pojawienia się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji sprzętu,
c) pojawienie się nowszej technologii w zakresie przedmiotu umowy pozwalającej na osiągnięcie lepszej wydajności sprzętu lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
6) zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, mająca wpływ na termin wykonania umowy przez Wykonawcę w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w§ 3, ust. 1 niniejszej umowy.
7) Zmiany, o których mowa mogą nastąpić w przypadku poinformowania o okolicznościach uzasadniających ich wprowadzenie, pisemnie lub drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę do dokonania zmiany.
8)Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem stron, sporządzonym na piśmie.
9) Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych stanowiącye załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Forma dokumentu: oryginał 
2. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
3. Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
4. Pełnomocnictwo. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.

Zamówienia uzupełniające

Wykonawca przewiduje zamówienia uzupełniające

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena 80%
Cena najniższa
P1 = ---------------------- x 100 x 80%
Cena badana
2. Dodatkowy okres gwarancji 20%
Najwyższa liczba punktów, jakie można uzyskać to 20 pkt.
20 punktów otrzyma oferta wykonawcy oferująca dodatkowy 12 miesięczny okres gwarancji ponad wymagany przez Zamawiającego.
10 punktów otrzyma oferta wykonawcy oferująca dodatkowy 6 miesięczny okres gwarancji ponad wymagany przez Zamawiającego.
0 punktów otrzyma oferta wykonawcy oferująca krótszy niż 6 miesięczny okres gwarancji ponad wymagany przez Zamawiającego.
Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów realizacja przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego nie może być udzielona podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTO RZESZÓW/ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. S. KONARSKIEGO W RZESZOWIE

Adres

3 Maja 15

35-030 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

177482820

Fax

177482830

NIP

8131106766

Tytuł projektu

Kształcimy nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum

Numer projektu

RPPK.09.02.00-18-0004/17-00
Liczba wyświetleń: 104