Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup wartości niematerialnych i prawnych/zakup autorskiego prawa majątkowego lub licencji (sublicencji) na specjalistyczne oprogramowanie komputerowe - zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie oprogramowania: 1 interaktywnego narzędzia testowo-ankietowego wskazującego na możliwość występowania u dziecka trudności w nauce.

Data publikacji: 11.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1142718

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 29.11.2018 r. termin składania ofert został wydłużony do 07.12.2018 r. do godz. 9.00.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce i forma składania ofert - ofertę należy złożyć:
w wersji papierowej - w postaci pisemnej – osobiście/pocztą, w zamkniętej kopercie wskazując dane Zamawiającego i Wykonawcy wraz z dopiskiem ,,Dotyczy Zapytania ofertowego: Znak sprawy PI/ZO/ZK-4/2018”
a) Miejsce złożenia oferty w wersji papierowej:
Euro-Forum Marek Gudków
ul. Graniczna 4/7,8, 20-010 Lublin, II piętro
z uwzględnieniem godzin pracy sekretariatu EURO-FORUM:
tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.gudkow@euro-forum.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Gudków – koordynator projektu tel. 502 739 204

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Gudków – koordynator projektu tel. 502 739 204, e-mail: a.gudkow@euro-forum.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wartości niematerialnych i prawnych/zakup autorskiego prawa majątkowego lub licencji (sublicencji) na specjalistyczne oprogramowanie komputerowe - zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie oprogramowania: interaktywnego narzędzia testowo-ankietowego wskazującego na możliwość występowania u dziecka trudności w nauce dla dzieci w wieku 6-10 lat i 10-13 lat w ramach projektu ,,Portal internetowy w obszarze edukacji online służący podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu".

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup w ramach projektu: Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R poprzez stworzenie Portalu internetowego w obszarze edukacji online służącego podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu do 31.07.2019. Platforma wdrażana w ramach projektu będzie pierwszym na rynku polskim kompleksowym rozwiązaniem edukacyjnym służącym podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu w oparciu o materiały edukacyjne online dostosowane do potrzeb tych dzieci na podstawie wyników badań.
W wyniku realizacji projektu zostaną wdrożone wyniki prac B+R, na podstawie których powstanie nowy produkt - portal internetowy umożliwiający wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu jako rozwiązania prowadzącego do wspomagania procesu uczenia się w zakresie przede wszystkim poprawy umiejętności czytania, pisania oraz w zakresie umiejętności matematycznych, a także określenia zasad tworzenia scenariuszy merytorycznych i technicznych ćwiczeń interaktywnych dla optymalizowania wyników w nauczaniu przedmiotowym w ramach wybranych przedmiotów u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wartości niematerialnych i prawnych/zakup autorskiego prawa majątkowego lub licencji (sublicencji) na specjalistyczne oprogramowanie komputerowe - zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie oprogramowania: interaktywnego narzędzia testowo-ankietowego wskazującego na możliwość występowania u dziecka trudności w nauce dla dzieci w wieku 6-10 lat i 10-13 lat w ramach projektu ,,Portal internetowy w obszarze edukacji online służący podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu".

Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówienia w postaci całościowego zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie oprogramowania: interaktywnego narzędzia testowo-ankietowego wskazującego na możliwość występowania u dziecka trudności w nauce (1 narzędzie).
Narzędzie adresowane jest do rodzica/nauczyciela/terapeuty i będzie odpowiadało strukturze jak poniżej.
Celem diagnozy w każdej z części jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy w danym obszarze istnieje możliwość występowania dysfunkcji?
Narzędzie diagnostyczne będzie składało się z 7 części testowo-ankietowych funkcjonujących na dwóch poziomach:
I – diagnoza wstępna (1 część testowo-ankietowa – nadrzędna) – stawiana na podstawie odpowiedzi udzielanych przez rodzica/nauczyciela/terapeutę, zmierzająca do odpowiedzi na pytanie – czy u dziecka/ucznia zachodzi podejrzenie występowania zjawiska DYSLEKSJI? wraz z systemem punktacji oraz interpretacją/zaleceniem.
II – diagnozy ukierunkowanej - stawianej na podstawie odpowiedzi udzielanych przez rodzica/nauczyciela/terapeutę ukierunkowanej na obszary A, B i C (6 części testowo-ankietowych łącznie) zgodnie z tabelą zmieszczona w ZO

Po stronie Wykonawcy w ramach każdej z części 1-7 narzędzia testowo-ankietowego leży:
- ułożenie pytań/zagadnień,
- zaprojektowanie systemu punktacji,
- przypisanie systemu punktacji do pytań i opisów wynikowych,
- opracowanie wbudowanego systemu liczenia punktów, opisów diagnozujących oraz systemu kierowania informacji zwrotnej do adresata.

Narzędzie diagnostyczne ma zostać wykonane w postaci interaktywnej. Użytkownik otrzyma automatycznie informację zwrotną opracowaną na podstawie udzielonych odpowiedzi.
Realizacja części 1-7 narzędzia testowo-ankietowego może kończyć się odesłaniem do poradni specjalistycznej lub/i produktu sprzedażowego.
Przedmiot zamówienia stanowiący diagnostyczne narzędzie interaktywne zostanie opracowany w ramach trzech etapów:
I ETAP – opracowanie merytoryczne i techniczne narzędzia testowo-ankietowego w części 1-7
II ETAP – wykonanie części 1-7 narzędzia testowo-ankietowego
III ETAP – weryfikacja w drodze realizacji testów części 1-7 narzędzia testowo-ankietowego

Każda z części 1-7 testowo-ankietowej narzędzia diagnostycznego oparta będzie o zasady określone na podstawie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych zgodnie z Załącznikiem - Sprawozdaniem z badań B+R.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia: 31/03/2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

F. POSIADANIE UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Weryfikacja na podstawie: Oświadczenia na formularzu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

B. DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY - wykonanie min. 2 usług dotyczących wykonania zadań interaktywnych, o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 % wartości brutto oferty składanej w ramach niniejszego zapytania.
Weryfikacja na podstawie: Załącznika nr 9 – Wykazu usług wykonanych przez Wykonawcę oraz dokumentu/dokumentów poświadczających wykonanie przez Wykonawcę 2 usług o określonym zakresie i wartości.

Potencjał techniczny

zgodnie z treścią ZO

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca w ramach potencjału kadrowego może wykazać nie więcej niż jedną osobę na każde z 2 stanowisk (I. A i I. B) spełniającą wymagania jak poniżej:

DOTYCZY: I. A. TWÓRCA ZADAŃ INTERAKTYWNYCH
Wykonawca zobowiązany jest udokumentować dysponowanie jedną osobą – Twórcą zadań interaktywnych - spełniającą wymagania jak poniżej:

I. A.1 - posiada wykształcenie wyższe oraz umiejętności i wiedzę do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym kwalifikacje do pracy w obszarze związanym z diagnozowaniem dysleksji
Weryfikacja na podstawie: kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz CV jednoznacznie opisującego posiadane umiejętności, wiedzę, doświadczenie zawodowe – zgodnie z Załącznikiem nr 2.I.

I. A.2 - posiada min. 3 lata doświadczenia w tworzeniu materiałów interaktywnych
Weryfikacja na podstawie: CV jednoznacznie opisującego posiadane umiejętności, wiedzę, doświadczenie zawodowe – zgodnie z Załącznikiem nr 2.I.

I. A.3 – udokumentuje wykonanie zadań interaktywnych min. 200 interakcji pick one, pick many, spełniających poniższe parametry techniczne określone w treści ZO
Weryfikacja na podstawie: wykazu doświadczenia w treści Załącznika nr 3.I. poprzez dokumentowane wykonana zadań interaktywnych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. I. A.3. i dokumentów potwierdzających wykazane doświadczenie, np. umowy lub referencje itp.

I. A.4 - znajomość programów do tworzenia części testowo-ankietowych
Weryfikacja na podstawie: wykazu programów, w których wykonane były zadania interaktywne wymienione w wykazie doświadczenia (Załącznik nr 3.I.) oraz dołączonych do oferty na płycie DVD min. 1 fragment części testowo-ankietowej wykonanej w podanych programach, spełniających wymagania określone w szczegółowej specyfikacji przedmiotu zamówienia, a nie stanowiących elementu realizacji danej części przedmiotu zamówienia.

I. A.5 - dostępność w okresie realizacji przedmiotu zamówienia i wyrażenie zgody na dysponowanie przez Wykonawcę
Weryfikacja na podstawie: oświadczenia o dostępności w okresie realizacji zamówienia i zgodzie na dysponowanie podpisanej przez Twórcę zadań interaktywnych (stanowiącego Załącznik nr 4.I. do niniejszego zapytania ofertowego) lub kopii obowiązującej na dzień złożenia oferty umowy zawartej przez Wykonawcę z daną osobą.
Wykonawca ma możliwość dokonywania zmian na ww. stanowisku przed i w trakcie realizacji umowy z Wykonawcą, za zgodą Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi spełnić wymagania dla danego stanowiska i je udokumentować zgodnie z opisem powyżej, co będzie podlegało ocenie Zamawiającego.

DOTYCZY: II. A. AUTOR TREŚCI MERYTORYCZNYCH

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować dysponowanie jedną osobą – Autorem treści merytorycznych - spełniającą wymagania jak poniżej:

II. A.1 - posiada wykształcenie wyższe, minimum 3-letnie doświadczenie w diagnozowaniu/pracy z dziećmi, u których stwierdzono trudności w uczeniu się o różnym podłożu
Weryfikacja na podstawie: kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz CV jednoznacznie opisującego posiadane umiejętności, wiedzę, doświadczenie zawodowe – zgodnie z Załącznikiem nr 2.II.

II.A.2. – przestawi w treści Załącznika nr 3.II. przebieg min. 3-letniego doświadczenia w diagnozowaniu/pracy z dziećmi, u których stwierdzono trudności w uczeniu się o różnym podłożu
Weryfikacja na podstawie: wykazu doświadczenia w treści Załącznika nr 3.II. i dokumentów potwierdzających wykazane doświadczenie, np. umowy lub referencje itp.

II.A.3 - dostępność w okresie realizacji przedmiotu zamówienia i wyrażenie zgody na dysponowanie przez Wykonawcę
Weryfikacja na podstawie: oświadczenia o dostępności w okresie realizacji zamówienia i zgodzie na dysponowanie podpisanej przez Autora treści merytorycznych (stanowiącego Załącznik nr 4.II. do niniejszego zapytania ofertowego) lub kopii obowiązującej na dzień złożenia oferty umowy zawartej przez Wykonawcę z daną osobą.
Wykonawca ma możliwość dokonywania zmian na ww. stanowisku przed i w trakcie realizacji umowy z Wykonawcą, za zgodą Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi spełnić wymagania dla danego stanowiska i je udokumentować zgodnie z opisem powyżej, co będzie podlegało ocenie Zamawiającego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

G. ZNAJDOWANIE SIĘ W SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ
zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach
Weryfikacja na podstawie: Oświadczenia na formularzu ofertowym.

Dodatkowe warunki

DODATKOWO WYMAGANE JEST WNIESIENIE WADIUM W KWOCIE 1 000 PLN, tj.:
a. Zamawiający ustala wadium w niniejszym postępowaniu ofertowym na poziomie 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium należy opłacić najpóźniej do dnia określonego w terminie składania ofert do niniejszego Zapytania ofertowego.
b. Wadium należy wpłacić przelewem bankowym na rachunek Zamawiającego nr 58 1020 3150 0000 3602 0100 6675 W tytule należy wpisać: Wadium - zapytanie ofertowe Znak sprawy PI/ZO/ZK-4/2018
c. Jako datę wpłaty wadium przyjmuje się datę księgowania wadium na rachunku Zamawiającego.
d. Do oferty należy dołączyć dowód potwierdzający wniesienie wadium.
e. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej (lub unieważnieniu postępowania) – z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy na realizację zamówienia.
f. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
g. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie i niniejszym Zapytaniu ofertowym;
2) zawarcie umowy na realizację zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
h. Zamawiający zwraca wadium na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku:
a) rozwiązania lub zmiany umowy lub /i wniosku o dofinansowanie Projektu, która wiąże Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą – dostosowaniu ulegną te elementu umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą /wnioskiem o dofinansowanie
b) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian umów podpisanych przez Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą.
c) zmiany adresu/danych identyfikacyjnych Zamawiającego/Wykonawcy.
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
e) konieczności likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
f) W przypadku zaistnienia siły wyższej lub niesprzyjających warunków uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie prac zgodnie z Umową możliwa jest w szczególności zmiana:
i. zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy i/lub
ii. terminu realizacji przedmiotu Umowy i/lub
iii. sposobu i/lub metody realizacji przedmiotu Umowy.
g) W przypadku zaistnienia innych okoliczności, bez względu na ich charakter, w tym także leżących po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami możliwa jest w szczególności zmiana:
i. zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy i/lub
ii. terminu realizacji przedmiotu Umowy i/lub
iii. sposobu i/lub metody realizacji przedmiotu Umowy i /lub
iv. Wynagrodzenia.
h) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania..
2. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania.
3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:
1) Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego - Formularz oferty Wykonawcy wraz z wymaganymi załącznikami.
2) Dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeśli dotyczy.
3) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych – jeśli dotyczy.
4) Załącznik nr 2.I. do niniejszego zapytania ofertowego – CV Twórcy zadań interaktywnych wraz załącznikami.
5) Załącznik nr 2.II. do niniejszego zapytania ofertowego – CV Autora Treści Merytorycznych wraz z załącznikami.
6) Załącznik nr 3.I. do niniejszego zapytania ofertowego - wykaz doświadczenia Twórcy zadań interaktywnych wraz z załącznikami
7) Załącznik nr 3.II. do niniejszego zapytania ofertowego - wykaz doświadczenia Autora treści merytorycznych wraz załącznikami
8) Załącznik nr 4.I. do niniejszego zapytania ofertowego - oświadczenie o dostępności w okresie realizacji zamówienia i zgodzie na dysponowanie podpisanej przez Twórcę zadań interaktywnych lub kopia aktualnie obowiązującej umowy zawartej przez Wykonawcę z daną osobą - Twórcą zadań interaktywnych.
9) Załącznik nr 4.II. do niniejszego zapytania ofertowego - oświadczenie o dostępności w okresie realizacji zamówienia i zgodzie na dysponowanie podpisanej przez Autora Treści Merytorycznych lub kopia aktualnie obowiązującej umowy zawartej przez Wykonawcę z daną osobą - Autora Treści Merytorycznych.
10) Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego - Oświadczenie dotyczące zobowiązania się do uczestniczenia we wspólnych spotkaniach z Zamawiającym.
11) Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego - Oświadczenie dotyczące okresu gwarancji.
12) Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
13) Dowód wniesienia wadium.
14) Załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego – wykaz usług wykonanych Wykonawcę wraz z załącznikami
15) Komplet załączników E1, E2a, E2b wraz z płytą DVD
Jednocześnie Umowa o zachowaniu poufności stanowiąca integralną część oferty (stanowiąca Załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego) winna zostać dostarczona Zamawiającemu przed złożeniem oferty zgodnie z pkt III niniejszego zapytania.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o spełnienie warunków wymienionych w części IV niniejszego Zapytania wyłącznie spośród ofert nieodrzuconych.

Oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione według następujących kryteriów:
CENA (70%), OKRES GWARANCJI (30%).

1. Kryterium CENA: maksymalnie 70 pkt

W ramach kryterium CENA maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

Cena najniższa
CENA = ------------------------------ x 70 pkt
Cena oferty badanej

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami (w tym podatek VAT) i obciążeniami ze strony Wykonawcy.

2. Kryterium OKRES GWARANCJI: maksymalnie 30 pkt

W ramach kryterium OKRES GWARANCJI oferta otrzyma ilość punktów odpowiadającą zadeklarowanemu przez Wykonawcę okresowi gwarancji na zasadach jak poniżej:
Okres gwarancji Liczba punktów
12 miesięcy 0 pkt
Powyżej 12-24 miesiące 15 pkt
Powyżej 24-36 miesięcy 30 pkt

Łączna punktacja będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryterium CENA oraz OKRES GWARANCJI.

Maksymalna możliwa do przyznania punktacja – 100 pkt.

Zamawiający na podstawie łącznej liczby przyznanych punktów sporządzi listę rankingową i wybierze ofertę, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty.

W sytuacji, gdy sporządzona lista rankingowa nie pozwoli na wyłonienie Wykonawców lub też złożone oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, ale nie przekroczy wartości 115% wartości przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia w budżecie projektu, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji, przy czym do negocjacji zaprosi w pierwszej kolejności tego Wykonawcę, który uzyskał najwięcej punktów na liście rankingowej.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. Wykonawcę będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.

b. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.

c. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.

d. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.
e. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.

f. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.

g. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.

h. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544).
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.

i. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego, bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów/płyty DVD potwierdzających spełnienie w/w warunków.

Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia-nie spełnia, działa – nie działa.

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EURO-FORUM MAREK GUDKÓW

Adres

Graniczna 4/7, 8

20-010 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

81 534 95 72

Fax

81 534 95 72

NIP

9461233250

Tytuł projektu

Portal internetowy w obszarze edukacji online służący podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0288/16-00

Inne źródła finansowania

Wkład własny

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 262