Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych i egzaminów na prawo jazdy kategorii C, D i C+E z kwalifikacjami wstępnymi przyspieszonymi

Data publikacji: 10.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-10-2018

Numer ogłoszenia

1142321

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura Zamawiającego:
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ul. Lwowska 57,
22-400 Zamość
do dnia 22.10.2018 roku do godz.10.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Stopa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

846775639

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy który przeprowadzi szkolenia
dla Uczestników projektu „Aktywność – droga do włączenia społecznego” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, prawo jazdy kategorii:
• C, C+E oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej dla 3 Uczestników Projektu;
• D oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej dla 1 Uczestniczki Projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Zamość Miejscowość: Zamość

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeszkolenie 4 uczestników Projekt „Aktywność – droga do włączenia społecznego” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie prawo jazdy wybranych kategorii.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń oraz egzaminów, z niżej wymienionych kategorii prawa jazdy :
• C, C+E oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej dla 3 Uczestników Projektu;
• D oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej dla 1 Uczestniczki Projektu.

Kod CPV

80411200-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkół nauki jazdy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80411100-9 – Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia kursów w terminie od chwili podpisania umowy do 28 lutego 2019 r.
Data rozpoczęcia szkoleń zostanie uzgodniona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu zajęć.
Terminy i godziny spotkań będą dostosowane do potrzeb i możliwości Uczestników projektu.
Oferent powinien prowadzić zajęcia w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg uzgodnionego harmonogramu. Oferent nie wprowadza żadnych zmian w harmonogramie bez zgody Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia – Zamawiający wymaga kopii wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia. Kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wiedza i doświadczenie

Posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu kursów wskazanych w przedmiocie zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, przeprowadził co najmniej 1 szkolenie dla grupy 2 – osobowej w zakresie prawa jazdy kategorii C, D i C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C, D i C+E (Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentów oddzielnie dla każdej z ww. typów prawa jazdy oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej)

Potencjał techniczny

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prowadzenia szkoleń będących przedmiotem zamówienia tj. miejscem do prowadzenia kursu ze wskazaniem warunków lokalowych do prowadzenia wykładów, warunków socjalnych oraz wyposażeniem dydaktycznym, placem manewrowym oraz pojazdami odpowiednimi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) jednym pojazdem w zakresie kategorii C,
b) jedną przyczepą w zakresie kategorii C+E,
c) jednym autobusem w zakresie kategorii D,
d) miejscem do zajęć praktycznych przeznaczonym do jazdy w warunkach specjalnych, składającym się z elementów infrastruktury zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 roku, poz. 151) w zakresie kwalifikacji wstępnej,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby kadra zaangażowana w prowadzenie szkolenia posiadała wykształcenie min. średnie, min. 2 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia prowadzonego
w ramach Projektu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości, nie zalegają
z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Warunki zmiany umowy

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć harmonogramu realizacji umowy
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć,
z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

2. Oferent ma obowiązek dołączenia do oferty stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania:
• oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego);
• formularz ofertowy wraz z oświadczeniami, załącznik nr 2
• wykaz doświadczenia zawodowego poprzez zrealizowane szkolenia w okresie ostatnich trzech lat, tj. 36 miesięcy do daty upublicznienia zapytania ofertowego (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
• wykaz pojazdów (załącznik nr 5) dla każdego z rodzajów szkoleń na prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
• wydruk CEIDG lub KRS obowiązujący na dzień wystawienia oferty
tj. nie później niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – oryginał do wglądu przed podpisaniem umowy – dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
• potwierdzenie wpisu do RIS (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy)
• kopia wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia wartości zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - ocena formalna i II etap - ocena merytoryczna.
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Ocena formalna ma na celu sprawdzenie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści zapytania ofertowego.
4. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
a. oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
b. do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów,
c. oferta nie jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego.
5. Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej
i wyboru oferty najkorzystniejszej.
6. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty
w oparciu o następujące kryteria:
A) Cena brutto za przeprowadzenie kursu – 80%
B) Doświadczenie – 20%

Ad. a)
Sposób przyznawania punktacji za kryterium cena (C)
1. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
C = (C1: C 2) x 80%
gdzie:
C – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
C 1 – cena najniższa spośród ważnych ofert
C 2 – cena badanej oferty

2. Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Oprócz Ceny brutto za przeprowadzenie kursu należy oddzielnie podać cenę za egza-min zewnętrzny (państwowy).

5. Wykonawca dołącza Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

Ad. b)
Sposób przyznawania punktacji za kryterium – doświadczenie (D):
1. W kryterium doświadczenie ocenie podlegać będzie liczba osób przeszkolonych przez Wykonawcę w zakresie tematycznym, na który składana jest oferta w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to od momentu rozpoczęcia działalności).
2. Punkty będą przyznawane za przeszkolenie co najmniej 2 osób w zakresie tematycz-nym, na który składana jest oferta.
3. Punkty przyznawane za kryterium „doświadczenie” będą liczone następująco:

Liczba przeszkolonych osób Liczba przyznanych punktów
0-11 0
12-20 2
21-30 4
31-40 6
41-50 8
51-60 9
61-70 10
71-80 12
81-90 14
91-100 16
101-110 18
Powyżej 110 20
4. Ocena kryterium doświadczenie będzie dokonywana w oparciu o załączony do oferty wykaz przeprowadzonych kursów/szkoleń z uwzględnieniem liczby przeszkolonych osób według wzoru z załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia oferent złoży referencje z zakończonych szkoleń od zleceniodawców i/lub wystawione faktury za przeprowadzone szkolenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to od momentu rozpoczęcia działalności)

7. Końcowa ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych za: kryterium - Cena (C) oraz kryterium – Doświadczenie (D). Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (łącznie za dwa kryteria).

8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadaniu, co najmniej 10 udziałów lub akcji;
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ZAMOŚĆ/MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU

Adres

Lwowska 57

22-400 Zamość

lubelskie , Zamość

Numer telefonu

846393374

Fax

846775640

NIP

9222697472

Tytuł projektu

Aktywność - droga do włączenia społecznego

Numer projektu

RPLU.11.01.00-06-0095/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zub Marian, ul. Gminna 25 B, 22-400 Zamość
Data wpłynięcia ofert: 2018-10-22
Cena: 23 155,00
Liczba wyświetleń: 277