Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 590 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Parsęcko

Data publikacji: 08.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-10-2018

Numer ogłoszenia

1141928

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składać można od dnia następującego po dacie upublicznienia – dacie umieszczenia zapytania na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (to jest, od dnia 09-10-2018 r.).
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23-10-2018 r. (Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego).
Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
Kopalnia Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański Spółka Jawna, Parsęcko 98B, kod pocztowy 78-400 Szczecinek
(a) osobiście, w formie papierowej, pod adresem do korespondencji Zamawiającego, w dni robocze w godzinach 8.00-16.00
(b) pocztą/kurierem, w formie papierowej, na adres do korespondencji, w dni robocze w godzinach 8.00-16.00
(c) na adres e-mail Zamawiającego: biuro@ksm-parsecko.pl
Oferta składana osobiście lub pocztą/kurierem musi być złożona w formie papierowej, podpisana na każdej stronie (parafka), ponumerowana i trwale spięta, w kopercie z dopiskiem „Oferta – budowa farmy fotowoltaicznej”.
Oferta składana na wskazany adres e-mail Zamawiającego musi zostać złożona w formie skanu oferty papierowej, podpisanej na każdej stronie (parafka) i ponumerowanej. W temacie e-mail’a należy wpisać „Oferta – budowa farmy fotowoltaicznej”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@ksm-parsecko.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Mroczek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604-272-323

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 589,68 kWp, zgodnie z projektem pn: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 590 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Parsęcko”, zgodnym z wnioskiem o dofinansowanie nr RPZP.02.10.00-32-B186/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.
Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane, dostawę i montaż elektrowni fotowoltaicznej wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, uruchomieniem, a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy opisane w „przedmiocie zamówienia” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Parsęcko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest kompleksowa budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 589,68 kWp, zgodnie z projektem pn: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 590 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Parsęcko”, zgodnym z wnioskiem o dofinansowanie nr RPZP.02.10.00-32-B186/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie urządzeń oraz kompleksowe wybudowanie nowej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 589,68 kWp zgodnie z treścią poniższego zapytania ofertowego oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 527/2018 z dnia 27-09-2018 r.
Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano pozwolenie na budowę nr 527/2018 z dnia 27-09-2018 r (stanowiące Załącznik numer 8 do niniejszego Zapytania Ofertowego). Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy pozwolenie na budowę z klauzulą „ostateczne”, w terminie: przed podpisaniem umowy.
Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje kompleksowe wybudowanie nowej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 589,68 kWp zgodnie z Projektem Budowlanym „Elektrownia Fotowoltaiczna o mocy 589,68 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Projekt Budowlany udostępniony jest jako Załącznik numer 9 do niniejszego Zapytania Ofertowego) Wykonawca zrealizuje również przyłącze wraz z układem wyprowadzenia mocy z generacji do sieci OSD z uwzględnieniem konsumpcji energii na potrzeby własne zakładu oraz przebudowę wewnętrznej sieci energetycznej dla celów funkcjonowania przedmiotowej farmy fotowoltaicznej, zgodnie z opisem poniżej (Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć do Wykonawcy projekt dla danej części zadania [przyłącze i wyprowadzenie mocy] oraz złożyć zgłoszenie robót budowlanych do dnia 30-11-2018 r.).

Skrócony opis przedmiotu zamówienia.
Kompleksowe wybudowanie nowej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 589,68 kWp, w tym w szczególności:
1. Wykonanie robót budowlanych: prac ziemnych i ogólnobudowlanych niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania, w tym przygotowanie terenu budowy dla posadowienia farmy fotowoltaicznej;
2. Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod panele PV (zgodnie z Projektem Budowlanym);
3. Dostawa i montaż ogrodzenia terenu elektrowni (zgodnie z Proj. Bud.);
4. Dostawa i montaż instalacji alarmowej (zgodnie z Proj. Bud.);
5. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych – zaprojektowano 2 106 szt. polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o jednostkowej mocy 280W, posiadających certyfikat zgodności z normami, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą (zgodnie z Proj. Bud. i zgodnie z wymaganiami Operatora Sieci Elektroenergetycznej);
6. Dostawa i montaż inwerterów – 10 szt. inwerterów fotowoltaicznych o mocach znamionowych 50 kW 2 MPPT (zgodnie z Proj. Bud. i zgodnie z wymaganiami OSE);
7. Okablowanie (obwody DC i obwody AC) (zgodnie z Proj. Bud.);
8. Dostawa i montaż oświetlenia terenu (zgodnie z Proj. Bud.);
9. Dostawa i montaż instalacji CCTV (zgodnie z Proj. Bud.);
10. Instalacja uziemień (zgodnie z Proj. Bud.);
11. Dostawa i montaż systemu SKADA (zgodnie z Proj. Bud.);
12. Dostawa i montaż stacji transformatorowej (zgodnie z Proj. Bud.);
13. Dostawa i montaż pozostałych elementów zgodnie z Proj. Bud.;
14. Wykonanie przyłącza wraz z układem wyprowadzenia mocy z generacji do sieci OSD - Celem pośredniego wyprowadzenia mocy z projektowanej elektrowni słonecznej należy zainstalować kontenerowy, pośredni punkt dystrybucyjny przy elektrowni w co najmniej 3-polową rozdzielnicę SN-15kV w układzie LTL (+rezerwa miejsca pod dodatkowe pole liniowe) w izolacji z gazu SF6, transformator olejowy Al./Al. o mocy min. 1000kVA i zestawem wymaganych zabezpieczeń. Ponadto wymaga się zabudowy głównego wyłącznika na szynach nn-0,4kV wraz z zestawem co najmniej 5 rozłączników listwowych o prądzie 400A i dwoma kompletami przekładników prądowych. Obiekt winien być wyposażony w lokalną kompensację mocy biernej pojemnościowej o mocy i stopniach dostosowanych do charakteru obiektu a także kontrolny układ pomiarowy. [szerszy opis w Zał 1 SIWZ]
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia jak i załącznikach użyto nazw własnych – oferent może zaproponować inne rozwiązania o równoważnych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych.

Kod CPV

09332000-5

Nazwa kodu CPV

Instalacje słoneczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45 000 000-7 Roboty budowlane
09 331 200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45 231 000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45 232 221-7 Podstacje transformatorowe
45 310 000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45 315 300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45 317 200-3 Instalowanie transformatorów elektrycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca wykona przedmiot umowy, z usunięciem usterek i wad, w terminie nie później niż do dnia 30.04.2019 r.
Harmonogram realizacji zamówienia:
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokument potwierdzający możliwość rozpoczęcia prac (prawomocne pozwolenie na budowę) oraz przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie (nie później niż) do dnia 15-11-2018 r.;
2. termin rozpoczęcia robót budowlanych – w uzgodnieniu z Zamawiającym, jednakże nie później niż 30-11-2018 r.;
3. planowany termin wykonania robót budowlanych oraz montaż instalacji – w terminie do dnia 31-03-2019 r.;
4. planowany termin wykonania przyłącza elektrycznego, usunięcia ewentualnych usterek i wad, dokonania skutecznego rozruchu elektrowni za wyjątkiem uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagane) – w terminie (nie później niż) do dnia 30-04-2019 r.
Terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie ono wymagane) nie wlicza się do terminu wymienionego powyżej i należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie zgodnie z terminami określonymi w odpowiednich przepisach prawa. Wykonawca złoży wniosek o pozwolenie na użytkowanie do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego najpóźniej 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
Dodatkowe szczegóły w załączonej dokumentacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, Wykonawca:
a) wykonał co najmniej 3 elektrownie fotowoltaiczne o mocy nominalnej nie mniejszej niż 590 kWp każda;
b) wykonał co najmniej 3 przyłącza o mocy nominalnej co najmniej 100 kWp każde;
c) w wyżej wymienionych warunkach jako Główny Wykonawca (łącznie) zamówienie o podobnej skali, charakterystyce i stopniu złożoności co najmniej 2 elektrownie fotowoltaiczne wraz z budową przyłącza energetycznego o mocy nominalnej co najmniej 590 kWp.
Na potwierdzenie wykonania ww. prac Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Wykazie robót budowlanych (Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego) oraz dołączenia do oferty referencji / potwierdzenia wykonania prac.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat potwierdzenia ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich prac, w tym:
1) kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z uprawnieniami UDT min. 3 letnie doświadczenie
2) kierownicy robót towarzyszących z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami bez ograniczeń z min. 3 letnim doświadczeniem w specjalnościach:
a. konstrukcyjno-budowlanej,
b. drogowej,
c. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
3) kierownik robót montażowych z ważnym świadectwem kwalifikacyjnym kat. D i E dla instalacji o napięciu min. 20kV
Na potwierdzenie dysponowania odpowiednimi osobami Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4) oraz dołączenia decyzji / uprawnień potwierdzających w/w kwalifikacje zgodnie z prawem budowlanym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w zamówieniu:
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia w terminie realizacji wg umowy. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę (według wzoru załącznik 4 do zapytania ofertowego) oraz w przypadku wybrania oferty do realizacji złożenia dokumentów wymaganych przez Zamawiającego dotyczącego:
1) Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej konsorcjum ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia i zgodnej z kodem PKD , na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie jeden milion złotych).
3) Przedłoży zabezpieczenie w ramach zabezpieczenia dobrego wykonania robót i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi – Wykonawca w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi w formie: - pieniądza (kaucja ), lub - gwarancji bankowej lub – gwarancji ubezpieczeniowej .
Zamawiający na każdym etapie postępowania wymaga od Wykonawcy innego zabezpieczenia dobrego wykonania robót i ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi
Zamawiający przewiduje dwa etapy realizacji kontraktu i ich odrębnego zabezpieczenia przez Wykonawcę :
a) etap I - obejmuje w szczególności wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez Wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych; na tym etapie zamawiający dopuszcza wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: - pieniądza (kaucja), lub - gwarancji bankowej lub – gwarancji ubezpieczeniowej, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Dopuszczane jest wnoszenie różnych zabezpieczeń np. kaucji i gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z zachowanie wymagalnej wysokości zabezpieczenia.
Zakończenie "zwolnienie" gwarancji etapu I następuje z chwilą podpisanie bezusterkowego protokołu końcowego (protokołu odbioru).
b) etap II – okres po zakończeniu kontraktu obejmuje koszty usunięcia wad i usterek w zakresie prac realizowanych przez Wykonawcę kontraktu, w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości oraz rękojmi. Na tym etapie zamawiający wymaga zabezpieczenia w formie: - pieniądza (kaucji gwarancyjnej) lub gwarancji bankowej lub – gwarancji ubezpieczeniowej, do wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto podanej w ofercie Wykonawcy z tym, że 70% ustalonej wartości kaucji pozostaje u zamawiającego do 3 lat od daty zakończenia realizacji umowy, 30% ustalonej wartości zabezpieczenia wymagana będzie do 5 lat od daty zakończenia realizacji umowy.

Dodatkowe warunki

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.
2. Wadium powinno być wniesione w pieniądzu, lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 69 1240 3679 1111 0010 1645 0830 z dopiskiem: „Wadium do zapytania ofertowego z dnia 08-10-2018 r. - budowa farmy fotowoltaicznej”
Do oferty należy dołączyć kopię dokonania przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę składającego ofertę.
4. Wadium w innych dopuszczonych formach (formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) należy dołączyć do Oferty.
5. Zwrot wadium dla wybranego Wykonawcy nastąpi po podpisaniu Umowy z Wykonawcą. Zwrot wadium dla pozostałych oferentów (oferty nie wygrywające) nastąpi w terminie do 14 dni od upłynięcia terminu składania ofert. Zwrot wadium nastąpi na konto, z którego wadium zostało wniesione.
6. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy lub Wykonawca nie przedstawi w ciągu 14 dni od wyboru dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również gdy wykonawca, którego oferta została wybrana:
• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy
2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
3. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli dotyczy
4. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar na które strony nie mają wpływu
5. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy
6. Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadkach wymagających uzyskania zgody instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Zał. 2 do Zapytania Ofertowego.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące Zał. 3 do Zapytania Ofertowego.
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków, stanowiące Zał. 4 do Zapytania Ofertowego.
4. Wypełniony wykaz robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie, stanowiący Zał. 5 do Zapytania Ofertowego.
5. Wypełniony Harmonogram rzeczowo – finansowy, stanowiący Zał. 6 do Zapytania Ofertowego.
6. Wypełnione Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową, stanowiące Zał. 7 do Zapytania Ofertowego.
7. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia Wadium w formie kopii dokonania przelewu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę składającego ofertę lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Ofertę należy przygotować w następujący sposób:
•Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią Zapytania wraz z załącznikami.
•Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami Zapytania wraz z załącznikami.
•Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą swoją treścią być zgodne z zaproponowanymi przez Zamawiającego wzorami tychże oświadczeń będących załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
•Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego).
•Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
•Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.
•Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
•Składana oferta wraz z załącznikami w postaci oświadczeń powinna być złożona w formie oryginału (w przypadku oferty przesyłanej drogą elektroniczną e-mail – odpowiednio skan przedmiotowych dokumentów). Inne dokumenty mogą być złożone jako kopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (w przypadku oferty przesyłanej drogą elektroniczną e-mail – odpowiednio skan przedmiotowych dokumentów).
•Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie.
•Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
•Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed upływem terminu do składania ofert.
•Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”.
•Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia – według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień - z dopiskiem „WYCOFANE”.
•Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
•Oferty oznaczone napisem „ZMIENIONE” będą otwierane w pierwszej kolejności.
•Oferty wycofane nie będą otwierane.

Pytania dotyczące treści przedmiotowego zapytania ofertowego należy wysyłać na adres e-mail biuro@ksm parsecko.pl (z tytułem „pytanie do zapytania ofertowego – farma fotowoltaiczna”), najpóźniej do dnia 17-10-2018 r. Odpowiedzi na pytania wysyłane będą na adres e-mail, z którego pytanie zostało zadane, oraz zostaną zamieszczone na stronie zapytania ofertowego w dziale „Pytania i wyjaśnienia”, w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania pytania.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie ze wzorem umowy załączonym do ogłoszenia:
1. Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy wykonania robót dodatkowych (zamówień uzupełniających), w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Wynagrodzenia Umownego, o ile te roboty dodatkowe będą przedmiotowo zgodne z Przedmiotem Umowy.
2. Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy robót dodatkowych (zamówień dodatkowych), nieobjętych zakresem Przedmiotu Umowy i nieprzekraczających 50% wartości Wynagrodzenia Umownego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów
lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą :
1. Cena ofertowa – waga 70 % (tj. maksymalnie 70 punktów)
2. Termin – waga 15 % (tj. maksymalnie 15 punktów)
3. Czas reakcji na awarię – waga 15 % (tj. maksymalnie 15 punktów)

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium :

Kryterium 1 - Cena oferowana
W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru :
C= ( Cn/Cb)x 70 punktów
Gdzie C- liczba przyznanych punktów rozpatrywanej ofercie, Cn – łączna cena netto najtańszej oferty, Cb- łączna cena netto badanej oferty
Łączna cena netto oferty – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami).
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 70 punktów

Kryterium 2 – Termin
Zamawiający przyzna za każdy dzień skrócenia terminu realizacji prac 0,5 punktu, lecz nie więcej niż 15 punktów łącznie [dotyczy planowanego terminu wykonania przyłącza elektrycznego, usunięcia ewentualnych usterek i wad wykonanych robót budowlanych i zamontowanej instalacji, a także dokonania skutecznego rozruchu elektrowni za wyjątkiem uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagane)].

Kryterium 3 - Czas reakcji na awarię
W ramach kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg.
Czas dojazdu od powiadomienia o awarii
do 72 godz. – 0 pkt.
do 48 godz. - 5 pkt.
do 24 godz. - 10 pkt.
do 16 godz. - 15 pkt.

Czas dojazdu rozumiany jest jako czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii w formie pisemnej, e-mailowej bądź telefonicznej do momentu pojawienia się serwisu na miejscu awarii.

Podsumowanie :
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Oferenta, która uzyska największą ilość punktów.
Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji przedstawionych przez Oferenta, a określone warunki będą przepisane do właściwej umowy dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.
Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOPALNIA SUROWCÓW MINERALNYCH S. MROCZEK, T. SZCZEPAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Adres

78-400 Parsęcko

zachodniopomorskie , szczecinecki

Numer telefonu

604272323

NIP

6731851141

Tytuł projektu

Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 590 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Parsęcko

Numer projektu

RPZP.02.10.00-32-B186/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: T&T Proenergy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leszno, przy ul. Chełmońskiego 17, 64-100 Leszno
Data wpłynięcia oferty: 22.10.2018 r.
Cena netto: 2 565 934,96 zł
Liczba wyświetleń: 746