Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/TDE/2018

Data publikacji: 06.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-10-2018

Numer ogłoszenia

1141646

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Biuro Projektu, 15-472 Białystok, ul. Ciepła 40 lok. 15 z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/TDE/2018
Kompletna oferta powinna zostać dostarczona Zamawiającemu w zamkniętej kopercie na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w terminie do 15.10.2018 r. do godz. 15.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Mickiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

85 6610933

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z geografii dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Brańsku

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: bielski Miejscowość: Brańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podniesienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, ukierunkowanej na podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów Szkoły Podstawowej wraz z klasami gimnazjalnymi w ZS Brańsk poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący m.in. następujące działania:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych (geografii)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi Zespołu Szkół w Brańsku.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w częściach:
Część 1 – realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z geografii

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia ustala się w terminie od daty rozstrzygnięcia do 28.02.2019 r. z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia czasu realizacji na poszczególne zajęcia, gwarantujące prawidłową realizację zadań projektu, o ile zaistnieje taka konieczność oraz Instytucja Zarządzająca wyrazi na to zgodę.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie zaoferowanej części zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w stosunku do wykonawców, którzy dysponują co najmniej:
1) Wymagane wykształcenie – zgodnie z częścią zamówienia, na którą składają ofertę,
2) Przygotowanie pedagogiczne - zgodnie z częścią zamówienia, na którą składają ofertę,
3) Kwalifikacje kierunkowe oraz kompetencje merytoryczne, dydaktyczno-metodyczne z zakresu wskazanych do prowadzenia wybranych zajęć – zgodnie z częścią zamówienia, na którą składają ofertę.
4) Doświadczenie w pracy z uczniami.
Szczegółowe wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia Wykonawców zostały opisane w Zapytaniu Ofertowym nr 2/TDE/2018.
Ponadto, premiowane będą:
1) udokumentowane ukończone studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjny w zakresie zgodnym z częścią zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę,
2) udokumentowane ukończone szkolenia kierunkowe i specjalistyczne, w zakresie zgodnym z częścią zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę,
3) Doświadczenie w pracy z uczniami dłuższe niż 2 lata.

Dodatkowe warunki

1) Składana oferta musi by zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.
2) Ocena spełniania przedstawionych poniżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia –nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z wymaganych warunków zostanie odrzucony z postępowania.
3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie wymagane w poszczególnych częściach warunki udziału w postępowaniu, zawarte w Zapytaniu Ofertowym wraz z udokumentowaniem wymaganej wiedzy, wykształcenia, doświadczenia oraz brakiem powiązań z Zamawiającym:
a) posiadanie wymaganego wykształcenia kierunkowego z przygotowaniem pedagogicznym – kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
b) posiadania kwalifikacji kierunkowych z zakresu prowadzonych zajęć oraz kompetencji merytorycznych i dydaktyczno-metodycznych dotyczących zagadnień nauczanego przedmiotu – kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje kierunkowe;
c) doświadczenie w pracy z uczniami – oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym;
d) dostarczą Program Zajęć/Programy zajęć (wraz z harmonogramem i proponowaną metodologią), które planują realizować w ramach projektu, jako załącznik do Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego),
e) dostarczą oświadczenie o spełnieniu warunków premiujących - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
f) dostarczą oświadczenie o brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający z wybranymi Wykonawcami podpisze umowę zlecenie na cały okres realizacji zajęć.
2) Płatność z tytułu realizacji zajęć będą realizowane w częściach miesięcznych na podstawie poprawniej wypełnionej i dostarczonej dokumentacji, w tym zestawienia zrealizowanych godzin, dzienników zajęć, kart czasu pracy oraz wystawionego rachunku.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)
2. Program zajęć / Programy zajęć - adekwatnie do części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.
2. Kopie dyplomów, świadectw, certyfikatów, potwierdzających posiadanie wiedzy i kompetencji zawodowych - adekwatnie do części zamówienia.
3. Podpisane oświadczenia (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria podstawowe (spełnia -nie spełnia):
1) Wymagane wykształcenie – zgodnie z częścią zamówienia
2) Przygotowanie pedagogiczne – zgodnie z częścią zamówienia
3) Kwalifikacje kierunkowe oraz kompetencje merytoryczne, dydaktyczno-metodyczne z zakresu wskazanych do prowadzenia wybranych zajęć – zgodnie z częścią zamówienia.
4) Doświadczenie w pracy z uczniami – min. 2 lata – zgodnie z częścią zamówienia.
5) Program zajęć – zgodnie z częścią zamówienia.
Kryteria premiujące (waga punktowa):
1) Ukończone studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjny w zakresie zgodnym z częścią zamówienia: – 5 pkt. za każdy dodatkowy kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe –łącznie nie więcej niż 35 pkt.
2) Ukończone szkolenia kierunkowe i specjalistyczne: - 5 pkt. za każde dodatkowe szkolenie - łącznie nie więcej niż 15 pkt.
3) Doświadczenie w pracy z uczniami – od 2 lat do 10 lat – 10 pkt.; powyżej 10 lat –20 pkt.
4) Cena za realizację usługi – 30 pkt.
Ocena w ramach kryterium cenowego (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
• Cn – najniższa zaproponowana cena brutto
• Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
• Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „cena za realizację zajęć ”
• Cena brutto będzie obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności: należny podatek i składki ZUS (jeśli dotyczą), koszt opracowania programu, koszty podróży z zastrzeżeniem, że usługa realizowana będzie w Brańsku oraz wszystkie inne koszty związane z należytym, zgodnym z opisem wykonaniem przedmiotu zamówienia. Podana cena będzie stała przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunkiem spełnienia wymagania o braku powiązań z zamawiającym jest wypełnienie i podpisanie Załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego "Oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym".

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA OKNO NA WSCHÓD

Adres

Legionowa 14/16/101

15-099 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857457888

Fax

857457888

NIP

5423108836

Tytuł projektu

TAK dla edukacji - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku

Numer projektu

RPPD.03.01.02-20-0120/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Maria Sobolewska, 17-120 Brańsk, ul. I. Kapicy Milewskiego 4a, wpłynęło 12.10.2018 godz. 11:45, złożono osobiście, stawka za 1 godzinę – 63 zł, część 1.
Liczba wyświetleń: 215