Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie specjalistycznych usług doradczych w punktach konsultacyjnych w Toruniu, Grudziądzu, Włocławku i Bydgoszczy.

Data publikacji: 20.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-09-2018

Numer ogłoszenia

1138272

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zaktualizowano plik "Zapytanie ofertowe nr 32/2018" o zapis dotyczący konieczności złożenia załącznika nr 5.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 85-054 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 10 w terminie do dnia 28 września 2018 r. do godz. 9.00.
1) Kopertę należy zaadresować jak niżej:
Kujawsko Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
85-054 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 10
Oferta w postępowaniu na świadczenie usług doradczych w punktach konsultacyjnych w Toruniu, Grudziądzu, Włocławku i Bydgoszczy, Część nr ......
nie otwierać przed 28.09.2018 r. przed godz. 9.15

2) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako Zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
3) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie bez otwierania zwrócona Wykonawcy.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2018 r. do godz. 9.15. w siedzibie Zamawiającego: Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, 85-054 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 10.
3. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.
4.Wykonawcom przysługuje prawo do kierowania wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający publikuje zgodnie z zasadami obowiązującymi dla publikacji zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu.
5. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym
w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający uwzględni w opublikowanym zapytaniu ofertowym informację o zmianie. Informacja ta zawiera w szczególności: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
6. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć:
 Formularz ofertowy – wypełniony oraz podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji;
 Podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji oświadczenia stanowiące załącznik nr 2, 3 i 5 do Zapytania ofertowego;
 Dokument rejestrowy - odpis z właściwego rejestru: Krajowy Rejestr Sądowy lub wpis do CEIDG (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z rejestru).
7. Wykonawca może złożyć w postępowaniu ofertę na dowolną ilość części zamówienia.

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku, kiedy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Danuta Szukalska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

52 322-55-68

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w punktach konsultacyjnych przez specjalistów następująco:
Punkt konsultacyjny w Toruniu – świadczenie usług przez psychologa, terapeutę zajęciowego, pracownika socjalnego
Punkt konsultacyjny w Bydgoszczy – świadczenie usług przez psychologa, pielęgniarkę, pracownika socjalnego
Punkt konsultacyjny w Grudziądzu – świadczenie usług przez psychologa, rehabilitanta, dietetyka
Punkt konsultacyjny we Włocławku – świadczenie usług przez psychologa, pracownika socjalnego, lekarza geriatrę.
2. Świadczenie usług doradczych będzie następowało przez specjalistów w wymiarze średnio 5 godzin w miesiącu według grafiku, który będzie ustalony z Zamawiającym z wybranym wykonawcą. Godzina porady to 60 minut z wyjątkiem psychologa, dla którego godzina porady wynosi 50 minut.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwanaście (12) części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zadanie nr 1: Świadczenie usług doradczych przez psychologa w punkcie konsultacyjnym w Toruniu.
Zadanie nr 2: Świadczenie usług doradczych przez terapeutę zajęciowego w punkcie konsultacyjnym w Toruniu.
Zadanie nr 3: Świadczenie usług doradczych przez pracownika socjalnego w punkcie konsultacyjnym w Toruniu.
Zadanie nr 4: Świadczenie usług doradczych przez psychologa w punkcie konsultacyjnym w Bydgoszczy.
Zadanie nr 5: Świadczenie usług doradczych przez pielęgniarkę w punkcie konsultacyjnym w Bydgoszczy.
Zadanie nr 6: Świadczenie usług doradczych przez pracownika socjalnego w punkcie konsultacyjnym w Bydgoszczy.
Zadanie nr 7: Świadczenie usług doradczych przez psychologa w punkcie konsultacyjnym w Grudziądzu.
Zadanie nr 8: Świadczenie usług doradczych przez rehabilitanta w punkcie konsultacyjnym w Grudziądzu.
Zadanie nr 9: Świadczenie usług doradczych przez dietetyka w punkcie konsultacyjnym w Grudziądzu.
Zadanie nr 10: Świadczenie usług doradczych przez psychologa w punkcie konsultacyjnym we Włocławku.
Zadanie nr 11: Świadczenie usług doradczych przez pracownika socjalnego w punkcie konsultacyjnym we Włocławku.
Zadanie nr 12: Świadczenie usług doradczych przez lekarza geriatrę w punkcie konsultacyjnym we Włocławku.
4. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie podmiotów dla świadczenia usług doradczych w punktach konsultacyjnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w punktach konsultacyjnych przez specjalistów następująco:
Punkt konsultacyjny w Toruniu – świadczenie usług przez psychologa, terapeutę zajęciowego, pracownika socjalnego
Punkt konsultacyjny w Bydgoszczy – świadczenie usług przez psychologa, pielęgniarkę, pracownika socjalnego
Punkt konsultacyjny w Grudziądzu – świadczenie usług przez psychologa, rehabilitanta, dietetyka
Punkt konsultacyjny we Włocławku – świadczenie usług przez psychologa, pracownika socjalnego, lekarza geriatrę.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Specjaliści będą zobowiązani do świadczenia usług w terminie od 1.10.2018-30.04.2019 r.
2. Miejscem świadczenia usługi będą punkty konsultacyjne w miejscowościach wskazanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający wymaga, aby osoby ubiegające się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradczych w punktach konsultacyjnych posiadały wykształcenie wyższe kierunkowe w danym zawodzie. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie wykonywanego przez niego zawodu uprawniającego do świadczenia usług doradczych w ramach niniejszego zamówienia następująco:
W celu świadczenie usługi doradztwa w punktach konsultacyjnych jako psycholog wykonawca musi wykazać się co najmniej 3-letnim wykonywaniem zawodu psychologa.
W celu świadczenie usługi doradztwa w punktach konsultacyjnych jako terapeuta zajęciowy wykonawca musi wykazać się co najmniej 3-letnim wykonywaniem zawodu terapeuty zajęciowego.
W celu świadczenie usługi doradztwa w punktach konsultacyjnych jako dietetyk wykonawca musi wykazać się co najmniej 3-letnim wykonywaniem zawodu dietetyka.
W celu świadczenie usługi doradztwa w punktach konsultacyjnych jako rehabilitant wykonawca musi wykazać się co najmniej 3-letnim wykonywaniem zawodu rehabilitanta.
W celu świadczenie usługi doradztwa w punktach konsultacyjnych jako lekarz neurolog wykonawca musi wykazać się co najmniej 3-letnim wykonywaniem zawodu lekarza w specjalności geriatrycznej.
W celu świadczenie usługi doradztwa w punktach konsultacyjnych jako pielęgniarka wykonawca musi wykazać się co najmniej 3-letnim wykonywaniem zawodu pielęgniarki.
W celu świadczenie usługi doradztwa w punktach konsultacyjnych jako pracownik wykonawca musi wykazać się co najmniej 3-letnim wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego.
Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, dokumentów potwierdzających posiadane trzyletnie doświadczenie wskazane przez niego w treści Oświadczenia złożonego w ofercie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 Formularz ofertowy – wypełniony oraz podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji;
 Podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji oświadczenia stanowiące załącznik nr 2, 3 i 5 do Zapytania ofertowego;
 Dokument rejestrowy - odpis z właściwego rejestru: Krajowy Rejestr Sądowy lub wpis do CEIDG (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z rejestru).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

- Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia ceny z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
- Cena powinna być wyrażona w polskich złotych.
- Oferowana cena winna uwzględniać podatek VAT.

1. Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
a) najniższa cena – waga 70%
b) doświadczenie osób mających wykonywać usługę doradczą w świadczeniu usług doradczych - waga 30%.

2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium
Kryterium cena:
Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru:

P – łączna ocena oferty

najniższa oferowana cena
P = ________________________ x 100 pkt x 70%
cena badanej oferty

Kryterium Doświadczenie osób mających wykonywać usługę:
W kryterium tym ocenie będzie podlegało doświadczenie osób, które będą wykonywały usługę w świadczeniu usług doradczych z obszaru tematycznego związanego z wykonywanym przez daną osobę zawodem i jednocześnie obszaru, w jakim będzie świadczona usługa doradcza w ramach niniejszego zamówienia.

Ocena w ramach niniejszego kryterium będzie dokonywana następująco: Jeśli wykonawca wykaże, że osoba mająca świadczyć usługę doradczą w punkcie konsultacyjnym świadczyła wcześniej usługi doradcze - ofercie zostanie przyznane w ramach przedmiotowego kryterium 30 punktów.
Przy czym Zamawiający wskazuje, że usługi doradcze, którymi wykazują się osoby, które będą realizowały zamówienia muszą odpowiadać usługom doradczym stanowiącym przedmiot Części zamówienia, w której będzie świadczona usługa.
Jeśli osoba mająca realizować usługę nie świadczyła wcześniej usług doradczych - ofercie nie zostaną przyznane punkty w ramach przedmiotowego kryterium.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów - sumę punktów uzyskanych w obu kryteriach oceny ofert.
W sytuacji, w której dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.

Wykluczenia

Wykonawca podlega wykluczeniu jeżeli:
• nie złoży oferty na wzorze (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego wraz
z kompletem wymaganych dokumentów,
• nie spełnia warunków udziału w postępowaniu (określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),
• jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy
• nie posiada uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
• nie dysponuje odpowiednim potencjałem wiedzy
• nie dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
• nie posiada odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej
• nie przedłożył wymaganych dokumentów w celu spełnienia ww. warunków

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Adres

Dr. Emila Warmińskiego 10

85-054 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

52 3225568

NIP

5540314213

Tytuł projektu

Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów

Numer projektu

RPKP.09.03.02-04-0015/17-00

Inne źródła finansowania

Nazwa funduszu, z którego dofinansowane będzie przedmiotowe zamówienie - EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Lista podmiotów, które złożyły oferty najkorzystniejsze:
Zadanie nr 1:
Magdalena Jawor

Zadanie nr 2:
Marta Figura

Zadanie nr 3:
Anna Kosk

Zadanie nr 4:
Dorota Matuszewska

Zadanie nr 5:
Bożena Lewandowska

Zadanie nr 6:
Sylwia Olejniczak

Zadanie nr 7:
Iwona Kruk-Makowska

Zadanie nr 8:
Tomasz Rybkiewicz

Zadanie nr 9:
Michał Piątkowski

Zadanie nr 10:
Marta Kucińska

Zadanie nr 11:
Renata Stańczyk

Zadanie nr 12:
Michał Jonczyk
Liczba wyświetleń: 217