Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych 
w postaci materiałów poligraficznych oraz gadżetów reklamowych, w związku z udziałem Zamawiającego w targach MEDICA 2018 w Dusseldorfie w Republice Federalnej Niemiec

Data publikacji: 20.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-09-2018

Numer ogłoszenia

1138102

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać:
a) osobiście w sekretariacie Zamawiającego.
b) pocztą na adres Zamawiającego.
c) mailowo na adres paulina_roterman@zarys.com.pl

Dane Zamawiającego:
Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulina_roterman@zarys.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Roterman

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

533-006-228

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych 
w postaci materiałów poligraficznych oraz gadżetów reklamowych, w związku z udziałem Zamawiającego w targach MEDICA 2018 w Dusseldorfie w Republice Federalnej Niemiec, tj.:
- katalogów wraz z ulotkami;
- folderów;
- długopisów;
- wizytówek;
- toreb reklamowych;
- notesów;
- opakowań;
- naklejek.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych 
w postaci materiałów poligraficznych oraz gadżetów reklamowych, w związku z udziałem Zamawiającego w targach MEDICA 2018 w Dusseldorfie w Republice Federalnej Niemiec, w ramach projektu pn. Promocja produktów firmy Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. na wybranych perspektywicznych rynkach eksportowych w ramach poddziałania: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych 
w postaci materiałów poligraficznych oraz gadżetów reklamowych, w związku z udziałem Zamawiającego w targach MEDICA 2018 w Dusseldorfie w Republice Federalnej Niemiec, tj.:
- katalogów wraz z ulotkami;
- folderów;
- długopisów;
- wizytówek;
- toreb reklamowych;
- notesów;
- opakowań;
- naklejek.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 oraz 1.1 i 1.2 do zapytania ofertowego.

Pełne zapytanie ofertowe wraz z wzorami oferty oraz innymi dokumentami do zamówienia w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

22462000-6

Nazwa kodu CPV

Materiały reklamowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

22461000-9 - Katalogi
22460000-2 - Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki
22000000-0 - Druki i produkty podobne
79822000-2 - Usługi składu

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie nie późniejszym niż do: 2018-10-24.
Realizacja zamówienia rozumiana jest jako dostawa przedmiotu zamówienia pod adres siedziby Zamawiającego przed wyjazdem na targi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Posiadanie doświadczenia rozumiane jest przez wykonanie na zlecenie trzech innych firm, co najmniej trzech realizacji, takich jak: wizytówki, katalogi, torby papierowe itp.

Potencjał techniczny

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Posiadanie doświadczenia rozumiane jest przez wykonanie na zlecenie trzech innych firm, co najmniej trzech realizacji, takich jak: wizytówki, katalogi, torby papierowe itp.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Posiadanie doświadczenia rozumiane jest przez wykonanie na zlecenie trzech innych firm, co najmniej trzech realizacji, takich jak: wizytówki, katalogi, torby papierowe itp.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Brak możliwości zmiany umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) oraz dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
b) Oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zgodnie z załącznikiem nr 3.
c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli ustanowiono pełnomocnika).
d) Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych zgodnie z załącznikiem nr 4.
e) Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji usług poligraficznych (przedstawienie wykonanych na zlecenie co najmniej trzech innych firm materiałów poligraficznych - co najmniej trzy realizacje: wizytówka, katalog, torby papierowe, itp.).

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Kryterium I – cena oferty brutto – maksymalnie 75 punktów
Kryterium II – termin płatności – maksymalnie 25 punktów.

KRYTERIUM I
W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów = (najniższa cena oferty brutto/cena oferty ocenianej) x 75

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w kryterium 75 pkt.

KRYTERIUM II
W kryterium „termin płatności” ocena ofert zostanie dokonana przy następujących założeniach:

0 pkt. – płatność do 14 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT

1 pkt – płatność do 15 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
2 pkt - płatność do 16 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
3 pkt - płatność do 17 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
4 pkt - płatność do 18 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
5 pkt - płatność do 19 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
6 pkt - płatność do 20 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
7 pkt - płatność do 21 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT

9 pkt - płatność do 22 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
11 pkt - płatność do 23 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
13 pkt - płatność do 24 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
15 pkt - płatność do 25 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
17 pkt - płatność do 26 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
19 pkt - płatność do 27 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
21 pkt - płatność do 28 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
23 pkt - płatność do 29 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
25 pkt - płatność do 30 dni i więcej (maksymalnie do 60 dni) od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT

OCENA OFERTY = Liczba punktów z kryterium I + Liczba punktów z kryterium II

Postępowanie wygrywa oferta najkorzystniejsza - ta, która uzyska największą ilość punktów.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia także podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane  z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu 
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

śląskie , Zabrze

Numer telefonu

32 376 07 20

Fax

32 376 06 09

NIP

6481997718

Tytuł projektu

Promocja produktów firmy Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. na wybranych perspektywicznych rynkach eksportowych.

Numer projektu

POIR.03.03.03-24-0029/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

03.10.2018
Multigraf Drukarnia Sp. z o.o., ul. Bielicka 76C, 85-135 Bydgoszcz, 28.09.2018, 20.471,00 zł brutto
uaktualnienie: 05.10.2018
Z uwagi na odstąpienie od podpisania umowy przez firmę Multigraf Drukarnia Sp. z o.o. wybrany został kolejny oferent, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w obydwu kryteriach:
STUDIOKOM Kacper Komosa, ul. Bory 79, 42-504 Będzin, 27.613,50 zł brutto
Liczba wyświetleń: 200