Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/5.2/P/2018 Dotyczące wyboru trenera na szkolenie w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”

Data publikacji: 18.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-09-2018

Numer ogłoszenia

1137903

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 26.09.18r. do godziny 12:00:00 w formie pisemnej na adres:

Pracodawcy Zdrowia
Ul. Fabryczna 10/D2
53-609 Wrocław
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00.

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia” - zapytanie ofertowe nr 5/5.2/P/2018 lub w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres: i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795490877

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie:
Trenera do przeprowadzenia szkolenia w następującym zakresie tematycznym:
• Księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej 1 dzień x 8h lekcyjnych
Co najmniej 30% godzin wsparcia szkoleniowego dla każdego z uczestników w ramach projektu musi dot. zagadnień związanych z rozwojem zdolności analitycznych oraz audytu wewnętrznego pracowników sektora ochrony zdrowia oraz działaniami antykorupcyjnymi adresowanymi m.in. do osób zatrudnionych w pionach administracyjnych podmiotów leczniczych oraz lekarzy i managerów ochrony zdrowia, w tym osób zajmujących się zamówieniami publicznymi.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Wrocław i Wałbrzych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel główny jest spójny z celem szczegółowym 5.2 POWER „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”, poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w następstwie ukończenia szkoleń z zakresu: skutecznego zarządzania placówką medyczną, budowania wizerunku nowoczesnej placówki medycznej, prowadzenia dokumentacji medycznej pielęgniarek i położnych (po zmianie przepisów w styczniu 2015), prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu obowiązku EDM, skutecznych technik sprzedaży usług medycznych/programów lojalnościowych; budowania trwałych relacji ze świadczeniobiorcą, organizacji rejestracji i zarządzania przyjęciami pacjentów; call center, księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej. Szkolenia przyczynią się do podniesienia jakości świadczonych w podmiotach leczniczych usług oraz poprawy organizacji pracy systemu ochrony zdrowia

Przedmiot zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie:
Trenerów do przeprowadzenia szkoleń w następujących zakresach tematycznych:
• Księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej 1 dzień x 8h lekcyjnych
Co najmniej 30% godzin wsparcia szkoleniowego dla każdego z uczestników w ramach projektu musi dot. zagadnień związanych z rozwojem zdolności analitycznych oraz audytu wewnętrznego pracowników sektora ochrony zdrowia oraz działaniami antykorupcyjnymi adresowanymi m.in. do osób zatrudnionych w pionach administracyjnych podmiotów leczniczych oraz lekarzy i managerów ochrony zdrowia, w tym osób zajmujących się zamówieniami publicznymi.

2. Oczekiwane efekty kształcenia:
• Księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej:
- wiedza z zakresu: najważniejszych koncepcji i metod rachunkowości zarządczej i prawa pracy w ochronie zdrowia
- umiejętności dotyczące zastosowania w praktyce w kontekście specyfiki działalności placówki medycznej
- kompetencje społeczne pozwolą słuchaczom na współdziałanie i pracę w zespole

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod: 80500000-9 Usługi szkoleniowe
Kod: 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
Kod: 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Wałbrzych 13 październik 2018
Wrocław 10 listopad 2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

A) Trenerzy:
- Wykształcenie wyższe,
- Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji szkoleń, na które składana jest oferta.

W/w wymagania muszą być spełnione łącznie. Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed dniem składania ofert.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

A) Trenerzy:
- Wykształcenie wyższe,
- Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji szkoleń, na które składana jest oferta.

W/w wymagania muszą być spełnione łącznie. Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed dniem składania ofert.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby będące pracownikami Partnera projektu tj. Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia w następujących okolicznościach:
a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;
b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia;
c) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości przeprowadzenia usługi w założonym terminie.
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji (bez konsekwencji finansowych) z realizacji zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osoby na stanowisku trenera w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących zmianę. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- formularz oferty - na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- ośw. dot. spełnienia warunków udziału – na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
- Oświadczenie o rekomendowanych osobach w przypadku oferty składanej przez firmę, która wyznacza osobę do realizacji zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
- ośw. o braku powiązań osobowych i kapitałowych na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
- CV wymagane do wyliczenia lat doświadczenia w zakresie kryteriów oceny

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty to: cena-80%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-20%.
Opis sposobu obliczenia kryterium cena- 80 %
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg. następującego wzoru:
C =(Cmin:Cb)x80
gdzie:
C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin- najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cb- cena obliczona badanej ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium cena wynosi 80. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opis sposobu obliczenia kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 20%
Doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń, na które składana jest oferta – D = 20 pkt.
Ocenie będzie podlegać doświadczenie powyżej 2 lat w okresie ostatnich 10 lat wykazane w CV
Tematyka wykazana w doświadczeniu musi być zbieżna z zakresem planowanego szkolenia.
Punktacja:
- minimum 2 pełne lata doświadczenia w realizacji szkoleń, na które składana jest oferta - 0 pkt
- powyżej 2-5 pełnych lat doświadczenia w realizacji szkoleń, na które składana jest oferta - 5 pkt
- powyżej 5-8 pełnych lat doświadczenia w realizacji szkoleń, na które składana jest oferta - 10 pkt
- powyżej 8-10 pełnych lat doświadczenia realizacji szkoleń, na które składana jest oferta - 20 pkt

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą, a Oferent zostanie wezwany do podpisania umowy.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym (Liderem i Partnerem projektu) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRACODAWCY ZDROWIA

Adres

Fabryczna 10/D2

53-609 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713498063

Fax

713498063

NIP

8971698378

Tytuł projektu

Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia

Numer projektu

POWR.05.02.00-00-0045/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 182