Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/18/1.2.1_0401 na wybór Asystenta ds. technologii materiałowej

Data publikacji: 20.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-09-2018

Numer ogłoszenia

1137609

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres e-mail: biuro@sajtom.pl bądź też osobiście w siedzibie zamawiającego: SajTom Light Future, Wężerów 37/1, 32-090 Wężerów
3. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 27.09.2018 r. o godzinie 12.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@sajtom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr Tomasz Baran

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

123125358

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług prac zleconych polegających na preparatyce nieorganicznej, przygotowaniu próbek do badań fizykochemicznych, organizacji pracy laboratoryjnej i wstępnej obróbce uzyskanych wyników.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Wężerów, gm. Słomniki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie prac zleconych polegających na preparatyce nieorganicznej, przygotowaniu próbek do badań fizykochemicznych, organizacji pracy laboratoryjnej i wstępnej obróbce uzyskanych wyników związanych z realizacją projektu pt. "Grafenowo-półprzewodnikowe filtry fotokatalityczne do usuwania zanieczyszczeń z miejsc pracy o podwyższonym zagrożeniu zagrożeniu"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług prac zleconych polegających na preparatyce nieorganicznej, przygotowaniu próbek do badań fizykochemicznych, organizacji pracy laboratoryjnej i wstępnej obróbce uzyskanych wyników związanych z realizacją projektu pt. "Grafenowo-półprzewodnikowe filtry fotokatalityczne do usuwania zanieczyszczeń z miejsc pracy o podwyższonym zagrożeniu zagrożeniu".
Realizacja prac zleconych przez oferenta obejmuje wykonywanie niżej wymienionych czynności związanych
z pracami badawczo rozwojowymi:

1. przeprowadzanie syntezy nieorganicznych materiałów półprzewodnikowych,
2. przygotowanie próbek do dalszych badań fizykochemicznych w tym badań spektroskopowych,
3. organizowanie pracy laboratoryjnej;
4. prowadzenie wstępnej analizy wyników charakteryzacji fizykochemicznej materiałów;
5. zaangażowanie w osiągnięcie ustalonych celów w określonym terminie czasowym;
6. współpracę z całym zespołem projektowym (min. wspólne dyskusje, seminaria)


Zaangażowanie w wykonywanie przedmiotu zamówienia Zamawiający określa na maksimum 20 godzin miesięcznie.

Dostępność Wykonawcy dla Zleceniodawcy określa się na minimum 15 godzin miesięcznie. Dostępność rozumiana jest jako wykonywanie przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego w miejscowości Wężerów.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do września 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają:
1. Wykształcenie z dziedziny nauk chemicznych;
2. Tytuł zawodowy magistra nauk chemicznych lub dziedziny pokrewnej;
3. Minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym/R&D;
4. Bardzo dobrą znajomość technik syntezy nieorganicznej oraz znajomość technik spektroskopowych;
5. Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do oferty oraz dostarczenie CV lub innych dokumentów poświadczających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

W przypadku osób fizycznych do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu; a łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 - Oferta
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków
3. Życiorys (CV) przygotowany w dowolnej formie, zawierający opis posiadanego wykształcenia oraz przebieg kariery zawodowej (dowolny formularz)

Zamawiający może poprosić w trakcie procesu rekrutacyjnego o dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie lub doświadczenie zawodowe, które to dokumenty będą niezbędne w rzetelnym przeprowadzeniu procesu wyboru zleceniobiorcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena za jedną roboczogodzinę pracy brutto (w PLN) - 70%,
2. Dostępność Wykonawcy do wykonywania przedmiotu zamówienia w miesiącu (w ilości roboczogodzin) – 30%
Punktacja dostępności Wykonawcy – Najlepiej punktowane będą oferty w których Wykonawca wykażę możliwie największą dostępność (zgodnie z przedmiotem zamówienia minimum to 15 godzin w miesiącu). Dostępność rozumiana jest jako wykonywanie przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego.

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Ad. 1) Wartość punktowa kryterium Cena za jedną roboczogodzinę pracy brutto będzie wyliczana według wzoru: (C min: C n) x 100 x 70%
gdzie:
C min - najniższa Cena za jedną roboczogodzinę pracy brutto spośród ofert nie odrzuconych
C n – Cena za jedną roboczogodzinę pracy brutto ocenianej oferty
gdzie 1 % = 1 pkt

Ad. 2) Wartość punktowa kryterium dostępności będzie wyliczana według wzoru: (D n : D naj) x 100 x 30%
gdzie:
D naj – największa ilość roboczogodzin spośród ofert nieodrzuconych
D n – ilość roboczogodzin ocenianej oferty
gdzie 1%=1 pkt

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:

O = C + D
gdzie:
O – ostateczna ocena oferty
C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,
D - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium dostępność.


3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają oferenci, którzy:
1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
2. Nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje
2. Złożyli ofertę zawierającą istotne błędy w wyliczeniu ceny.
3. Złożą ofertę po wskazanym terminie.
4. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAJTOM LIGHT FUTURE

Adres

32-090 Wężerów

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

783824201

NIP

9372674461

Tytuł projektu

Grafenowo-półprzewodnikowe filtry fotokatalityczne do usuwania zanieczyszczeń z miejsc pracy o podwyższonym zagrożeniu

Numer projektu

RPMP.01.02.01-12-0401/17-00

Inne źródła finansowania

środki własne Zamawiajacego

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pan Mateusz Jakubiec, zam. w Krakowie
data wpłynięcia oferty 27.09.2018
cena 24 zł/roboczogodzinę brutto
Liczba wyświetleń: 182