Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2B/2018/POWER w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: Wykładowców podczas kursu z zakresu chorób układu kostno – stawowo - mięśniowego

Data publikacji: 11.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-09-2018

Numer ogłoszenia

1136316

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 28.09.2018 r. do godz. 15.00. na adres Zamawiającego w następujący sposób:
a) przesłać pocztą lub kurierem (liczy się data wpływu do Zamawiającego) na adres: Biuro projektu NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J., ul. bł. Wincentego Kadłubka 10-11, 71-521 Szczecin
b) w wersji elektronicznej (skan podpisanych i opieczętowanych dokumentów) na e-mail: kursy@przychodnie-fabian.pl
c) dostarczyć osobiście do Biuro projektu NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J., ul. bł. Wincentego Kadłubka 10-11, 71-521 Szczecin
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kursy@przychodnie-fabian.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wiesława Fabian

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 4226699

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie minimum dwóch wykładowców (podmiot lub osoba fizyczna), którzy zrealizują kurs pn. „Choroby układu ruchu w POZ - badanie przedmiotowe układu ruchu, USG jako metoda diagnostyczna, metody rehabilitacji i terapii manualnej" według programu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Zapytanie dotyczy Kursu, który odbywać się w następującym terminie: 10-11.11.2018 (Zamawiający zastrzega prawo zmiany ww. terminu). W kursie będzie uczestniczyć 18 (+/-10%) lekarzy. Kurs będzie odbywał się w formie wykładów dla grupy 18 osobowej i ćwiczeń w dwóch grupach 9 osobowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie minimum dwóch wykładowców (podmiot lub osoba fizyczna), którzy zrealizują kurs pn. „Choroby układu ruchu w POZ - badanie przedmiotowe układu ruchu, USG jako metoda diagnostyczna, metody rehabilitacji i terapii manualnej" według programu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Zapytanie dotyczy Kursu, który odbywać się w następującym terminie: 10-11.11.2018 (Zamawiający zastrzega prawo zmiany ww. terminu). W kursie będzie uczestniczyć 18 (+/-10%) lekarzy. Kurs będzie odbywał się w formie wykładów dla grupy 18 osobowej i ćwiczeń w dwóch grupach 9 osobowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie minimum dwóch wykładowców (podmiot lub osoba fizyczna), którzy zrealizują kurs pn. „Choroby układu ruchu w POZ - badanie przedmiotowe układu ruchu, USG jako metoda diagnostyczna, metody rehabilitacji i terapii manualnej" według programu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Zapytanie dotyczy Kursu, który odbywać się w następującym terminie: 10-11.11.2018 (Zamawiający zastrzega prawo zmiany ww. terminu). W kursie będzie uczestniczyć 18 (+/-10%) lekarzy. Kurs będzie odbywał się w formie wykładów dla grupy 18 osobowej i ćwiczeń w dwóch grupach 9 osobowych.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 28.09.2018 r. do godz. 15.00. na adres Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotowej usługi na potrzebę jednego kursu, w dniach 10-11.11.2018 r.
Zajęcia dydaktyczne będą odbywać się według harmonogramu oraz programu, który stanowi załącznik nr 2.
O ostatecznym wyborze terminów kursów decyduje Zamawiający

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w zamówieniu:
a) Wykonują zawód i posiadają wykształcenie: lekarz specjalista ortopedii lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub rehabilitacji lub medycyny rodzinnej lub mgr fizjoterapii lub mgr rehabilitacji,
b) Posiadają umiejętności w zakresie terapii manualnej,
c) Posiadają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, aby poprowadzić szkolenia tj.
• Posiadają doświadczenie pracy w zawodzie – staż pracy minimum 5 lat,
• Posiadają doświadczenie w dydaktyce dla lekarzy rodzinnych – minimum 3 lata lub minimum 3 przeprowadzone kursy,
• Posiadają ukończone kursy terapii manualnej.
Spełnienie powyższych warunków będzie weryfikowane na podstawie załączonych przez Oferenta dokumentów.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca będzie świadczyć usługi osobiście.
2. Zamawiający nie zgadza się na wykonywanie zlecenia przez podwykonawców.
3. Wymagania określa program kształcenia kursów, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
4. Wykonawca zobowiązany jest do:
• przeprowadzania zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym programem kursu,
• przekazanie Zamawiającemu przygotowanych materiałów – slajdów minimum 10 dni przed terminem kursu,
• opracowania zadań przeznaczonych do realizacji w ramach samokształcenia oraz wskazania odpowiedniej literatury i innych źródeł ułatwiających samokształcenie,
• wykorzystywania w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania, pomocy naukowych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych,
• zapewnienia wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne, rzetelne przygotowanie i przekazanie treści dydaktycznych,
• przedstawienia wymagań i kryteriów zaliczenia materiału nauczania,
• przekazania Zamawiającemu puli pytań testowych koniecznych do przeprowadzenia oceniania końcowego minimum 10 dni przed terminem kursu,
• prowadzenia dziennika zajęć teoretycznych: sprawdzanie listy obecności, wpisywanie tematów realizowanych zajęć według wzorów przekazanych przez Zamawiającego,
• informowania Zamawiającego w formie ustnej lub elektronicznej o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadania,
• przekazania Zamawiającemu oryginałów dokumentów z kursów,
• terminowej realizacji powierzonego zadania,
• prowadzenia miesięcznej ewidencji godzin i zadań wykonywanych na rzecz projektu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w szczególności: zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu realizacji zajęć, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 3 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą:

1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. CV zawierające miedzy innymi informacje określone w wymaganiach
3. Dyplom uczelni wyższej potwierdzający posiadane wykształcenie.
4. Dyplom specjalizacji w przypadku lekarza.
5. Dokument potwierdzający posiadane umiejętności w zakresie terapii manualnej - certyfikaty ukończonych szkoleń/kursów.
6. Oświadczenie zawierające informacje określone w wymaganiach w szczególności:
a) staż pracy w zawodzie
b) doświadczenie w dydaktyce lekarzy rodzinnych z podaniem miejsca i terminu prowadzenia szkoleń lub nazwy, miejsca i termin przeprowadzonych kursów w zakresie układu ruchu dla lekarzy rodzinnych.
7. Oświadczenie o braku powiązań, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
• Cena -40%
• Doświadczenie pracy w zawodzie (staż pracy) – 20%
• Doświadczenie w dydaktyce dla lekarzy rodzinnych (lata lub ilość kursów)– 20%
• Doświadczenie w terapii manualnej– 20%

Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg. następujących zasad:

1) cena brutto- 40%
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 40 punktów.
(Cmin/Cof)*100*40%
gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert
Cof – cena oferenta

2) Doświadczenie pracy w zawodzie – staż pracy - 20%
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 20 punktów.
Staż pracy od 5 do 10 lat– 10 pkt
Staż pracy od 10 do 15 lat - 15 pkt
Staż pracy powyżej 15 lat– 20 pkt

3) Doświadczenie w dydaktyce dla lekarzy rodzinnych (lata lub ilość kursów) 20%
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 20 punktów.
Posiadanie od 3 do 5 lat doświadczenia i/lub przeprowadzone od 3 do 5 kursów dla lekarzy rodzinnych – 10 pkt
Posiadanie od 6 do 10 lat doświadczenia i/lub przeprowadzone od 6 do 10 kursów dla lekarzy rodzinnych – 15 pkt
Posiadanie powyżej 10 lat doświadczenia i/lub przeprowadzone powyżej 10 kursów dla lekarzy rodzinnych – 20 pkt

4)Doświadczenie w terapii manualnej - 20%
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 20 punktów Ukończone 3 kursy terapii manualnej-10 pkt
Ukończone 4-5 kursy terapii manualnej-15 pkt
Ukończone więcej niż 5 kursów terapii manualnej-20 pkt

Wykluczenia

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom zatrudnionym (a więc zaangażowanym na podstawie stosunku pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji POWER, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku ww. powiązań, stanowiącego załącznik nr 3 do Formularza Oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ W.FABIAN SP.J.

Adres

Fryderyka Chopina 22

71-450 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

914226699

Fax

914226699

NIP

8513144323

Tytuł projektu

Nowe kompetencje lekarzy z województwa zachodniopomorskiego, szansą na szybszą diagnozę oraz skuteczniejsze leczenie

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0072/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Idziak&Wiśniewski S.C.
ul. Gajowa 76/11
85-087 Bydgoszcz
Data wpłynięcia: 25.09.2018 r.
Cena: 12 000,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 245