Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i instalacja 15 tabletów i 1 laptopa do elektronicznego głosowania podczas obrad Rady Gminy oraz 30 laptopów z systemem operacyjnym w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”

Data publikacji: 06.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-09-2018

Numer ogłoszenia

1135237

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 11.09.2018r. zmieniono Zapytanie ofertowe w zakresie dodania informacji związanych z odpowiedziami, których udzielono w dniu 10.09.2018r. (aktualne zapytanie oznaczono z dopiskiem ZMIANA 11.09.2018)

Dla obu części Zamawiający wymaga:
1 fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu
2 by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera
3 aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji
4 Zamawiający w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania
5 Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności.

W związku z powyższym wydłużono również termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 18 września 2018r. do godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.

W dniu 10.09.2018r. udzielono odpowiedzi na pytania cz. 1.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być przygotowana w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe - podpisane przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 17 września 2018r. do godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.

Gmina Nagłowice
ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Kopertę należy oznakować napisem o treści:
Dostawa i instalacja 15 tabletów i 1 laptopa do elektronicznego głosowania podczas obrad Rady Gminy oraz 30 laptopów z systemem operacyjnym w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” z dopiskiem
„nie otwierać do dnia 17.09.2018” godz. 8:35.

Nie dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.
4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Nagłowice w dniu 17.09.2018r. o godz. 8:35.
5. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
6.Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłany do Oferenta bez otwierania.
7. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
8. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający ­ w odniesieniu do wskazanych wprost
w dokumentacji parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt ­ dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne
z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, znajdujących się w zapytaniu. Jeżeli zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
9. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Graczkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 506 366 525, e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl Przy czym e-mailowo odpowiedzi będą udzielane na zapytania, które wpłyną do 13.09.2018r. do godz. 10:00.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Dostawa i instalacja 15 tabletów i 1 laptopa do elektronicznego głosowania podczas obrad Rady Gminy
Sprzęt musi spełniać następujące parametry:

Tablety – 15 szt.
System operacyjny Android 4.4
CPU: min. 4 rdzeniowy
Częstotliwość procesora: min. 1,3 Mhz
RAM: min. 1 GB
Pamięć wewnętrzna: min. 8 GB
Wielodotyk: min. 5 punktowy
Przekątna wyświetlacza: min. 9,6”
Rozdzielczość min: 1200 x 800 px
Aparat przód: min. 2.0 Mpx
Aparat tył: min. 5.0 Mpx
Wbudowany głośnik, mikrofon
Wbudowany moduł GPS
Moduł Wi-Fi 802.11 b/g/n, bluetooth 4.0
Gniazdo na karty pamięci: tak
Wyjście słuchawkowe
Dołączone akcesoria: zasilacz, kabel USB

Laptop do obsługi posiedzeń 1 szt.
Procesor IntelCorei i5
Karta graficzna klasy GeForce GTX 950
Pamięć RAM: min. 8GB
Dysk SSD: min.256 GB
Przekątna ekranu: 15,6”
Rozdzielczość ekranu 1920x1080
Bateria: min. 4200 mAh
Zainstalowany system operacyjny Windows 10, wraz z licencją
Wymagany termin dostawy do 01.10.2018r.
Miejsce dostawy ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Pozostałe informacje: Gwarancja na sprzęt (tablety, laptop) min. 24 m-ce,

Część 2: Dostawa i instalacja 30 laptopów z systemem operacyjnym w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”

Instalacja laptopów musi nastąpić w Szkole Podstawowej im. M. Reja w Nagłowicach (20 szt.) oraz
w Szkole Podstawowej w Warzynie Pierwszym (10 szt.)

Laptopy muszą spełniać następujące minimalne parametry:
1 Procesor
Prędkość procesora: min. 1,6 GHz
Częstotliwość szyny QPI/DMI: minimum 4 GT/s
Pojemność pamięci podręcznej: minimum 6 MB
Technologia Hyperthreading: TAK

2 Obsługa pamięci masowych
Rodzaj dysku: SSD |Solid State Disc| (FLASH memory)
Pojemność pamięci FLASH: min. 256 GB
Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD+/-RW Tray load

3 Pamięć
Zainstalowana pamięć minimum: 8192 MB
Rodzaj pamięci: SODIMM DDR4
Częstotliwość szyny pamięci 2400 MHz
Minimalna wielkość pamięci 32 GB
Ilość banków pamięci: min. 2

4 Wyświetlacz LCD
Przekątna ekranu LCD – minimum: 15,6 cali
Max. rozdzielczość LCD: 1920 x 1080

5 Wbudowane układy
Zainstalowana pamięć wideo: 4096 MB
Dodatkowe informacje n/t zainst. pamięci: Przydzielana dynamicznie
Typ gniazda rozszerzeń: N/A
Urządzenia wskazujące: TouchPad
Klawiatura numeryczna: TAK

6 Interfejsy/komunikacja
Złącza zewnętrzne: 1x USB 3.1 Typ-C, 2x USB 3.1 Gen 1, 1x USB 2.0, 1 x HDMI, 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe, 1x RJ-45 (LAN), 1x DC-In (wejście zasilania)
Bezprzewodowa karta sieciowa: TAK
Typ bezprzewodowej karty sieciowej: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth: TAK
Czytnik kart pamięci: TAK
Typy odczytywanych kart pamięci SecureDigital Card

7 Parametry baterii
Rodzaj baterii: Li-Ion
Pojemność – watogodziny – minimum 42

8 Cechy dodatkowe:
Wyposażenie standardowe: zasilacza sieciowy, kamera internetowa, mikrofon, głośniki

9 Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Education.
Architektura systemu operacyjnego 64-bit
Wersja językowa polska

10 Pozostałe informacje:
Dodatkowe informacje o gwarancji 24 m-ce
Masa netto do: 2,5 kg

Wymagany termin dostawy dla części 2: do 15.10.2018r.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Nagłowice, Warzyn Pierwszy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedstawiono w sekcji: Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

Przedstawiono w sekcji: Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Harmonogram realizacji zamówienia

Część 1: Dostawa i instalacja 15 tabletów i 1 laptopa do elektronicznego głosowania podczas obrad Rady Gminy
Wymagany termin dostawy do 01.10.2018r.

Część 2: Dostawa i instalacja 30 laptopów z systemem operacyjnym w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”
Wymagany termin dostawy dla części 2: do 15.10.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia bądź doświadczenie w zakresie objętym postępowaniem ofertowym.
Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w zakresie objętym postępowaniem ofertowym. Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje niniejszego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie precyzuje niniejszego warunku.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także w przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
2. Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez obydwie strony umowy w postaci aneksu.
3. Pozostałe istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć:
a) wysokości ceny w przypadku - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy;
b) przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja urządzeń zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę urządzeń o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot Umowy.
4. Wszystkie sytuacje określone w ustępie poprzednim stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
w szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy (zał. 1 do Zapytania)
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków (sporządzone wg załącznika nr 2 do Zapytania)
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (sporządzone wg załącznika nr 3 do Zapytania)
4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (sporządzone wg załącznika nr 4 do Zapytania)

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty dla każdej części osobno - nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium Waga Max liczba punktów do uzyskania
A. Cena brutto danej części 80% 80
B. Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – dla danej części 20% 20
Razem 100% 100

Sposób wyboru oferty:

A. Cena brutto danej części
Kryterium „cena” w PLN
Cena oferty to cena brutto.
Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = -------------------------------------------- x 80 = liczba punktów
Cena oferty badanej

B. Kryterium „Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego” dla danej części w miesiącach:
a) znaczenie kryterium – 20%
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego”
LOG = (OG/OGmax) x 20
Gdzie:
LOG – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego” ocenianej oferty
OG – Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
OG max – okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji

Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych w formularzu oferty.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz dłuższy niż 84 miesiące.
W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji dłuższego niż maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego w opisie kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert - do oceny zastanie przyjęty maksymalny okres gwarancji, czyli 84 miesiące.
W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona.

Wykluczenia

Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - zał. 4.

Wykluczenie zostaną także Wykonawcy podlegający wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 ze zm.).
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - zał. 3.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA NAGŁOWICE

Adres

Mikołaja Reja 9

28-362 Nagłowice

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

413814523

Fax

413814567

NIP

6562213721

Tytuł projektu

Wiedza kluczem do sukcesu

Numer projektu

RPSW.08.03.02-26-0048/17-00

Inne źródła finansowania

Część 2: Dostawa i instalacja 30 laptopów z systemem operacyjnym w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowana jest w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1: Dostawa i instalacja 15 tabletów i 1 laptopa do elektronicznego głosowania podczas obrad Rady Gminy
Wybrano ofertę firmy ALLTECH Sp. j. Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock za kwotę 10 367,67 zł.

Część 2: Dostawa i instalacja 30 laptopów z systemem operacyjnym w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”
Wybrano ofertę firmy ALLTECH Sp. j. Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock za kwotę 95 275,80 zł.
Liczba wyświetleń: 473