Strona główna
Logo unii europejskiej

Strona główna Ogłoszenia Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla uczestników projektu "Aktywny e-Samorząd" Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla uczestników projektu "Aktywny e-Samorząd" Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Data publikacji: 05.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-09-2018

Numer ogłoszenia

1135185

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 13.09.2018 do godziny 12:00:
a) osobiście w biurze Akademii Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Zgodna 2, pokój nr 6 lub,
b) przesłać pocztą, kurierem - decyduje data wpływu do biura Akademii Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Zgodna 2.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie należy zmieścić opis:
„Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla uczestników projektu Aktywny e-Samorząd, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Postępowanie nr 4/2.18/POWER/ZK
Nie otwierać przed 13.09.2018 r. godz. 12:15”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Zatorski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 275 00 58

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsc na 2 semestralnych studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych dla 7 osób oraz z zakresu zarządzania nieruchomościami dla 4 osób uczestniczących w projekcie "Aktywny e-Samorząd".

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Miejscowość: Miejsce realizacji studiów podyplomowych zgodnie z Załącznikiem nr 1: - dla Zadania nr 1 - Lublin; dla Zadań 2 i 3 - Kielce, Radom, Łódź, Kraków, Warszawa /jedno z wskazanych/.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego kompetencji w zakresie zamówień publicznych oraz zarządzania nieruchomościami.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsc na 2 semestralnych studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych dla 7 osób oraz z zakresu zarządzania nieruchomościami dla 4 osób. Termin realizacji studiów: w przedziale czasowym wrzesień 2018 - czerwiec 2019.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
ZADANIE 1 Zakup miejsc na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych dla 1 uczestnika projektu z województwa lubelskiego.
ZADANIE 2 Zakup miejsc na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych dla 6 uczestników projektu z województwa świętokrzyskiego.
ZADANIE 3 Zakup miejsc na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami dla 4 uczestników projektu z województwa świętokrzyskiego.

Kod CPV

80300000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolnictwa wyższego

Harmonogram realizacji zamówienia

Studia podyplomowe powinny zostać zrealizowane w okresie realizacji projektu tj. w przedziale czasowym wrzesień 2018 - czerwiec 2019 r. Termin zakończenia realizacji usługi rozumiany jest jako zakończenie zajęć oraz obronę pracy/egzamin dyplomowy , o ile program kształcenia przewiduje daną formę zaliczenia./oraz wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych w kierunku określonym w części postępowania, na które składają ofertę na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.). Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zaproszenia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w organizacji studiów podyplomowych w kierunku określonym w części postępowania, na które składają ofertę. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca zrealizował co najmniej dwie edycje studiów podyplomowych w danym kierunku.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zaproszenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zaproszenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, wystarczającym jest złożenie wraz z ofertą Załącznika nr 3 do Zaproszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać:
a) OFERTĘ CENOWĄ, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do Zaproszenia;
b) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zaproszenia;
c) OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do Zaproszenia.
d) PEŁNOMOCNICTWO – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć oryginał pełnomocnictwa upoważniającego pełnomocnika do tej czynności.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość powtórzenia zamówienia na podobne usługi u Wykonawcy wyłonionego w trybie zasady konkurencyjności, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM 1 Cena – 80% ocenie podlega łączna cena brutto w złotych za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. zawierać pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego.
KRYTERIUM 2 Liczba godzin przewidzianych programem studiów podyplomowych - 20 % ocenie podlega łączna liczba godzin przewidzianych programem /z wyłączeniem godzin przewidzianych na seminarium dyplomowe/ .

Sposób obliczania wartości punktowej.
KRYTERIUM 1 Cena
C = (C min./C of.) x 100 x waga
Gdzie:
C min. – najniższa cena spośród wszystkich ofert
C of. – cena podana w ofercie

KRYTERIUM 2 Liczba godzin
LG= (LG of./LG max.) x 100 x waga
Gdzie:
LG max.- najwyższa liczba godzin spośród wszystkich ofert
LG of. – liczba godzin podana w ofercie

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt (1%=1 pkt).

Wykluczenia

Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania jeśli jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Wykonawcą.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
-posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z n/w osobami.

Na potwierdzenie braku powiązań Wykonawca składa oświadczenie, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do Zaproszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z O.O.

Adres

Mała 14

25-012 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

412750058

Fax

412751905

NIP

6641069313

Tytuł projektu

Aktywny e-Samorząd

Numer projektu

POWR.02.18.00-00-0016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZADANIE 1 Zakup miejsc na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych dla 1 uczestnika projektu z województwa lubelskiego.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
Cena brutto: 3 300,00 zł
Data wpłynięcia oferty: 13.09.2018 godz. 9.15

ZADANIE 2 Zakup miejsc na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych dla 6 uczestników projektu z województwa świętokrzyskiego.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Studia Podyplomowe „Zamówienia Publiczne”
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Cena brutto: 22 980,00 zł
Data wpłynięcia oferty: 11.09.2018 godz. 11.00

ZADANIE 3 Zakup miejsc na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami dla 4 uczestników projektu z województwa świętokrzyskiego.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Studia Podyplomowe „Zarządzanie nieruchomościami”
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Cena brutto: 13 320,00 zł
Data wpłynięcia oferty: 11.09.2018 godz. 11.00
Liczba wyświetleń: 326