Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa 1 kamery IP szybkoobrotowej dla potrzeb wdrożenia systemu wspomagającego obsługę Rady Gminy w Nagłowicach oraz 2 kamer cyfrowych w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”

Data publikacji: 05.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-09-2018

Numer ogłoszenia

1135055

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być przygotowana w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe - podpisane przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 14 września 2018r. do godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.
Gmina Nagłowice
ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Kopertę należy oznakować napisem o treści:
Dostawa 2 kamer cyfrowych w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”
z dopiskiem
„nie otwierać do dnia 14.09.2018” godz. 13:35.

Nie dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.
4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Nagłowice w dniu 14.09.2018r. o godz. 13:35.
5. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
6.Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłany do Oferenta bez otwierania.
7. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
8. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający ­ w odniesieniu do wskazanych wprost
w dokumentacji parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt ­ dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne
z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, znajdujących się w zapytaniu. Jeżeli zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
9. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Graczkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 506 366 525, e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl Przy czym e-mailowo odpowiedzi będą udzielane na zapytania, które wpłyną do 11.09.2018r. do godz. 10:00.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Część 1 Dostawa 1 kamery IP szybkoobrotowej dla potrzeb wdrożenia systemu wspomagającego obsługę Rady Gminy w Nagłowicach
Wymagane minimalne parametry:
Przetwornik 1/2.7” „Progressive Scan Exmor CMOS,
Wielkość matrycy – min. 2 Mpx
Rozdzielczość 1920 x 1080
Zoom optyczny – min. 12 x
Panel zarządzania kamerą przez przeglądarkę internetową
Termin realizacji zamówienia dla tej części: do 01.10.2018r.

Część 2 Dostawa 2 kamer cyfrowych w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”
Wymagane minimalne parametry:
Typ nośnika: karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, karta pamięci SDXC
Obiektyw: zoom optyczny minimum: 24 x, zoom cyfrowy min. 1500x, stabilizacja obrazu: optyczna
Nagrywanie filmów: rozdzielczość min. 8,57 Mpix
Rodzaj przetwornika: BSI MOS
Jakość zapisu: Full HD (min. 1080 p)
Dźwięk: Dolby Digital
Możliwość zapisu na kartach pamięci: SD, SDHC, SDXC
Rozmiar wyświetlacza LCD: 2,5-4”
Dodatkowy wyświetlacz LCD: TAK
Interfejs po polsku: TAK
NFC: TAK
Funkcje dodatkowe: nadawanie na żywo i udostępnianie, funkcje podwójnej kamery,
Wyjście HDMI: TAK
Gniazdo USB 2.0: TAK
Waga bez baterii do 500 g
Wyposażona w WiFi: TAK
Wyposażenie: akumulator litowo-jonowy, instrukcja obsługi w języku polskim, kabel HDMI, kabel USB, karta gwarancyjna, oprogramowanie, zasilacz sieciowy
Gwarancja minimum: 24 miesiące
Termin realizacji zamówienia dla tej części: do 01.10.2018r.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Nagłowice, Warzyn Pierwszy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zob. opis w polu "Skrócony opis przedmiotu zamówienia"

Przedmiot zamówienia

Zob. opis w polu "Skrócony opis przedmiotu zamówienia"

Kod CPV

38651600-9

Nazwa kodu CPV

Kamery cyfrowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

dla obu części od momentu podpisania umowy do 01.10.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Na spełnienie tych przesłanek Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Na spełnienie tych przesłanek Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Potencjał techniczny

Na spełnienie tych przesłanek Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na spełnienie tych przesłanek Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem poniższego:
1.1.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany w następujących przypadkach:
1.1 wystąpienia siły wyższej
1.2 wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub fragmentów zapisów użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
1.3 jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
1.4 jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. Termin realizacji umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
2. Zmiany umowy nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
3. Prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia będzie przysługiwać Zamawiającemu w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do braku dostawy przekraczającej 30 dni po wyznaczonym terminie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o spełnianiu warunków (sporządzone wg załącznika nr 2 do Zapytania)
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (sporządzone wg załącznika nr 3 do Zapytania)
- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (sporządzone wg załącznika nr 4 do Zapytania)

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty dla każdej części osobno nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium Waga Max liczba punktów do uzyskania
A. Cena brutto 100% 100
Razem 100% 100

Sposób wyboru oferty:

A. Cena brutto dla danej części
Kryterium „cena” w PLN
Cena oferty to cena brutto.
Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = -------------------------------------------- x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej

Wykluczenia

Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - zał. 4.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA NAGŁOWICE

Adres

Mikołaja Reja 9

28-362 Nagłowice

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

413814523

Fax

413814567

NIP

6562213721

Tytuł projektu

Wiedza kluczem do sukcesu

Numer projektu

RPSW.08.03.02-26-0048/17-00

Inne źródła finansowania

Część 2 zamówienia jest realizowana w ramach projektu pn. „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1 Dostawa 1 kamery IP szybkoobrotowej dla potrzeb wdrożenia systemu wspomagającego obsługę Rady Gminy w Nagłowicach
SolidGroup Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa za kwotę 2644,50 zł. Data wpływu oferty: 13.09.2018r.

Część 2 Dostawa 2 kamer cyfrowych w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”
IT MODE Maciej Kukiełka Os. Gaj 25/18, 32-541 Trzebinia za kwotę 5426,88 zł Data wpływu oferty: 13.09.2018r.
Liczba wyświetleń: 185