Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie i przeprowadzenie krajowej dedykowanej kampanii internetowej

Data publikacji: 03.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-09-2018

Numer ogłoszenia

1134661

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postepowaniu, należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zaprojektowanie i przeprowadzenie krajowej dedykowanej kampanii internetowej” na adres:
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław
Termin składania ofert upływa w dn. 11.09.2018 r. o godz. 10:00. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Kmiecik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

781871613

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dedykowanej krajowej kampanii internetowej polegającej na produkcji pięciu 60-sekundowych spotów filmowych promujących nowoczesne technologie na Dolnym Śląsku oraz przeprowadzeniu kampanii reklamowej w mediach społecznościowych wykorzystującej spoty filmowe. Kampania internetowa ma na celu promocję branż high-tech skupionych na Dolnym Śląsku i zwiększenie zainteresowania dolnośląskim sektorem MŚP.
2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii internetowej, mającej na celu promocję branż high-tech skupionych w regionie i zwiększenie zainteresowania dolnośląskimi MŚP. Zakres zamówienia obejmuje:
1) opracowanie, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, pięciu scenariuszy, które będą stanowiły podstawę do produkcji pięciu spotów filmowych,
2) realizację pięciu 60-sekundowych spotów filmowych promujących nowoczesne technologie na Dolnym Śląsku, każdy w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej (napisy ENG);
3) przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii reklamowej w mediach społecznościowych wykorzystującej zrealizowane spoty filmowe. Zakres prac obejmuje pełne przygotowanie i koordynację kampanii reklamowej przez minimum 10 tygodni, o budżecie reklamowym równym 45 tys. zł (bez podatku VAT). Wykonawca może zwiększyć budżet reklamowy kwotowo (zaoferować więcej niż 45 000,00 zł), jednak nie może być to mniejszy budżet. Kwota (45 000,00 zł bez podatku VAT) nie jest kryterium, co oznacza, że Zamawiający nie oczekuje w ofertach większej kwoty na kampanię reklamową.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest składane w celu prawidłowej realizacji projektu „Nowoczesne technologie na Dolnym Śląsku – promocja regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, nr projektu RPDS.01.04.01-02-0003/17.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dedykowanej krajowej kampanii internetowej polegającej na produkcji pięciu 60-sekundowych spotów filmowych promujących nowoczesne technologie na Dolnym Śląsku oraz przeprowadzeniu kampanii reklamowej w mediach społecznościowych wykorzystującej spoty filmowe. Kampania internetowa ma na celu promocję branż high-tech skupionych na Dolnym Śląsku i zwiększenie zainteresowania dolnośląskim sektorem MŚP.
2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii internetowej, mającej na celu promocję branż high-tech skupionych w regionie i zwiększenie zainteresowania dolnośląskimi MŚP. Zakres zamówienia obejmuje:
1) opracowanie, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, pięciu scenariuszy, które będą stanowiły podstawę do produkcji pięciu spotów filmowych,
2) realizację pięciu 60-sekundowych spotów filmowych promujących nowoczesne technologie na Dolnym Śląsku, każdy w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej (napisy ENG);
3) przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii reklamowej w mediach społecznościowych wykorzystującej zrealizowane spoty filmowe. Zakres prac obejmuje pełne przygotowanie i koordynację kampanii reklamowej przez minimum 10 tygodni, o budżecie reklamowym równym 45 tys. zł (bez podatku VAT). Wykonawca może zwiększyć budżet reklamowy kwotowo (zaoferować więcej niż 45 000,00 zł), jednak nie może być to mniejszy budżet. Kwota (45 000,00 zł bez podatku VAT) nie jest kryterium, co oznacza, że Zamawiający nie oczekuje w ofertach większej kwoty na kampanię reklamową.

Kod CPV

79340000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi reklamowe i marketingowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: opracowanie scenariuszy spotów filmowych: do 14 dni od podpisania umowy; realizacja spotów filmowych, ostateczna akceptacja spotów filmowych: do 30.09.2018 r.; kampania reklamowa w mediach społecznościowych: do 17.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał min. 3 spoty filmowe podobne do spotów objętych niniejszym zamówieniem oraz zrealizował min. 3 kampanie reklamowe o budżecie całkowitym min. 10 000,00 zł netto każda . Przez spoty filmowe podobne do spotów objętych niniejszym zamówieniem Zamawiający rozumie co najmniej 60-sekundowe spoty filmowe, promujące nowoczesne technologie;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia co 1 osobę posiadającą doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w tym doświadczenie w prowadzeniu kampanii promocyjnych na portalach:
a) Facebook – co najmniej 3 kampanie promocyjne;
b) YouTube – co najmniej 2 kampanie promocyjne;
c) LinkedIn – co najmniej 1 kampania promocyjna.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Formularz ofertowy
- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu - wiedza i doświadczenie
- Dokumenty poświadczające, że osoba/ osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe- w zależności od wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 100%, rozumiana jako wartość usługi wraz z należnym podatkiem VAT. Zamawiający przyzna 100 pkt. ofercie o najniższej cenie. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

Wykluczenia

1. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawcy czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Muchoborska 18

54-424 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

71 798 58 00

Fax

71 780 40 34

NIP

8992218633

Tytuł projektu

Nowoczesne technologie na Dolnym Śląsku – promocja regionu

Numer projektu

RPDS.01.04.01-02-0003/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 245