Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr ref. TestWyd 1/2018/1

Data publikacji: 29.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-09-2018

Numer ogłoszenia

1133937

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Poprawiono zapisy w Załączniku "Zapytanie ofertowe" - dodano wymagania sprzętowe klastra (ujednolicono zapytanie w załączniku z kryteriami wskazanymi w bazie konkurencyjności). Z uwagi na ten błąd wydłużono jednocześnie termin składania ofert do 07.09.2018 r.
Dodano także informację o rachunku bankowym do wpłaty wadium.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
2. Oferta powinna zawierać: nazwę, adres oferenta, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
3. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z
dokumentem/dokumentami potwierdzającymi, że Wykonawca posiada status jednostki naukowej lub status centrum badawczo-rozwojowego;
- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
- w przypadku wniesienia wadium przelewem - potwierdzenie przelewu.
5. Termin związania ofertą: min. 60 dni liczone od daty złożenia ofert
W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
6. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: abecmer@riget.pl lub dostarczona na adres: ul. Żelazna 59 lok. 203, 00-848 Warszawa.
7. Termin dostarczenia oferty: 07.09.2018 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
9. Przed złożeniem oferty należy wnieść wadium w wysokości 600 zł gotówką w kasie Zamawiającego (ul. Żelazna 59 lok. 203; 00-848 Warszawa) lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Deutsche Bank Polska S.A. o numerze 76 1910 1048 2205 0006 4858 0001 - wówczas do oferty powinno zostać załączone potwierdzenie przelewu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

abecmer@riget.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Becmer

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

535055646

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem infrastruktury serwerowej – klastra obliczeniowego w celu przeprowadzenia testów wydajnościowych na dużych zbiorach danych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Puławy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „PatientStation – prace badawczo–rozwojowe prowadzące do zaprojektowania i zbudowania systemu do autorehabilitacji pacjentów chorych na chorobę Parkinsona” w ramach Osi Priorytetowej: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Firma Riget Software Sp. z o.o. przeprowadza rozeznanie rynkowe w celu wyłonienia Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Najem infrastruktury serwerowej – klastra obliczeniowego w celu przeprowadzenia testów wydajnościowych na dużych zbiorach danych.

Specyfikacja zamówienia:
Testy wydajnościowe zostaną przeprowadzone w ramach zadania 6. Zadanie polega na przygotowaniu projektu bazy danych. Baza ta powinna obsługiwać język zapytań SQL, funkcje i procedury składowane, indeksy.
W ramach zadania zdefiniowano kluczowe i najbardziej wymagające operacje, które będą wykonywane przez silnik bazy danych, następnie należy przeprowadzić testy wydajnościowe. Na podstawie wyników testów powstaną możliwie najwydajniejsze sposoby zarządzania danymi składowanymi w bazach - gotowe optymalne zapytania SQL i funkcje składowane. Testy będą przeprowadzane na bieżąco przez techników specjalistów baz danych na ich stacjach roboczych a najbardziej kluczowe elementy ("wąskie gardła") zostaną przetestowane na klastrze obliczeniowym, którego najem jest przewidziany w ramach realizacji tego zadania. Udział w zadaniu pracowników naukowych oraz współpraca z jednostką naukowo-badawczą powinna zapewnić poprawnie i optymalnie zaprojektowaną warstwę składowania danych, co da z pewnością pozytywny skutek w postaci dużej wydajności całego systemu, który w dużej mierze będzie oparty o wykonywanie pewnych zadań w bazie danych.

Prace będą wykonywane od 15 września do 14 października, w tym czasie klaster powinien być udostępniony bez ograniczeń czasowych.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Prace na wynajętym klastrze obliczeniowym planowane są w okresie od 15.09.2018 do 14.10.2018 r. W tym okresie klaster powinien być dostępny dla Zamawiającego bez ograniczeń czasowych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy/Oferenci, którzy posiadają status jednostki naukowej zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 9 Ustawy o zasadach finansowania nauki z dn. 30 kwietnia 2010 r. lub posiadają status centrum badawczo-rozwojowego zgodnie z definicją zawartą w art. 17 ust. 2 Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 30 maja 2008 r. – aby spełnić warunek do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada status jednostki naukowej lub status centrum badawczo-rozwojowego.

Potencjał techniczny

Klaster min. 6 procesorów fizycznych, min. 36 rdzeni, min. 64GB RAM, min. 2TB dysk

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
- nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi;
- nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;
- nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
- nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z
dokumentem/dokumentami potwierdzającymi, że Wykonawca posiada status jednostki naukowej lub status centrum badawczo-rozwojowego.
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. W przypadku wniesienia wadium przelewem - potwierdzenie przelewu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto (100%) wyliczana na podstawie poniższego wzoru:
Cena brutto = (Cena brutto minimalna spośród wszystkich złożonych ofert/Cena brutto wskazana w badanej ofercie) x 100%

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
Maksymalnie można uzyskać 100 pkt w ramach kryterium „Cena brutto”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RIGET SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Tytusa Chałubińskiego 8/n.d.

00-613 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

81 4750285

Fax

brak

NIP

5060111680

Tytuł projektu

"PatientStation - prace badawczo-rozwojowe prowadzące do zaprojektowania i zbudowania systemu do autorehabilitacji pacjentów chorych na chorobę Parkinsona".

Numer projektu

RPLU.01.02.00-06-0061/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Netrix S.A., ul. Wojciechowska 31, 20-704 Lublin; 04.09.2018 r.; 29.520 zł brutto
Liczba wyświetleń: 233