Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”

Data publikacji: 29.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-09-2018

Numer ogłoszenia

1133783

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być przygotowana w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe - podpisane przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 7 września 2018r. do godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.
Gmina Nagłowice
ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Kopertę należy oznakować napisem o treści:
Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”
z dopiskiem
„nie otwierać do dnia 07.09.2018” godz. 13:35.

Nie dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.
4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Nagłowice w dniu 07.09.2018r. o godz. 13:35.
5. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
6.Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłany do Oferenta bez otwierania.
7. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
8. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający ­ w odniesieniu do wskazanych wprost
w dokumentacji parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt ­ dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne
z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, znajdujących się w zapytaniu. Jeżeli zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
9. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Graczkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 506 366 525, e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl Przy czym e-mailowo odpowiedzi będą udzielane na zapytania, które wpłyną do 05.08.2018r. do godz. 10:00.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa składająca się z 2 części – Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Część nr 1 Usługa cateringowa dla Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Nagłowicach polegająca na przygotowaniu i dostawie 4200 szt. poczęstunku (II danie + napój) dla uczniów/uczennic w wieku Szkoły Podstawowej – adres dostawy: ul. M. Reja 40, 28-362 Nagłowice.
Część nr 2 Usługa cateringowa dla Szkoły Podstawowej w Warzynie Pierwszym polegająca na przygotowaniu i dostawie 1800 szt. poczęstunku (II danie + napój) dla uczniów/uczennic w wieku Szkoły Podstawowej – adres dostawy: Warzyn Pierwszy 95, 28-362 Nagłowice.

w ramach realizacji projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.

2. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z Dyrektorami poszczególnych szkół.

3. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj.
(momentu podpisania umowy – połowa września 2018r. do 30.06.2018)- maksymalnie:
• 4200 szt. poczęstunku w ramach części I
• 1800 szt. poczęstunku w ramach części II.

4. Przykładowy jadłospis określający jakość przedmiotu zamówienia
Zapewnienie obiadu wraz z napojem dla uczestników/uczestniczek projektu według poniższej gramatury posiłków:
• mięso / ryba -150g
• surówka -150 g
• dodatki skrobiowe (np. ziemniaki, frytki, ryż) -200 g
Łącznie: gramatura nie mniejsza niż 500g i kaloryczność nie mniejsza niż 800 kcal
• napój -200 ml (np. sok, woda gazowana, niegazowana, kompot)

Każdy posiłek powinien zawierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego (mięso wieprzowe i wołowe, drób, ryby lub nabiał) uzupełnione o produkty będące źródłem białka roślinnego (jarzyny, surówki, sałatki, owoce) oraz ziemniaki (zamiennie kaszę, ryż, makaron).
Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych
W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone.
Do przygotowywania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych, dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;
Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do:
1. zapewnienie różnorodności wyżywienia w tym na prośbę Zamawiającego również posiłki wegetariańskie; Posiłki muszą być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną.
W ramach zamówienia Oferent będzie zobowiązany do:
• świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy
jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.),
• do przestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności,
• świadczenia usługi zgodnie z normami HACCP i zaleceniami SANEPID-u,
• przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów każdej z grup.
Oferent zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb
dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej, bezglutenowej, wegeteriańskiej, cukrzycowej uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Nagłowice, Warzyn Pierwszy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1 Celem zamówienia jest wybór firmy cateringowej dla potrzeb projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”
2. Zamawiający dopuszcza jako talerzyki i sztućce - jednorazowe,

3.organizacji cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji zajęć pozalekcyjnych wskazane przez Zamawiającego;

4. świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie;

5. przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych.

6. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci.

7. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Pojemniki zbierane będą w następnym dniu dostawy posiłków.

8. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

9. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

10. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.

11. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności.

12. Faktury VAT za realizację usługi będą wystawiane raz w miesiącu do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia. Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej zaproponowanej w formularzu ofertowym (zał. 1).

14. Cena jednego zestawu winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania posiłku. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.

15. Czynności związane z realizacją zamówienia będą wykonywane zgodnie z przepisami z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017, poz. 149, 60 z późn. zm.), w szczególności z zachowaniem, przez podmioty zobowiązane, zasad systemu analiz zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).

Przedmiot zamówienia

Opisano w polach: "Skrócony opis przedmiotu zamówienia" oraz "Cel zamówienia"
Warunki dotyczące transportu posiłków:
1. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarnotechniczne do przewozu żywności). Transport posiłków powinien odbywać się w pojemnikach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odbierania pojemników oraz ich mycia i wyparzania. Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odbioru resztek w zamkniętym, sterylnym pojemniku. Odbiór resztek powinien odbywać się codziennie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia min. 5-dniowego jadłospisu, zawierającego m.in. informacje o wartości kalorycznej posiłków, w celu akceptacji przez Dyrektora danej Szkoły.
3. Zamawiający w terminie do 2 dni naniesie ewentualne poprawki, które Wykonawca zobowiązany
jest uwzględnić.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie
z obwiązującymi przepisami prawa. Dystrybucją posiłków zajmować się będą pracownicy Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności dostarczonych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym i podtrzymania
odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków:
- II danie - temperatura 65°C (+/-3°C).

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Od momentu podpisania umowy – połowa września 2018r. do 30.06.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Potencjał techniczny

Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Warunki zmiany umowy

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja
z 19.07.2017r.) w Rozdziale 6.5.2 Zasada konkurencyjności pkt. 22).
Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem poniższego :
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany w następujących przypadkach:
1.1 wystąpienia siły wyższej
1.2 wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub fragmentów zapisów użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
1.3 jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
1.4 jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. Termin realizacji umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
2. Zmiany umowy nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy, bez wypowiedzenia, przy powtarzających się /co najmniej dwóch/ reklamacjach jakościowych.
4. Prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia będzie przysługiwać Odbiorcy (Kupującemu) także w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy (Sprzedawcy) dojdzie do powtarzających się /co najmniej trzech/ nieterminowych realizacji dostawy.
5. Zleceniodawca zastrzega sobie natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku rozwiązania umowy z Instytucją Pośredniczącą. Nie przysługuje wówczas Dostawcy (Sprzedawcy) wynagrodzenie z tytułu niewykonanej części zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków (sporządzone wg załącznika nr 2 do Zapytania)
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (sporządzone wg załącznika nr 3 do Zapytania)
4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (sporządzone wg załącznika nr 4 do Zapytania)
5. Oświadczenie, że czynności związane z realizacją zamówienia będą wykonywane zgodnie
z przepisami z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017, poz. 149, 60 z późn. zm.), w szczególności z zachowaniem, przez podmioty zobowiązane, zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) – sporządzone wg załącznika nr 5 do Zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium Waga Max liczba punktów do uzyskania
A. Cena brutto 100% 100
Razem 100% 100

Sposób wyboru oferty:

A. Cena brutto
Kryterium „cena” w PLN
Cena oferty to cena brutto.
Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = -------------------------------------------- x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej

Wykluczenia

Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - zał. 4.

Wykluczenie zostaną także Wykonawcy podlegający wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 ze zm.).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA NAGŁOWICE

Adres

Mikołaja Reja 9

28-362 Nagłowice

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

413814523

Fax

413814567

NIP

6562213721

Tytuł projektu

Wiedza kluczem do sukcesu

Numer projektu

RPSW.08.03.02-26-0048/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta przedsiębiorstwa pn. Firma Transportowa „TRANS-LECH” – Lubachowy 12a,
29-130 Moskorzew oferująca następujące kwoty:
Część nr 1 Usługa cateringowa dla Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Nagłowicach – 57 960,00 zł
Część nr 2 Usługa cateringowa dla Szkoły Podstawowej w Warzynie Pierwszym – 24 840,00 zł
Data wpływu oferty 07.09.2018r.
Liczba wyświetleń: 262