Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup 20 sztuk fabrycznie nowych zestawów bioreaktorów o pojemności 200 L (8 szt.) i zestawów bioreaktorów o pojemności 2500 L (12 szt.) – Dział Wytwarzania wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem, kwalifikacją i szkoleniem

Data publikacji: 28.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-09-2018

Numer ogłoszenia

1133729

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 11.09.2018r. zostały wymienione załączniki o nazwach: 'ZAŁ.3_FORMULARZ OFERTOWY_07-08-2018-CBR_PLN' oraz 'ZAŁ.3_OFFER FORM_07-08-2018-CBR_ANG' na odpowiedniki o nazwach: 'ZAŁ.3_FORMULARZ OFERTOWY_07-08-2018-CBR_PLN_v2 oraz 'ZAŁ.3_OFFER FORM_07-08-2018-CBR_ANG_v2'.

W załączonych 'v2' treści Formularza ofertowego Zamawiający dokonał aktualizacji polegającej na zmianie ilości miesięcy podanych w wierszu 2 Tabeli z punktu 2 treści Formularza z 12 na 30.

Dana aktualizacja ma charakter techniczny i nie wpływa na zmianę treści zapisów samego Zapytania ofertowego.
Złożenie przez Oferenta oferty na pierwszej wersji Formularza ofertowego nie powoduje jej odrzucenia i nie pociąga za sobą konieczności ponownego złożenia oferty.

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem e-maila: CBR@mabion.eu lub poczty lub kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt II Zapytania ofertowego do dnia 28.09.2018r. do godz. 16:00
2. O terminie złożenia oferty decyduje data doręczenia do Zamawiającego.
3. Oferty zostaną otwarte dnia 01.10.2018r. o godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający informuje, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający na wniosek Oferenta, który złożył ofertę, ma obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta złożone, w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych dokumentów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia składane w toku niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie poufności informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będą traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
7. Oferent może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. W przypadku zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty pkt 2 powyżej stosuje się odpowiednio, przy czym na kopercie należy dodatkowo umieścić adnotację, odpowiednio: ZMIANA/UZUPEŁNIENIE/WYCOFANIE OFERTY.
8. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w treści Procedury.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Oferentem, który złoży oferty spełniające warunki wskazane w treści Zapytania.

USZCZEGÓŁOWIENIE ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU DO PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: ‘ZAPYT OFERTOWE_07-08-2018-CBR_PLN_SKAN’

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

CBR@mabion.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Nidecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48/ 42 2077890

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
(CPV): 38.50.00.00 Aparatura kontrolna i badawcza.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 20 sztuk fabrycznie nowych zestawów bioreaktorów o pojemności 200 L (8 szt.) i zestawów bioreaktorów o pojemności 2500 L (12 szt.) wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem, kwalifikacją i szkoleniem, przeznaczonej na cele projektu pt.: „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. – badania nad nową generacją leków.” (nr POIR.02.01.00-00-0214/17), spełniającego następujące cechy:
a) Mieszanie w technologii orbitalnej (orbital shaken)
b) Wszystkie elementy mające kontakt z produktem są wykonane w technologii single use
Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach: nr 1a oraz 1b do niniejszego Zapytania: User Requirements Specification Bioreactor (1a) i User Requirements Specification Bioreactor 200 L (1b). Załączniki nr 1a oraz 1b są również w dalszej części Zapytania zwane: Specyfikacją techniczną.
WAŻNE: Zamawiający udostępni Ofertowi Załączniki nr 1a i 1b na jego prośbę i po podpisaniu Oświadczenia o poufności, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
Oferent zobowiązuje się dostarczyć wszelkie oprogramowanie z dożywotnią licencją oraz kodami źródłowymi jednocześnie zapewniając bezpłatne poprawki błędów oprogramowania.
Wszelkie zakupy, usługi i dostawa będące przedmiotem niniejszego zapytania musi być włączone i współpracować z projektowaną infrastrukturą i planowanym wyposażeniem w Spółce i musi spełniać te same standardy technologiczne. W związku z powyższym konieczność zachowania tych samych warunków technologicznych oraz konieczność zachowania unifikacji urządzeń wynikająca z rozbudowy istniejącej infrastruktury zdeterminowała zapisy w niniejszej specyfikacji. Zastosowane zapisy znajdują uzasadnienie w konieczności zapewnienia sprawnego przeprowadzenia przedmiotowego projektu. Wskazane zapisy nie narzucają Wykonawcom obowiązku stosowania wskazanych rozwiązań a informują jedynie o minimalnych parametrach i standardach. Posługiwanie się pewnymi typami rozwiązań, nie ma charakteru obligatoryjnego a jedynie przykładowy. Wskazania względem oczekiwanych parametrów technicznych, oraz wskazania dot. określonych typów oraz nazw producenckich mają charakter ogólny, odnoszący się jedynie do przykładowych wskazań równorzędnych produktów i nie stanowią jedynego akceptowanego rozwiązania. Na tej podstawie zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Spółka oczekuje rozwiązania technicznego spełniającego wymagania techniczne, funkcyjnej oraz technologiczne przedmiotu zamówienia. Od Wykonawców oczekuje się złożenia podstawowej oferty uwzględniającej wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Oferta musi być kompletna pod każdym względem i obejmować wszelkie elementy/urządzenia niezbędne do osiągnięcia należytej konstrukcji, eksploatacji i utrzymania instalacji.
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z niniejszą specyfikacją i upewnić się, że instalacja jest technicznie wykonalna, a także przyjąć pełną odpowiedzialność za gwarantowaną pracę dostarczonej instalacji i urządzeń w zakresie wydajności, parametrów oraz sprawnego i niezawodnego działania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: Konstantynów Łódzki (ul. Gen. Mariana Langiewicza 60 95-050 Konstantynów Łódzki)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie na zakup 20 sztuk fabrycznie nowych zestawów bioreaktorów o pojemności 200 L (8 szt.) i zestawów bioreaktorów o pojemności 2500 L (12 szt.) – Dział Wytwarzania wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem, kwalifikacją i szkoleniem (dalej: zestawy bioreaktorów) jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. – badania nad nową generacją leków.” (nr POIR.02.01.00-00-0214/17). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.

Postępowanie w sprawie najkorzystniejszej oferty jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności.
Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018).
Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych.
W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień częściowych.

USZCZEGÓŁOWIENIE ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU DO PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: ‘ZAPYT OFERTOWE_07-08-2018-CBR_PLN_SKAN’

Przedmiot zamówienia

Zakup 20 sztuk fabrycznie nowych zestawów bioreaktorów o pojemności 200 L (8 szt.) i zestawów bioreaktorów o pojemności 2500 L (12 szt.) – Dział Wytwarzania wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem, kwalifikacją i szkoleniem.

Szczegółowe opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a i b : User Requirements Specification for Biorector oraz Requirements Specification for Bioreactor 200L Specyfikacja wymagań użytkownika dla bioreaktora oraz Specyfikacja wymagań użytkownika dla bioreaktora 200 litrów. Zamawiający udostępni Ofertowi Załącznik nr 1 na jego prośbę i po podpisaniu Oświadczenia o poufności, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
a) Dokumentacja techniczna zawierająca instrukcję musi być załączona w języku polskim i angielskim.
b) Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z obsługi i podstawowej konserwacji zestawu bioreaktorów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
c) Oferent jest zobowiązany (po podłączeniu zestawu bioreaktorów) przed podpisaniem protokołu odbioru do wykonania testów potwierdzających zgodność zestawu bioreaktorów z rzeczywistymi parametrami i wymaganiami, a także przeprowadzenia testu sprawności zestawu bioreaktorów i kwalifikacji w zakresie IQ/OQ.
d) Zestaw bioreaktorów będący przedmiotem niniejszego zapytania musi współpracować z istniejącą infrastrukturą i wyposażeniem w Spółce i musi spełniać te same standardy technologiczne. Zastosowane zapisy specyfikacji technicznej znajdują uzasadnienie w konieczności zapewnienia sprawnego przeprowadzenia przedmiotowego projektu. Wskazane zapisy nie narzucają na oferenta obowiązku stosowania wskazanych rozwiązań, a informują jedynie o minimalnych parametrach i standardach. Wskazania względem oczekiwanych parametrów technicznych oraz wskazania dot. określonych typów oraz nazw producenckich mają charakter ogólny, odnoszący się jedynie do przykładowych wskazań równorzędnych produktów i nie stanowią jedynego akceptowanego rozwiązania. Na tej podstawie zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
e) W związku z faktem, iż pełny opis przedmiotu zamówienia stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający zastrzega, iż przekazanie pełnego opisu przedmiotu zamówienia nastąpi po odesłaniu przez Oferenta podpisanego oświadczenia o poufności – Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Elektroniczny dostęp Oferentów do pełnej treści opisu przedmiotu zamówienia (tzn. pełna wersja specyfikacji technicznej) zostanie umożliwiony Oferentom, którzy odesłali podpisane oświadczenie o poufności.
f) Przekazanie przez Zamawiającego pełnej Specyfikacji Technicznej nastąpi drogą elektroniczną do 2 dni roboczych od otrzymania podpisanego oświadczenia o poufności. Oświadczenie o poufności musi zostać podpisane przez upoważnione do tego osoby ze strony Oferenta w dokumencie rejestrowym bądź udzielonym pełnomocnictwie.
g) Wzór oświadczenia o poufności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie. Oferentom przysługuje możliwość odbycia jednorazowych wizji lokalnych.
h) Uzgodnienie terminu wizji lokalnej nastąpi po podpisaniu i odesłaniu przez Oferentów oświadczenie o poufności.
i) W związku z faktem, iż termin składania ofert upływa 28.09.2018r. o godzinie 16:00 Oferenci będą mieli prawo do odbycia jednorazowej wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej zostanie uzgodniony z Oferentem w drodze korespondencji elektronicznej.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

1. TERMIN ZAWARCIA UMOWY: w okresie ważności oferty.
2. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY: minimum 90 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert z możliwością dalszego wydłużenia.
3. TERMIN REALIZACJI UMOWY (ZAMÓWIENIA): max. 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy
4. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: siedziba Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ofertę może złożyć każdy podmiot, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, umożliwiające realizację zamówienia w najwyższym standardzie.

Wiedza i doświadczenie

Ofertę może złożyć każdy podmiot, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Ofertę może złożyć każdy podmiot, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ofertę może złożyć każdy podmiot, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ofertę może złożyć każdy podmiot, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej wykonanie całości zamówienia.

Dodatkowe warunki

Ofertę może złożyć każdy podmiot, który podpisał Oświadczenie o poufności według wskazanego przez Zamawiającego wzoru dołączonego do niniejszego zapytania celem otrzymania pełnego opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wybranego Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.

Warunki zmiany umowy

iniejszego zamówienia. Zmiany będą mogły dotyczyć:
a. terminu obowiązywania Umowy wynikające m.in. z wydłużenia realizacji projektu,
b. wielkości zamówienia. Zwiększenie wielkości zamówienia nie będzie przekraczało 50% wartości udzielonego zamówienia określonego w zawartej Umowie.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy z Oferentem w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:
1. Podpisane Oświadczenia – zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 1 do Formularza oferty oraz zgodnie ze wzorem stanowiący złącznik nr 1a do Formularza oferty / Lista referencyjna.
2. Podpisane Oświadczenie o poufności – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
3. Dokument rejestrowy Oferenta (KRS lub równoważny), a jeżeli uprawnienie do reprezentacji Oferenta nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo– dokument własny Oferenta. Pełna dokumentacja techniczna pozostająca w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia – dokument własny Oferenta.
4. Matryca śledzenia spełnienia wymogów zawartych w specyfikacji technicznej – dokument własny Oferenta.
5. Deklaracje zgodności WE lub Certyfikatów CE nadanych przez jednostki notyfikowane jeżeli załączenie wymienionych dokumentów jest wymagane przepisami prawa) – dokument własny Oferenta.

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ:
1. Pełną nazwę oferenta lub oferentów, jeżeli składają ofertę łącznie.
2. Adres lub siedzibę oferenta, numer NIP [lub równoważny].
3. Imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawie oferty.
4. Datę ważności oferty: 90 dni od upływu terminu wskazanego do składania ofert.
5. Całkowitą cenę oferty jaką Oferent żąda za przedmiot zamówienia, podaną
w walucie PLN oraz EURO wpisaną cyframi oraz słownie [cena powinna zostać podana z rozbiciem na cenę netto i brutto tj. wraz podatkiem od towarów i usług VAT chyba, że oferta zostanie złożona przez podmiot zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów usług VAT na terenie Polski. Oferty sporządzone przez takich Oferentów zawierają cenę bez podatku od towarów i usług VAT, co powinno być wyraźnie wskazane]. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną za pomocą cyfr, a ceną wpisaną słownie, Zamawiający uzna za właściwą cenę wpisaną słownie. Zamawiający na etapie oceny ofert zdecyduje, którą walutę zakontraktuje.
6. Do przeliczeń wartości oferty podanej w EURO na PLN zostanie zastosowany kurs euro wykorzystywany do przeliczeń wartości zamówień ustalony na lata 2018-2019 na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017r. i wynosi on 4,3117 PLN / EURO.
7. Termin płatności: min. 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
8. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania przedpłat. Szczegółowy harmonogram płatności będzie uwzględniony w Umowie.
9. Termin realizacji zamówienia – termin, w jakim przedmiot zamówienia może zostać dostarczony Zamawiającemu wraz z instalacją, uruchomieniem, kwalifikacją i szkoleniem liczony w dniach od dnia zawarcia umowy.
10. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt zakupu, dostarczenia, instalacji uruchomienia, kwalifikacji i szkolenia.
11. Oferent w formularzu ofertowym zostanie poproszony o wyodrębnienie z wartości łącznej przedmiotu zamówienia ceny szkolenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
1. Cena netto [EURO / PLN] / waga: 55%
2. Czas reakcji serwisu na usterkę [godzina zegarowa] / waga: 10%
3. Termin realizacji zamówienia* [dzień kalendarzowy] / waga: 15%
(zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie, kwalifikacja i szkolenie)
* do oceny zostają dopuszczone jedynie te oferty, których termin realizacji zamówienia będzie nie dłuższy niż 30 miesięcy liczone od dnia zawarcia umowy z wybranym Oferentem
4. Termin gwarancji* [miesiąc] / waga: 20%
* do oceny zostaną dopuszczone jedynie te oferty, których termin gwarancji będzie nie krótszy niż 24 miesiące liczone od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

SZCZEGÓŁOWY OPIS METODOLOGII PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU DO PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: ‘ZAPYT OFERTOWE_07-08-2018-CBR_PLN_SKAN’.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów.
W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, wybierze ofertę korzystniejszą od strony oddziaływania na środowisko i klimat.
Ocena na podstawie udzielonej odpowiedzi na pytanie: Czy stosują Państwo Zintegrowany System Zarządzania? (TAK / NIE).
W związku z powyższym Zamawiający prosi o podanie w treści oferty informacji o stosowaniu w Państwa firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania m.in.: w skład którego wchodzi System zarządzania środowiskowego ISO 14001. (TAK stosujemy / NIE stosujemy).
W sytuacji nie podania w treści oferty w/w informacji Zamawiający założy, że Zintegrowany System Zarządzania nie jest stosowany u danego Oferenta.
Brak w treści oferty w/w informacji nie ma wpływu na ocenę kompletności oferty od strony formalnej i nie powoduje jej odrzucenia.
Jeżeli nadal będzie sytuacja równej ilości punktów i Zamawiający nadal będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami o równej ilości punktów, Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.).

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia;
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w najwyższym standardzie / warunkiem koniecznym jest wykazanie się w Załączniku nr 1c (Lista referencyjna) do Formularza oferty należytym* zrealizowaniem instalacji co najmniej 4 bioreaktorów w tym 1 bioreaktora o pojemności nie mniejszej niż 2500 L w ostatnich 4 latach kalendarzowych
* należycie zrealizowane zamówienia należy rozumieć jako dostarczenie, zainstalowania, uruchomienie i zwalidowanie urządzeń / systemów w zgodzie z cGMP
4. Lista referencyjna musi obejmować należycie wykonane zamówienia obejmujące zrealizowania instalacji co najmniej 4 bioreaktorów w tym 1 bioreaktora o pojemności nie mniejszej niż 2500 L w ostatnich 4 latach kalendarzowych.
5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
6. Nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości;
7. Nie zalegają z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków, lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
8. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej;
9. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie wskazanych powyżej warunków weryfikowane będzie na podstawie oświadczeń oferenta. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MABION SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

gen. Mariana Langiewicza 60

95-050 Konstantynów Łódzki

łódzkie , pabianicki

Numer telefonu

+48422077890

NIP

7752561383

Tytuł projektu

Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. – badania nad nową generacją leków

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0214/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Pomimo opublikowania w dniu 05.02.2019r. informacji o wybranej ofercie nie doszło do podpisania Umowy i Zamawiający unieważnił postępowanie z zamiarem ponownego uruchomienia procedury wyboru zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 07/08/2018/CBR, które stanowi załącznik do niniejszej publikacji Zamawiający w punkcie I.8. zastrzegł sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez podania przyczyny.

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 07/08/2018/CBR, które stanowi załącznik do niniejszej publikacji wpłynęła w dniu 24.09.2018r. jedna oferta od Adolf Kühner AG, Dinkelbergstrasse 1, 4127 Birsfelden, Switzerland.
Liczba wyświetleń: 365