Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni

Data publikacji: 28.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-09-2018

Numer ogłoszenia

1133587

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wójt Gminy Tokarnia przedłuża termin składania ofert do dnia 20.09.2018 r. do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2018 r. o godzinie 09:30. Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmiany.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 20.09.2018 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego:
GMINA TOKARNIA
32-436 TOKARNIA 380.
Pokój nr 11A (sekretariat)
2. Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce, a nie data nadania. Za dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego pokoju odpowiada wykonawca.
3. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert z powodów określonych w pkt VII zapytania ofertowego.
4. Każdy wykonawca w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę lub zmienić swoją ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.
5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi publicznie, podczas jawnej części posiedzenia komisji przetargowej w dniu 20.09.2018 r. o godzinie 09:30 w budynku administracyjnym GMINA TOKARNIA 32-436, TOKARNIA 380 Pokój nr 15

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wacław Sępiak, Jarosław Korabik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

122747011

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków obejmująca
- budowę zbiornika żelbetowego dwukomorowego (reaktor),
- remont wylotu wód opadowych,
- budowę budynku technicznego z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, C.O, elektryczną,
- budowę silosu stalowego na wapno
- budowę oraz przebudowę wewnętrznych instalacji: wod-kan, elektrycznej oświetlenia
terenu, elektrycznej, teletechnicznej,
- budowę drenażu,
- budowę stacji zlewni wraz z kratą ściekową zlewną,
- zagospodarowanie terenu w części dotyczącej budowy i rozbudowy oczyszczalni

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: myślenicki Miejscowość: Tokarnia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem bezpośrednim projektu jest udostępnienie mieszkańcom Gminy Tokarnia nowej rozbudowanej oczyszczalni ścieków dostosowanej do aktualnych potrzeb aglomeracji o łącznej przepustowości do 480m3/d.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków obejmująca
- budowę zbiornika żelbetowego dwukomorowego (reaktor),
- remont wylotu wód opadowych,
- budowę budynku technicznego z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, C.O, elektryczną,
- budowę silosu stalowego na wapno
- budowę oraz przebudowę wewnętrznych instalacji: wod-kan, elektrycznej oświetlenia
terenu, elektrycznej, teletechnicznej,
- budowę drenażu,
- budowę stacji zlewni wraz z kratą ściekową zlewną,
- zagospodarowanie terenu w części dotyczącej budowy i rozbudowy oczyszczalni
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzują: projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Niniejsze dokumenty stanowią załącznik nr 8 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót (załącznik nr 7) ma jedynie charakter pomocniczy dla wykonawców przy przygotowaniu oferty.

Kod CPV

45252127-4

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30.11.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże się wykonaniem zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje) :
- co najmniej 1 zamówienie o wartości minimum 2 000 000,00 zł, polegające na budowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach umożliwiających realizację przedmiotu umowy zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (dotyczy: budowy budynku technicznego, konstrukcji zbiorników, montażu urządzeń technologicznych i instalacji sanitarnych, montażu urządzeń i instalacji elektrycznych i teletechnicznych)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje własnymi środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 17 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Ze względu na ograniczenia techniczne "Bazy konkurencyjności" pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest do pobrania ze strony zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugtokarnia,a,1487035,zapytanie-ofertowe-na-budowe-oraz-rozbudowe-oczyszczalni-sciekow-w-tokarni.html

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ze względu na ograniczenia techniczne "Bazy konkurencyjności" pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest do pobrania ze strony zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugtokarnia,a,1487035,zapytanie-ofertowe-na-budowe-oraz-rozbudowe-oczyszczalni-sciekow-w-tokarni.html

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 88%
Okres gwarancji 12%
Opis kryteriów i sposobu przyznawania punktacji zawiera załącznik zapytanie_ofertowe_RPO Tokarnia.pdf
Ze względu na ograniczenia techniczne "Bazy konkurencyjności" pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest do pobrania ze strony zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugtokarnia,a,1487035,zapytanie-ofertowe-na-budowe-oraz-rozbudowe-oczyszczalni-sciekow-w-tokarni.html

Wykluczenia

Ze względu na ograniczenia techniczne "Bazy konkurencyjności" pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest do pobrania ze strony zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugtokarnia,a,1487035,zapytanie-ofertowe-na-budowe-oraz-rozbudowe-oczyszczalni-sciekow-w-tokarni.html

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA TOKARNIA

Adres

32-436 Tokarnia

małopolskie , myślenicki

Numer telefonu

122747024

Fax

122747025

NIP

6811304607

Tytuł projektu

Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni

Numer projektu

RPMP.05.03.02-12-0979/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Działając na podstawie pkt. XXII ppkt 2 ust 4) a. Zapytania ofertowego znak GK.271.10.2018 dotyczącego realizacji zadania pn. Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni, Wójt Gminy Tokarnia zawiadamia, że postępowanie zostaje unieważnione ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Liczba wyświetleń: 297