Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UZDZ/2018r. z dnia 17.08.2018r.

Data publikacji: 17.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-09-2018

Numer ogłoszenia

1131842

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

XII. MIEJSCE , TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
12.1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie zawierającej nazwę i adres wykonawcy oraz informację „ Oferta na dostawę sprzętu dla szkół w ramach Projektu „Uczeń z doświadczeniem zawodowym ”, z dopiskiem o treści: „Nie otwierać do 25.09.2018 godz. 10.00”, albo wysłać na adres email: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl wpisując w tytuł maila „Oferta na dostawę sprzętu dla szkół w ramach Projektu „ Uczeń z doświadczeniem zawodowym ”
12.2. Termin składania ofert: do 24.09.2018r.
12.3. Adres/ Miejsce składania ofert: : Szkoła Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim ,ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św.
12.4. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane
12.5. Oferta złożona ma być na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.


W dziale "pytania i odpowiedzi" zostały zamieszczony nowy dokument z odpowiedzi.

Miejsce i sposób składania ofert

XII. MIEJSCE , TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
12.1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie zawierającej nazwę i adres wykonawcy oraz informację „ Oferta na dostawę sprzętu dla szkół w ramach Projektu „Uczeń z doświadczeniem zawodowym ”, z dopiskiem o treści: „Nie otwierać do 25.09.2018 godz. 10.00”, albo wysłać na adres email: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl wpisując w tytuł maila „Oferta na dostawę sprzętu dla szkół w ramach Projektu „ Uczeń z doświadczeniem zawodowym ”
12.2. Termin składania ofert: do 24.09.2018r.
12.3. Adres/ Miejsce składania ofert: : Szkoła Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim ,ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św.
12.4. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane
12.5. Oferta złożona ma być na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Młynek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

412620543

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa towarów w postaci sprzętu komputerowego i innego sprzętu specjalistycznego celem doposażenia pracowni szkół i placówek kształcenia zawodowego biorących udział Projekcie.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa towarów w postaci sprzętu komputerowego i innego sprzętu specjalistycznego celem doposażenia pracowni szkół i placówek kształcenia zawodowego biorących udział Projekcie.

Zamówienie obejmuje następujące zadania:
Zadanie 1. Doposażenie pracowni komputerowej – zakup i dostawa 152 sztuk komputerów stacjonarnych: 8 kompletów po 19 komputerów w tym 7 kompletów dla Technikum nr 3 w Ostrowcu Św. i 1 komplet dla CKZiU w Ostrowcu Św.
Zadanie 2. Doposażenie pracowni komputerowej na egzaminy zawodowe nadające tytuł technika informatyka - zakup i dostawa 9 kompletów w tym 8 dla Technikum nr 3 w Ostrowcu Św. i 1 dla CKZiU w Ostrowcu Św.
Zadanie 3. Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni mechatronicznej dla Technikum nr 3 w Ostrowcu Św.- 1 komplet.
Zadanie nr. 4. Doposażenie pracowni OZE Technikum nr 3 w Ostrowcu Św.- 1 komplet.
Zadanie nr 5. Doposażenie sal lekcyjnych w pracownie mobilne – zakup i dostawa 3 kompletów liczących po 20 sztuk komputerów przenośnych każdy, w tym 2 komplety dla Technikum nr 3 w Ostrowcu Św. i 1 komplet dla CKZiU w Ostrowcu Św.
Zadanie nr 6. Zakup i dostawa projektorów krótkoogniskowych z uchwytem – 34 sztuki dla Technikum nr 3 i 1 dla CKZiU.
Zadanie nr 7. Zakup i dostawa laserowego urządzenia wielofunkcyjnego ( drukarka A4/A3 kolorowa z podajnikiem i kartą sieciową i/lub WiFi dla Technikum nr 3- 1 sztuka.
Zadanie nr 8. Zakup i dostawa zestawu CAD- edukacja – min. Wersja z 2016 + 3 osoby szkolenie + 4 książki, zestaw CAM-edukacja min. wersja 2016 + 3 osoby szkolenie + 4 książki
Zadanie nr 9. Katalog polskich norm dla zawodu technik mechatronik – 1 komplet dla T3
Zadanie nr 10. Zestaw pakiet edukacyjny do nauki pneumatyki, hydrauliki dla mechatroników + 3 osoby szkolenie dla T3
Zadanie nr 11. Serwer na potrzeby zarządzania pracowniami (komplet 2 szt. na pracownię - 1 szt. z oprogramowaniem Windows Serwer lub równoważnym. 1 szt. z oprogramowaniem linux lub równoważnym) dla T3
Zadanie nr 12. Ploter frezujący. Maszyna z "Opinią o innowacyjności", dla T3
Zadanie nr 13. Elementy wyposażenia pracowni odnawialnych źródeł energii (elektrownia wiatrowa, wiatrowy zestaw sieciowy, pompa ciepła) dla T3
Zadanie nr 14. Elementy wyposażenia pracowni mechatronicznej - dla T3
Zadanie nr 15. Kserokopiarka na potrzeby prowadzenia zajęć w pracowniach -dla T3
Zadanie nr 16. Doposażenie pracowni elektronicznej - komplet T3.
Zadanie nr 17. Oprogramowanie dydaktyczno-przemysłowe, symulator toczenia wraz z symulatorem frezowania. - dla T3.

5.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne wymienione wyżej w pkt. 5.1. zadania- części zamówienia.
5.3. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:
• kod podstawowy: 31730000-2 sprzęt elektrotechniczny
• dodatkowe kody CPV:
• 30213300-8 - Komputer biurkowy
• 30213100-6 - Komputery przenośne
• 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami
• 48190000-6 - Pakiety oprogramowanie edukacyjnego,
• 30232110-8 -Drukarki laserowe.

Przedmiot zamówienia

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
• UWAGA!!! Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie specjalistycznego sprzętu nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy. W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w opisie konkretny z nazwy lub pochodzenia.

Specyfikacja techniczna sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy: załącznik - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1UZDZ2018R - DOPOSAŻENIE SZKÓŁ

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Harmonogram realizacji zamówienia

X. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zrealizowane będzie w terminie maksymalnie 4 tygodni od dnia podpisania Umowy- termin wymagany przez Zamawiającego.
Przewidywany termin realizacji umowy to : wrzesień 2018r.
Miejsce realizacji zamówienia :
-Technikum nr 3 ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
- CKZiU ul. Mickiewicza 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy złożą stosowne oświadczenia, że:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania uprawnień,
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Uwaga!!! Minimalne wymagane przez Zamawiającego, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, doświadczenie Wykonawcy to zrealizowanie 2 zamówień w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w badanym okresie 5 lat wstecz. Oferta Wykonawcy, który nie wykaże przeprowadzenia minimum 2 zamówień w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w badanym okresie 5 lat wstecz, zostanie odrzucona.
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
5. nie są w stanie likwidacji lub upadłości,
6. zaakceptują wymogi poddania się kontroli przez uprawnione do tego organa i instytucje, stanowiącej jeden z elementów zasad realizacji projektów dofinansowanych z UE.
7. nie mają powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń (oświadczenia o których mowa w pkt. 1,3,4,5,6- w treści formularza ofertowego, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego), oświadczenie o którym mowa w pkt. 7 –załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
8. Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych zamówień o wartości nie niższej niż przedmiotowe zamówienie - wykaz zrealizowanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat w załączeniu
9. Oświadczenie o zapewnieniu serwisu posprzedażowego (rekcja na zgłoszenie serwisowe max 56 godzin)
VIII. WYŁĄCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja - na podstawie złożonego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

XI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY, WAGI PUNKTOWE, SPOSÓB OBLICZENIA CENY :
11.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów
i znaczeń:
1/ Cena- 70%.
2/ Termin dostawy - 30%.

Sposób oceny:
1) punktacja za kryterium: cena - porównywane będą ceny sprzętu zamieszczone w złożonych ofertach.
Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena najniższa oferowana brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------ x 70%x 100
Cena badanej oferty brutto
• punktacja za kryterium termin dostawy – porównywane będą terminy dostawy podane przez oferentów w ofertach.
Zamawiający może przyznać badanej ofercie następującą liczbę punktów za kryterium terminu dostawy :

• dostawa w 3 tygodnie od dnia podpisania umowy- 1 pkt.
• dostawa w 2 tygodnie od dnia podpisania umowy- 2 pkt.
• dostawa w 1 tydzień od dnia podpisania umowy- 3 pkt.
Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy to 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Oferent, który zaoferuje dostawę w tym terminie uzyska O pkt. w tej kategorii.
Opis sposobu obliczenia punktów na kryterium termin dostawy :
Ilość punktów ocenianego Wykonawcy
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------ x 30 % x 100
Najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów za ww. kryteria uzyska najwyższą ilość punktów.

11.2. Zamawiający zastrzega, że oferta na każdą część zamówienia oceniana będzie odrębnie.
11.3. cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie w kwocie brutto wraz z podaniem kwoty podatku VAT,
11.4. cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
11.5. cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen,
11.6. cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji (wykonania) zamówienia.
11.7. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.8. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego Oferenta takiej samej liczby punktów zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe.
XII. MIEJSCE , TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
12.1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie zawierającej nazwę i adres wykonawcy oraz informację „ Oferta na dostawę sprzętu dla szkół w ramach Projektu „Uczeń z doświadczeniem zawodowym ”, z dopiskiem o treści: „Nie otwierać do 18.09.2018 godz. 10.00”, albo wysłać na adres email: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl wpisując w tytuł maila „Oferta na dostawę sprzętu dla szkół w ramach Projektu „ Uczeń z doświadczeniem zawodowym ”
12.2. Termin składania ofert: do 17.09.2018r.
12.3. Adres/ Miejsce składania ofert: : Szkoła Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim ,ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św.
12.4. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane
12.5. Oferta złożona ma być na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Juliusza Słowackiego 19

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

świętokrzyskie , ostrowiecki

Numer telefonu

412620543

Fax

412620543

NIP

6612064939

Tytuł projektu

Uczeń z doświadczeniem zawodowym

Numer projektu

RPSW.08.05.01-26-0006/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Z DNIA 11.1.2019
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/UZDZ/2018
z dnia 17.08.2018
przeprowadzonego przez Szkołę Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim, w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówień przekraczających wyrażoną w złotych wartość 50 tysięcy złotych netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w ramach projektu pn. „Uczeń z doświadczeniem zawodowym” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś PriorytetowaRPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Podziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe), w przedmiocie zamówienia:
zakup i dostawa towarów w postaci sprzętu komputerowego i innego sprzętu specjalistycznego celem doposażenia pracowni szkół i placówek kształcenia zawodowego biorących udział Projekcie.
Niniejszym, według stanu na styczeń 2019r., po wszelkich zmianach wynikających m.in. z rezygnacji niektórych wykonawców, negocjacji z oferentami oraz zgód na alokację środków wyrażonych przez IZ zawiadamiany, iż oferty poniższych firm zostały wybrane przez Zamawiającego, dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem Zapytania Ofertowego:
1. Zadanie 1-Komputronik Biznes Sp. z o.o. ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań za cenę
479 686,16 zł brutto
2. Zadanie 2 -Web-Profit Maciej Kuźlik ,ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie za cenę 354 240, 00 zł. brutto,
3. Zadanie 3 - BOTLAND SP. J. Gola 25A, 63-640 Bralin, POLAND za cenę 29 944,05 zł brutto,
4. Zadanie 4 – wybrany wykonawca TELLBERG Sp. z o. o. ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań wycofał się , ogłoszono nowe postępowanie w trybie zasady konkurencyjności,
5. Zadanie 5 - Komputronik Biznes Sp. z o.o. , ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań za cenę
220 735, 80 zł. brutto,
6. Zadanie 6 - Komputronik Biznes Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań za cenę
177 279,90 zł. brutto, kolejna oferta wybrana w drodze zapytania ofertowego, po wycofaniu oferty przez wybranego wykonawcę TELLBERG Sp. z o. o. ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań
7. Zadanie 7 - DKS Sp. z o.o., ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale (koło Gdańska), ODDZIAŁ ŁÓDŹ 91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 76, za cenę 12 287, 70 zł. brutto,
8. Zadanie 8 - ZERO Technologia Produkcji , ul. Sołtana 4/60, 01-494 Warszawa, za cenę
17 952,00 zł. brutto,
9. Zadanie 9 - Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa , za cenę 520, 13 zł. brutto,
10. Zadanie 10 -, Mechatronik Artur Grochowski, 03-687 Warszawa, ul. Wyspowa 2/73 za cenę
35 276,40 zł brutto,
11. Zadanie 11 - Komputronik Biznes Sp. z o.o. , ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań za cenę
160 791,30 zł brutto ,
12. Zadanie 12 - Komputronik Biznes Sp. z o.o. , ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań za cenę
39 152,12 zł. brutto kolejna oferta wybrana w drodze zapytania ofertowego, po wycofaniu oferty przez wybranego wykonawcę TELLBERG Sp. z o. o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań
13. Zadanie 13 - nie rozstrzygnięto postępowania z powodu braku ofert, planowana zmiana opisu przedmiotu zamówienia ( za zgodą IZ) i ogłoszenie nowego postępowania w trybie zasady konkurencyjności,
14. Zadanie 14 – nie rozstrzygnięte, wybrany wykonawca TELLBERG Sp. z o. o. ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań , wycofał się , ogłoszono nowe postępowanie w trybie zasady konkurencyjności,
15. Zadanie 15- DKS Sp. z o.o., ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale (koło Gdańska), ODDZIAŁ ŁÓDŹ 91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 76, za cenę 16 800, 57 zł. brutto,
16. Zadanie 16 - NDN - Zbigniew Daniluk, 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa za cenę 89 285,70 zł brutto,
17. Zadanie 17 - , Mechatronik Artur Grochowski, 03-687 Warszawa ul. Wyspowa 2/73, za cenę
80 491,20 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 870