Strona główna
Logo unii europejskiej

Wspólnota Mieszkaniowa Nowiny 27 w Gdańsku. Wykonanie remontu elewacji, wymiana pokrycia dachowego, częściowe utwardzenia oraz rekultywacja trawników dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Data publikacji: 07.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-09-2018

Numer ogłoszenia

1131609

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie biura Zarządcy: ET Bastion Zarządzanie Nieruchomościami ul. Zbyszka z Bogdańca 90, 80-419 Gdańsk. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego Nowiny 27” Termin składania ofert do dnia 24 września 2018r. do godz. 9.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Kąkol

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58/303 27 14

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
- wymiana tynków zewnętrznych z wymianą stolarki okiennej,
- wymiana pokrycia dachowego i remont kominów,
- częściowe utwardzenie, rekultywacja trawników realizacja nowych nasadzeń,
budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Nowiny 27 w Gdańsku.
Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa w Gdańsku ul. Nowiny 27, 80-020 Gdańsk NIP 583-27-88-975

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
- wymiana tynków zewnętrznych z wymianą stolarki okiennej,
- wymiana pokrycia dachowego i remont kominów,
- częściowe utwardzenie, rekultywacja trawników realizacja nowych nasadzeń,
budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Nowiny 27 w Gdańsku.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera:
- przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
- opis techniczny robót stanowiący załącznik nr 1A do zapytania ofertowego

Kod CPV

45443000-4

Nazwa kodu CPV

Roboty elewacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy: 24 września 2018 r. – 29 marzec 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Potencjalny Wykonawca w celu złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych zobowiązany jest zapoznać się z załączoną dokumentacją projektową (Załączniki 1, 1A oraz 2)

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert co najmniej trzech inwestycji polegających na wykonaniu remontu elewacji i remontów dachów budynków mieszkalnych (jako budynki mieszkalne rozumie się również budynki użyteczności publicznej oraz budynki zamieszkania zbiorowego). Lista wykonanych przez Oferenta prac stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym stanowi załącznik nr 5 niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę OC odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

Warunki zmiany umowy

Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem zmian dotyczących:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:
terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć. Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w sytuacjach przewidzianych w ust. 1 i w ust.2 umowy której wzór stanowi Załącznik nr 4.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Lista zrealizowanych przez oferenta prac – formularz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
cena całkowita – 90
gwarancja – 10
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny:
• cena całkowita brutto
KC – kryterium ceny

KC = CM/Cx90(waga)
CM – najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert
C – cena brutto w PLN analizowanej oferty
Gwarancja
KG – kryterium gwarancji
KG=G/GMx10(waga)
GM – najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert, jednak nie więcej niż 72 miesiące i nie mniej niż 36 miesięcy
G – termin gwarancji analizowanej oferty, jednak nie więcej niż 72 miesiące i nie mniej niż 36 miesięcy

1. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie.
2. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena plus kryterium okres gwarancji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTA GDAŃSKA

Adres

Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

58 323 60 00

Fax

583023941

NIP

5830011969

Tytuł projektu

Rewitalizacja Oruni w Gdańsku

Numer projektu

RPPM.08.01.01-22-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Remontowo-Budowlana „BUD-MAL” Dorota Naparty Glincz ul. Wierzbowa 75a 83-330 Żukowo

Oferta wpłynęła 19.09.2018 r.
Cena - 290 000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 453