Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”

Data publikacji: 16.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-09-2018

Numer ogłoszenia

1131562

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W rezultacie pytań i odpowiedzi wykonawców zmianie uległ Załącznik nr 1 – Formularz oferty ze Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia (w zakresie Zadań 1, 2, 3 i 7).

Dla ułatwienia ich śledzenia, wszystkie zmiany z dn. 21.08.2018, z dn. 23.08.2018 oraz z dn. 30.08.2018 r. w zmienionym ww. dokumencie oznaczono kolorem czerwonym. Pozostałe dokumenty dotyczące postępowania pozostają bez zmian.

Ofertę należy złożyć w sposób opisany w Zapytaniu ofertowym wykorzystując opublikowany ww. zmieniony formularz.

Jednocześnie Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert do dnia 19 września 2018 r. do godz. 15.00. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian odpowiednio: otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 19 września o godz. 15.30.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Kompletną ofertę należy złożyć w jednej z niżej wymienionych form do dnia 7 września 2018 r.
- dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie, ul. Kasprowicza 3A, 75-714 Koszalin
- przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie, ul. Kasprowicza 3A, 75-714 Koszalin.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 7 września 2018 r. o godz. 15:30.
2. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie” z dopiskiem zadań, o realizację których ubiega się Wykonawca np. „Zadanie nr 1”, „Zadanie nr 3 i 7” itp.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z wykorzystaniem formularzy będących załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dwóch lub więcej ofert, wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.
6. Niniejsze zamówienie podzielone jest na 7 zadań (części) z możliwością składania oferty na 1 lub więcej zadań.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wraz z ofertą przedkładają umowę regulującą współpracę tych wykonawców w sprawie zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym są takie same dla jednego wykonawcy jak i dla wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.
8. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub innym właściwym umocowaniem prawnym, które należy dołączyć do oferty.
9. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
11. W przypadku rozbieżności między treścią zapytania ofertowego a ofertą Wykonawcy – przeważa treść zapytania ofertowego.
12. Wykonawcy zobowiązani są do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie w celu rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień oraz pozyskania informacji o rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Gliński – Dyrektor Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

535-337-477

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1
Dostawa 17 szt. łóżek rehabilitacyjnych z materacem medycznym.

Zadanie nr 2
Dostawa 13 szt. paneli przyłóżkowych (z montażem).

Zadanie nr 3
Dostawa 1 szt. myjni – dezynfektora do kaczek i basenów (z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu).

Zadanie nr 4
Dostawa 1 szt. stołu – basenu do dezynfekcji.

Zadanie nr 5
Dostawa 7 szt. koncentratorów tlenu.

Zadanie nr 6
Dostawa 1 szt. lampy medycznej do leczenia ran.

Zadanie nr 7
Dostawa 1 szt. maceratora do pieluch (z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Miejscowość: ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80, 75-136 Koszalin (siedziba Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej).

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb rozbudowanego hospicjum stacjonarnego i hospicjum domowego w ramach projektu pn. „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”.

Przedmiot zamówienia

Zadanie nr 1
Dostawa 17 szt. łóżek rehabilitacyjnych z materacem medycznym.

Zadanie nr 2
Dostawa 13 szt. paneli przyłóżkowych (z montażem).

Zadanie nr 3
Dostawa 1 szt. myjni – dezynfektora do kaczek i basenów (z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu).

Zadanie nr 4
Dostawa 1 szt. stołu – basenu do dezynfekcji.

Zadanie nr 5
Dostawa 7 szt. koncentratorów tlenu.

Zadanie nr 6
Dostawa 1 szt. lampy medycznej do leczenia ran.

Zadanie nr 7
Dostawa 1 szt. maceratora do pieluch (z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu).

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - Formularzu Oferty ze Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia.

PEŁNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEKRACZA LIMIT ZNAKÓW NAŁOŻONY W OGŁOSZENIU.

Kod CPV

33100000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie nr 1 – 45 dni
Zadanie nr 2 – 30 dni
Zadanie nr 3 – 45 dni
Zadanie nr 4 – 21 dni
Zadanie nr 5 – 30 dni
Zadanie nr 6 – 21 dni
Zadanie nr 7 – 45 dni

Wszystkie terminy obowiązują od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 dostawy sprzętu w rodzaju sprzętu będącego przedmiotem zamówienia lub innego sprzętu medycznego o wartości co najmniej 5 000 (słownie: pięć tysięcy 00/100) złotych brutto każda.

Ocena spełnienia powyższego warunku oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie
przeprowadzona na podstawie Załącznika nr 2 do formularza ofertowego.

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych dostaw z podaniem wartości dostawy, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru, poświadczenia, zapłacone faktury).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Oświadczenie w przedmiotowym zakresie składa się w Załącznik nr 1 – Formularzu Oferty ze Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia.

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym należy złożyć:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

1) Otrzymania decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WZ 2014-2020 zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
2) Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Wykonawcy, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia wcześniej.
3) Wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
4) Braku możliwości zakończenia realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
5) Konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
6) Zmiany ustalonego wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku VAT.
7) Zmian redakcyjnych umowy.
8) Zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do tych zmian.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie powoduje powstania dodatkowych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz Oferty ze Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1).
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3).
3. Zaparafowany wzór umowy (Załącznik nr 4) na zadanie / zadania, na które ofertę składa Wykonawca.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Dokument lub dokumenty, z których wynika uprawnienie do podpisywania oferty, o ile nie jest to dokument wymieniony w pkt. 4, to należy go dołączyć (np. aktualny statut spółki, inny dokument). Dokument można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu o którym mowa w pkt. 4 i 5, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
7. Jeżeli z dokumentów określających status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawca umowie, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1. Cena oferty (C) - waga 70%
Przy ocenie oferty w kryterium cena (C) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – poszczególnego zadania, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), po przeliczeniu wg wzoru:

C = Cmin / Cbad x 100 pkt x 70%

gdzie: Cmin - cena oferty z najniższą ceną (z pośród ofert ważnych i nieodrzuconych) (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
70% - waga kryterium C

Maksymalna możliwa Ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 70,00 pkt.
Sposób podania ceny
1. Cena oferty podana przez Wykonawcę i podlegająca zapłacie przez Zamawiającego zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym koszty transportu zamówienia do Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej z wniesieniem sprzętu oraz instalacją – dotyczy niektórych zadań), jest stałą przez cały okres trwania umowy (nie podlega waloryzacji) i obejmuje wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia.
2. Należy podać cenę ryczałtową brutto wycenioną w oparciu o specyfikację opisu przedmiotu zamówienia, podaną cyfrą i słownie, wyrażoną w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa miejsca po przecinku.
3. Cenę należy podać oddzielnie dla każdego zadania, na które ofertę składa Wykonawca w odpowiednim miejscu formularza ofertowego.
4. Cena oferty musi uwzględniać:
a) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 t.j. z późn. zm.).
b) podatek dochodowy, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez Zamawiającego i Wykonawcę, w przypadku gdy oferent podlega obowiązkowi zapłaty tych świadczeń z tytułu wykonania umowy.

2. Długość gwarancji (G) – waga 30%
Przy ocenie oferty w kryterium Długość gwarancji dodatkowo będzie punktowana oferta Wykonawcy, który zaproponuje dłuższy niż wymagany nieodpłatny serwis gwarancyjny.

W OPZ określono minimalny okres nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego dla sprzętu będącego przedmiotem każdego zadania na 24 miesiące (2 lata). Dodatkowe punkty zostaną przyznane w przypadku przedłużenia gwarancji. Okres serwisu gwarancyjnego mierzony jest od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Przy ocenie oferty w kryterium długość gwarancji punktacja będzie przyznawana według następujących reguł:
- gwarancja 24 miesiące – 0 pkt.
- gwarancja 36 miesięcy – 10 pkt.
- gwarancja 48 miesięcy – 20 pkt.
- gwarancja 60 i więcej miesięcy – 30 pkt.

Maksymalna możliwa Ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 30,00 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza.

Najkorzystniejsza oferta (O) to oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów wg wzoru:

O = C + G.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 100,00.
Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Wykluczenia

Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, a jego oferta odrzucona w następujących przypadkach:
1. Niespełniania jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu.
2. Niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem ofertowym.
3. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HOSPICJUM IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE

Adres

Jana Kasprowicza 3 A

75-714 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

94 3400189

Fax

94 3400189

NIP

6692159233

Tytuł projektu

Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie

Numer projektu

RPZP.09.01.00-32-0003/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie nr 1 - Dostawa 17 szt. łóżek rehabilitacyjnych z materacem

Metalowiec Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 2
46-100 Namysłów
Data wpływu oferty: 19.09.2018 godz. 12:10
Cena: 44 064,00 zł brutto.
(słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt cztery 00/100 złotych brutto).
Gwarancja: 60 miesięcy.

Zadanie 2 - Dostawa 13 szt. paneli przyłóżkowych (z montażem)
Nierozstrzygnięte - brak ofert.

Zadanie nr 3 - Dostawa 1 szt. myjni – dezynfektora do kaczek i basenów (z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu)
Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED Przychodzka Maria
Ul. Kołłątaja 4,
62-035 Kórnik
Data wpływu oferty: 19.09.2018 godz. 12:45
Cena: 26 520,48 zł brutto.
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia 48/100 złotych brutto).
Gwarancja: 36 miesięcy.

Zadanie 4 - Dostawa 1 szt. stołu – basenu do dezynfekcji
Nierozstrzygnięte - brak ofert.

Zadanie 5 - Dostawa 7 szt. koncentratorów tlenu
Medseven Sp. z o. o.
Szosa Gdańska 19,
86-031 Osielsko
Data wpływu oferty: 19.09.2018 godz. 13:50
Cena: 15 400,00 zł brutto.
(słownie: piętnaście tysięcy czterysta 00/100 złotych brutto).
Gwarancja: 36 miesięcy.

Zadanie 6 - Dostawa 1 szt. lampy medycznej do leczenia ran.
Nierozstrzygnięte - brak ofert.

Zadanie 7 - Dostawa 1 szt. maceratora do pieluch (z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu)
Sani System
Sp. z o. o. Sp. k.
Ul. Borówkowa 24,
65-124 Zielona Góra
Data wpływu oferty: 07.09.2018 godz. 13:00
Cena: 36 531,00 zł brutto.
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden 00/100 złotych brutto).
Gwarancja: 24 miesiące.
Liczba wyświetleń: 563