Strona główna
Logo unii europejskiej

1/ZK/8.1.1/2018 Przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych i/lub wyposażenie lokalu przeznaczonego na przedszkole

Data publikacji: 16.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-08-2018

Numer ogłoszenia

1131448

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8 pok. 201, 81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym;
c. ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca dnia 31.08.2018 r. – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „Zapytanie ofertowe nr 1/ZK/8.1.1/2018 do projektu „Zaczarowana Kraina”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505444195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania podzielonego na 3 części składowe:
część 1: przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych w budynku przy ulicy Krauthofera 9a, 62-035 Bnin, z przeznaczeniem na przedszkole zgodnie z przedstawioną specyfikacją,
część 2: wyposażenie lokalu zgodnie z przedstawioną specyfikacją,
część 3: wyposażenie w pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt specjalistyczny zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: kaliski Miejscowość: Bnin (Kórnik)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Adaptacja lokalu na potrzeby stworzenia jednostki przedszkolnej.

Przedmiot zamówienia

Część 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych w lokalu o powierzchni użytkowej 245,1 m2 w budynku przy ulicy Krauthofera 9a, 62-035 Bnin, w celu utworzenia i prowadzenia przedszkola w ramach projektu „Zaczarowana Kraina”. Lokalem jest budynek wolnostojący, posiadający dwie kondygnacje plus piwnica, połączone schodami (bez windy). Podany metraż dotyczy łącznej powierzchni parteru, piętra i piwnicy lokalu.
Niezbędne prace adaptacyjno-remontowe to między innymi: wykonanie ścianek działowych, malowanie, wykonanie łazienki i kuchni, dostosowanie oświetlenia i wentylacji, położenie wykładziny. Celem prac będzie dostosowanie lokalu do potrzeb pracy z małymi dziećmi zgodnie ze standardami zapisanymi w odpowiednich przepisach prawnych (m. in. ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080, z późn. zm.)). Sale dydaktyczne muszą spełniać wymogi sanitarne i przeciwpożarowe, a bezpieczeństwo zapewnić mają m.in. maty antypoślizgowe, taśmy, zabezpieczenia rogów, kantów, schodów, grzejników.
Prace adaptacyjno-budowlane obejmują usługi i elementy wyposażenia wymienione w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania ofertowego.

Część 2. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń w materiały z certyfikatami i atestami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyposażenie obejmuje elementy wymienione w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania.

Część 3. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt specjalistyczny. Materiały będą z certyfikatami i atestami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyposażenie obejmuje elementy wymienione w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania.

Rzuty architektoniczne pomieszczeń dostępne na życzenie.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
39161000-8 Meble przedszkolne
39162100-6 Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji: 30 dni licząc od dnia podpisania umowy
Miejsce realizacji: ul. Krauthofera 9a, 62-035 Bnin

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opisane w treści Zapytania ofertowego (załącznik).

Wiedza i doświadczenie

Opisane w treści Zapytania ofertowego (załącznik).

Potencjał techniczny

Opisane w treści Zapytania ofertowego (załącznik).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opisane w treści Zapytania ofertowego (załącznik).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opisane w treści Zapytania ofertowego (załącznik).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
d. Aktualny KRS lub CEIDG.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert będzie dokonywana osobno, w podziale na ocenę dotyczącą części 1, 2 i 3. Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Opis sposobu naliczania punktacji:
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów (SP) spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki zamówienia. Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + T + G
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium: Cena oferty,
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium: Termin wykonania,
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium: Gwarancja

1. Cena oferty (C) – 60%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 1, gdzie Oferent podaje cenę brutto w polskich złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) za wykonanie danej części zamówienia. Wykonawca otrzyma liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 60,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Termin wykonania (T) – 25%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 1. Wykonawca otrzyma liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
T = Tn / To x 25,
gdzie T = przyznane punkty za termin wykonania, Tn = najmniejsza liczba dni kalendarzowych wykonania robót, To = liczba dni kalendarzowych wykonania robót badanej oferty.

3. Gwarancja (G) – 15 %. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 1. Wykonawca otrzyma liczbę punktów wynikająca z poniższego wyliczenia:
G = Gn/ Go x 15,
gdzie G = przyznane punkty za gwarancję, Gn = okres gwarancji oferty badanej w miesiącach, Go = najdłuższy okres gwarancji w miesiącach.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria danej części zamówienia: 100
Maksymalna liczba punktów za złożenie oferty na wszystkie części zapytania ofertowego: 300

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą w szczególności poprzez:
1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji ;
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ J&C GROUP

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

58 620 94 96

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Zaczarowana Kraina

Numer projektu

RPWP.08.01.01-30-0153/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 532